Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2020

KARTA INFORMACYJNA NR 24

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin C, ul. 3 Maja 42

Wydział Spraw Obywatelskich

ewidencja@izabelin.pl

tel. (22) 722 89 38

fax. (22) 722 80 06

 

0143/24/2007

aktualizacja 21.01.2020 r.

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały 

PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397)
 2. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 35 )
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 2096 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru
  i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego. (Formularz dostępny w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz do pobrania poniżej).
 2. Jeden z wymienionych dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu (do wglądu): wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa cywilno-prawna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
 3. Ważny dokument podróży  lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca i jego obywatelstwo  (paszport, dowód osobisty).
 4. Jeżeli strona działa przez pełnomocnika legitymowanie się oryginałem pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego w zwykłej pisemnej formie

  Przy zameldowaniu na pobyt stały:

 • dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw członkowskich EFTA i Szwajcarii - dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu Obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • dla obywateli innych państw - karta pobytu wydana w związku z zezwoleniem na osiedlenie się, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.

OPŁATY:
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały nie podlega opłacie.

Opłata skarbowa od każdego stosunku pełnomocnictwa, w przypadku działania przez pełnomocnika.  Opłatę należy uiścić w kancelarii urzędu lub na konto urzędu. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom, wnukom i rodzeństwu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Wydział Spraw Obywatelskich (parter , pokój nr 10)

TERMIN ODPOWIEDZI: Niezwłocznie

TRYB ODWOŁAWCZY: Brak

UWAGI:

Cudzoziemcy (obywatele UE i CUE) przebywający na terytorium RP, są obowiązani dokonać zameldowania w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemcy (NUE) przebywający na terytorium RP są obowiązani dokonać zameldowania w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy albo trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że ich pobyt na terytorium RP nie przekracza 14 dni.

Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 par. 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Fakt pobytu cudzoziemca pod wskazanym adresem, potwierdza na formularzu meldunkowym własnoręcznym, czytelnym podpisem, złożonym w obecności urzędnika
z oznaczeniem daty jego złożenia, właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

 

Kierownik – Dorota Kielak

Wydział Spraw Obywatelskich

Przyjmowanie interesantów :

poniedziałek w godz. 900 – 1800

wtorek - piątek - w godz. 800 – 1600

tel. (0-22) 722 - 89 - 38

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek:

w godzinach 9oo – 18oo

wtorek-piątek:

w godzinach   8oo – 16oo

 

Bank PKO BP SA (w budynku urzędu- parter) jest czynny w

godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.00 do 16.00, czwartek i

piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31 1020 1026 00001102 0023 6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w Biurze Obsługi Interesanta w dniach pracy urzędu

 

Autor: Dorota Kielak

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-01-21
Data publikacji:2020-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Kielak
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:3598

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-06-04 13:20:25Anna SikorskaaktualizacjaZameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
2018-11-28 15:06:57Anna SikorskaaktualizacjaZameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
2018-06-04 15:20:45Anna SikorskaaktualizacjaZameldowanie cudzoziemca na pobyt stały