Wpisanie do Rejestru Wyborców obywateli polskich i cudzoziemców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2020

KARTA INFORMACYJNA NR 47

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin C, ul. 3 Maja 42

Wydział Spraw Obywatelskich

ewidencja@izabelin.pl

tel. (22) 722 89 38

fax. (22) 722 80 06

 

0143/47/2013

aktualizacja 21.01.2020r.

Wpisanie do Rejestru Wyborców obywateli polskich i cudzoziemców

PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm. t. j.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1316 ze zm.)


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony "Wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców w części A/B*"
  (Formularz dostępny w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz do pobrania poniżej).
  • Część A Rejestru Wyborców obejmuje obywateli polskich tj. wyborców stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały oraz stale zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy.
  • Część B Rejestru Wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej tj. wyborców nie będących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania
   z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wypełniona "Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do Rejestru Wyborców" (Formularz deklaracji dostępny w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz do pobrania poniżej).
 3. Ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport). Kserokopię tego dokumentu należy dołączyć do wniosku.

OPŁATY:  Czynności nie podlegają opłacie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ODBIORU:

Wydział Spraw Obywatelskich (parter , pokój nr 10).

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

W terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku Wójt Gminy wydaje decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania wnioskodawcy do Rejestru Wyborców.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do Rejestru Wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Skarga wolna jest od opłat sądowych. 

Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.  
Postanowienie sądu jest ostateczne i nie przysługuje od niego środek prawny.      


UWAGI:

Wyborcy obywatele polscy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są ujęci w Rejestrze Wyborców z urzędu.
Wyborcy obywatele polscy zameldowani na obszarze gminy na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące nie są ujęci w Rejestrze Wyborców - aby uczestniczyć w wyborach na obszarze tej gminy, powinni złożyć wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców w części A.

Wyborcy obywatele Unii Europejskiej zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały nie są ujęci
w Rejestrze Wyborców - aby uczestniczyć w wyborach powinni złożyć wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców w części B.

Wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców można składać przez cały rok w godzinach pracy urzędu.

Warunkiem wydania decyzji o wpisaniu do Rejestru Wyborców jest spełnienie przez wnioskodawcę warunków stałego zamieszkania na obszarze danej gminy. Podczas składania wniosku należy wykazać się m.in. dokumentami potwierdzającymi, że na posesji znajduje się budynek (jeśli dotychczas nikt nie jest pod wskazanym adresem zameldowany), przedłożyć dokument najmu bądź własności lokalu lub oświadczenie właściciela lokalu, potwierdzające, że osoba wnioskująca o wpisanie do Rejestru Wyborców faktycznie zamieszkuje pod wskazanym adresem. Wątpliwości w tej kwestii proszę wyjaśniać w urzędzie gminy w Wydziale Spraw Obywatelskich]. 
Przed wydaniem decyzji, w przypadku wątpliwości czy osoba faktycznie stale zamieszkuje na obszarze gminy pod adresem wskazanym we wniosku, wójt podejmie działania służące ustaleniu stanu faktycznego i okoliczności wskazanych we wniosku o wpis do Rejestru Wyborców.

Udostępnianie Rejestru Wyborców:
Rejestr Wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek w urzędzie gminy.

Reklamacje na nieprawidłowości w Rejestrze Wyborców:

Każdy może wnieść do wójta reklamację (pisemnie lub ustnie do protokołu) na nieprawidłowości w Rejestrze Wyborców w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy, wpisania wyborcy, który nie ma prawa wybierania, ujęcia osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do Rejestru Wyborców.
Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie. Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z Rejestru Wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z Rejestru Wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem wójta do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

 

 

Kierownik – Dorota Kielak

Wydział Spraw Obywatelskich

Przyjmowanie interesantów :

poniedziałek w godz. 900 – 1800

wtorek - piątek - w godz. 800 – 1600

tel. (0-22) 722 - 89 - 38

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek:

w godzinach 9oo – 18oo

wtorek-piątek:

w godzinach   8oo – 16oo

 

Bank PKO BP SA (w budynku urzędu- parter) jest czynny w

godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.00 do 16.00, czwartek i

piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31 1020 1026 00001102 0023 6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w Biurze Obsługi Interesanta w dniach pracy urzędu

Autor: Dorota Kielak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-01-21
Data publikacji:2020-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Kielak
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:3638

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-02-11 09:07:48Anna SikorskaaktualizacjaWpisanie do Rejestru Wyborców obywateli polskich i cudzoziemców
2020-02-11 09:05:09Anna SikorskaaktualizacjaWpisanie do Rejestru Wyborców obywateli polskich i cudzoziemców
2018-11-28 15:13:44Anna SikorskaaktualizacjaWpisanie do Rejestru Wyborców obywateli polskich i cudzoziemców
2018-07-16 15:08:14Anna SikorskaaktualizacjaWpisanie do Rejestru Wyborców obywateli polskich i cudzoziemców
2018-06-04 15:24:27Anna SikorskaaktualizacjaWpisanie do Rejestru Wyborców obywateli polskich i cudzoziemców