Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lutego 2016

KARTA INFORMACYJNA NR

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin ul. 3 Maja 42

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. (22) 722 89 31

fax. (22) 722 80 06

 

0851/  /2012

aktualizacja 30.12.2015r.

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

PODSTAWA PRAWNA

 1. art. 83-87 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek (załącznik nr 1) o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu powinien zgodnie z art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  1. posiada kilka pni — obwód każdego z tych pni,
  2. nie posiada pnia — obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 9. projekt planu:
  1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska lub
  2. przesadzenia drzewa lub krzewu   jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

 

OPŁATY:
 • Opłata skarbowa: zwolnienie na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 poz. 783 ze zm.)
 • Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów – naliczane i pobierane są zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.).

 

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście:   Kancelaria Urzędu Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, poniedziałek 9oo – 18oo, wtorek-piątek: 8oo – 16oo
 • za pośrednictwem poczty: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin
 
SPOSÓB I MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW
 • osobiście:   Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urząd Gminy Izabelin, ul.3 Maja 42, 05-080 Izabelin, pokój nr 3 poniedziałek 9oo – 18oo, wtorek-piątek: 8oo – 16oo
 • za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

TERMIN ODPOWIEDZI :

W terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 2. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
 3. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.

Kierownik – Agata Bartoszewicz

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Przyjmowanie interesantów :

poniedziałek w godz. 900 – 1800

wtorek - piątek - w godz. 800 – 1600

tel. (0-22) 722 - 89 - 63

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek:

w godzinach 9oo – 18oo

wtorek-piątek:

w godzinach   8oo – 16oo

 

Bank PKO BP SA (w budynku urzędu- parter) jest czynny w

godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.00 do 16.00, czwartek i

piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31 1020 1026 00001102 0023 6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w kancelarii w dniach pracy urzędu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-11
Data publikacji:2016-02-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Lewandowska
Liczba odwiedzin:8636

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-09-13 10:54:50Anna LewandowskaaktualizacjaWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów