Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące dla obywateli RP

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2020

KARTA INFORMACYJNA NR 25

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin C, ul. 3 Maja 42

Wydział Spraw Obywatelskich

ewidencja@izabelin.pl

tel. (22) 722 89 38

fax. (22) 722 80 06

 

0143/25/2007

aktualizacja 21.01.2020 r.

Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy  trwający ponad 3 miesiące dla obywateli RP

PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia z dnia 24 września 2010 r, o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1306)
 5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.
  z 2019 r. poz. 700 ze zm.)


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. (Formularze dostępne w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz do pobrania poniżej).
 2. Dowód osobisty albo paszport.
 3. Jeden z wymienionych dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu (do wglądu): wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa cywilno-prawna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
 4. Jeżeli strona działa przez pełnomocnika legitymowanie się oryginałem  pełnomocnictwa udzielonego na podstawie
  art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w zwykłej pisemnej formie.
 5. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizyjących zadania publiczne.

Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie elektronicznej, dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania-odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel  nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołacza do formularza dokument elektroniczny zaierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponujacego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności jego uzyskania-odzwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu ( stałego lub czasowego ) – wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania.

OPŁATY:
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały nie podlega opłacie. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy- 17 zł.

Opłatę należy uiścić w Biurze Obsługi Mieszkańca urzędu podczas dokonywania czynności meldunkowych lub na konto urzędu.MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ODBIORU:
Wydział Spraw Obywatelskich (parter , pokój nr 10).

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.  

TRYB ODWOŁAWCZY: Brak

UWAGI:
Osoba przebywająca na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Fakt pobytu osoby pod wskazanym adresem, potwierdza na formularzu meldunkowym własnoręcznym, czytelnym podpisem, złożonym w obecności urzędnika wraz z oznaczeniem daty jego złożenia, właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 par. 2 ustawy z dn. 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

W przypadku, gdy nie jest możliwe potwierdzenie na formularzu meldunkowym faktu pobytu osoby pod wskazanym adresem przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, należy zwrócić się do Wójta Gminy Izabelin z pisemną prośbą o zameldowanie decyzją administracyjną. Szczegółowych informacji na ten temat należy szukać w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.izabelin.pl, w zakładce Wydział Spraw Obywatelskich pod nazwą „Zameldowanie decyzja administracyjną na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące”. 

Kierownik – Dorota Kielak

Wydział Spraw Obywatelskich

Przyjmowanie interesantów :

poniedziałek w godz. 900 – 1800

wtorek - piątek - w godz. 800 – 1600

tel. (0-22) 722 - 89 - 38

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek:

w godzinach 9oo – 18oo

wtorek-piątek:

w godzinach   8oo – 16oo

 

Bank PKO BP SA (w budynku urzędu- parter) jest czynny w

godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.00 do 16.00, czwartek i

piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31 1020 1026 00001102 0023 6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w Biurze Obsługi Interesanta w dniach pracy urzędu

 

Autor: Dorota Kielak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-01-21
Data publikacji:2020-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Kielak
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:4992

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-06-04 13:21:14Anna SikorskaaktualizacjaZameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące dla obywateli RP
2018-11-28 15:07:41Anna SikorskaaktualizacjaZameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące dla obywateli RP
2018-06-04 15:22:32Anna SikorskaaktualizacjaZameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące dla obywateli RP