Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2020

KARTA INFORMACYJNA NR 45

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin C, ul. 3 Maja 42

Wydział Spraw Obywatelskich

ewidencja@izabelin.pl

tel. (22) 722 89 38

fax. (22) 722 80 06

 

0143/45/2013

aktualizacja 21.01.2020 r.

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 t. j.)
 2. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 35 t. j.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13  grudnia 2017 r.. w sprawie określenia wzoru i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2411 t. j.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. (Formularz dostępny w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz do pobrania poniżej). Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy  następuje w formie zgłoszenia ustnego (dotyczy jedynie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej).

  Z dniem 31.12.2012 r. zniesiono obowiązek zameldowania obywateli UE, obywateli państw EFTA oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy. Do EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) należą: Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria. 
 2. Ważny dokument podróży  lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca i jego obywatelstwo  (paszport, dowód osobisty).
 3. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy:
  • dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej , obywateli państw członkowskich EFTA i Szwajcarii - wymagane jest zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu Obywatela Unii Europejskiej, a w przypadku braku zaświadczenia oświadczenie
   o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • dla obywateli innych państw: wymagana jest karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej , udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany obywatela UE lub w przypadku braku zaświadczenia - oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP lub ważna karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.  
 4. Jeden z wymienionych dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu (do wglądu): wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa cywilno-prawna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Fakt pobytu cudzoziemca pod wskazanym adresem, potwierdza na formularzu meldunkowym własnoręcznym, czytelnym podpisem, złożonym w obecności urzędnika
  z oznaczeniem daty jego złożenia, właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
 5. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jeśli osoba działa przez pełnomocnika
 6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jeśli osoba działa przez pełnomocnika

OPŁATY:
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy - 17 zł. 

17 zł - opłata skarbowa od każdego stosunku pełnomocnictwa, w przypadku działania przez pełnomocnika.  Opłatę należy uiścić w Biurze Obsługi Mieszkańcai urzędu lub przelać na konto urzędu. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom, wnukom i rodzeństwu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Wydział Spraw Obywatelskich (parter , pokój nr 10).  

TERMIN ODPOWIEDZI: Niezwłocznie wydanie potwierdzenia zameldowania na żądanie strony.

TRYB ODWOŁAWCZY: Brak

UWAGI:

Cudzoziemcy (obywatele UE i członkowie ich rodzin niebędący obywatelami UE) przebywający na terytorium RP, są obowiązani dokonać zameldowania w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemcy (spoza UE) przebywający na terytorium RP są obowiązani dokonać zameldowania w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy albo trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba, że ich pobyt na terytorium RP nie przekracza 14 dni.

Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące  można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 par. 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

 

 

Kierownik – Dorota Kielak

Wydział Spraw Obywatelskich

Przyjmowanie interesantów :

poniedziałek w godz. 900 – 1800

wtorek - piątek - w godz. 800 – 1600

tel. (0-22) 722 - 89 - 38

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek:

w godzinach 9oo – 18oo

wtorek-piątek:

w godzinach   8oo – 16oo

 

Bank PKO BP SA (w budynku urzędu- parter) jest czynny w

godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.00 do 16.00, czwartek i

piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31 1020 1026 00001102 0023 6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w Biurze Obsługi Interesantai w dniach pracy urzędu

 

Autor: Dorota Kielak

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-01-21
Data publikacji:2020-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Kielak
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:4091

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-06-04 13:21:58Anna SikorskaaktualizacjaZameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
2018-11-28 15:13:08Anna SikorskaaktualizacjaZameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
2018-06-04 15:23:32Anna SikorskaaktualizacjaZameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy