Zameldowanie decyzją administracyjną na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2020

KARTA INFORMACYJNA NR 43

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin C, ul. 3 Maja 42

Wydział Spraw Obywatelskich

ewidencja@izabelin.pl

tel. (22) 722 89 38

fax. (22) 722 80 06

 

0143/43/2013

aktualizacja 21.01.2020 r.

Zameldowanie decyzją administracyjną na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 

PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 )
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie do Wójta Gminy Izabelin o zameldowanie na pobyt stały lub na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące (w podaniu należy wyjaśnić dlaczego wnioskodawca nie mógł dokonać obowiązku meldunkowego w zwykłym trybie przewidzianym w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz opcjonalnie podać nr telefonu kontaktowego).
 2. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia pobytu stałego lub zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. (Formularze dostępne w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz do pobrania poniżej).
 3. Jeden z wymienionych dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu (do wglądu): wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa cywilno-prawna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
 4. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jeśli osoba działa przez pełnomocnika.
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jeśli osoba działa przez pełnomocnika.
 6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej.


OPŁATY:

Opłata skarbowa 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa, jeśli osoba działa przez pełnomocnika – należy uiścić w kancelarii urzędu podczas składania podania o zameldowanie lub na konto urzędu. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom, wnukom i rodzeństwu.

Opłata skarbowa 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej – należy uiścić w kancelarii urzędu podczas składania podania o zameldowanie lub na konto urzędu (w tym przypadku do podania należy załączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej). 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:

 • Złożenie: Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Izabelin

 • Odbiór: przesłanie za pośrednictwem poczty 


TERMIN ODPOWIEDZI:
Sprawy wymagające postepowania wyjaśniającego powinny być załatwiane nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania.

Do terminów określonych powyżej nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania, okresów opóźnień spowodowanych z winy strony oraz z przyczyn niezależnych od organu.

Organ załatwia sprawę przez wydanie decyzji.


TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Wójta Gminy Izabelin.


UWAGI:
Zameldowanie następuje w lokalu pod oznaczonym adresem.
Tryb zameldowania decyzją administracyjną należy wykorzystać tylko w przypadku, gdy nie jest możliwe potwierdzenie na druku meldunkowym faktu pobytu osoby pod wskazanym adresem przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. 

 

Kierownik – Dorota Kielak

Wydział Spraw Obywatelskich

Przyjmowanie interesantów :

poniedziałek w godz. 900 – 1800

wtorek - piątek - w godz. 800 – 1600

tel. (0-22) 722 - 89 - 38

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek:

w godzinach 9oo – 18oo

wtorek-piątek:

w godzinach   8oo – 16oo

 

Bank PKO BP SA (w budynku urzędu- parter) jest czynny w

godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.00 do 16.00, czwartek i

piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31 1020 1026 00001102 0023 6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w kancelarii w dniach pracy urzędu

 

Autor: Dorota Kielak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-01-21
Data publikacji:2020-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Kielak
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:3662

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-11-28 15:08:23Anna SikorskaaktualizacjaZameldowanie decyzją administracyjną na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
2018-11-28 15:08:23Anna SikorskaaktualizacjaZameldowanie decyzją administracyjną na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące