Wymeldowanie decyzją administracyjną z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2020

KARTA INFORMACYJNA NR 23

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin C, ul. 3 Maja 42

Wydział Spraw Obywatelskich

ewidencja@izabelin.pl

tel. (22) 722 89 38

fax. (22) 722 80 06

 

0143/23/2007

aktualizacja 21.01.2020 r.

Wymeldowanie decyzją administracyjną z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. z 2019 r. poz. 1397)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t. j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 2411)


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, skierowany do Wójta Gminy Izabelin, w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące (nadal aktualnego) i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. (We wniosku należy podać aktualny adres miejsca pobytu ewentualnie adres miejsca pracy osoby, której dotyczy wniosek.  Jeśli oba adresy są nieznane wnioskodawcy, należy taką informację zamieścić we wniosku o wymeldowanie. Wskazane jest  podanie nr telefonu kontaktowego do wnioskodawcy).
 2. Kserokopia (oryginał do wglądu) jednego z dokumentów potwierdzających tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie (np. wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa cywilno-prawna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu).
 3. Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu) - w przypadku osobistego złożenia wniosku o wymeldowanie.
 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej. 

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa w kwocie 10 zł - za wydanie decyzji administracyjnej. Opłatę należy uiścić w kancelarii urzędu podczas składania podania o wymeldowanie lub na konto urzędu (w tym przypadku należy załączyć do podania dowód wniesienia opłaty skarbowej). 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:

 • Złożenie: Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Izabelin

 • Odbiór: za pośrednictwem poczty


TERMIN ODPOWIEDZI:


Sprawy wymagające postepowania wyjaśniającego powinny być załatwiane nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania.

Do terminów określonych powyżej nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania, okresów opóźnień spowodowanych z winy strony oraz z przyczyn niezależnych od organu.

Organ załatwia sprawę przez wydanie decyzji.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Wójta Gminy Izabelin.

 

Kierownik – Dorota Kielak

Wydział Spraw Obywatelskich

Przyjmowanie interesantów :

poniedziałek w godz. 900 – 1800

wtorek - piątek - w godz. 800 – 1600

tel. (0-22) 722 - 89 - 38

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek:

w godzinach 9oo – 18oo

wtorek-piątek:

w godzinach   8oo – 16oo

 

Bank PKO BP SA (w budynku urzędu- parter) jest czynny w

godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.00 do 16.00, czwartek i

piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31 1020 1026 00001102 0023 6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w Biurze Obsługi Interesanta w dniach pracy urzędu

 

Autor: Dorota Kielak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-01-21
Data publikacji:2020-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Kielak
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:3403

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-11-28 15:05:49Anna SikorskaaktualizacjaWymeldowanie decyzją administracyjną z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące