Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące oraz zgłoszenie wyjazdu poza granice RP dla obywateli RP i cudzoziemców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2020

KARTA INFORMACYJNA NR 22

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin C, ul. 3 Maja 42

Wydział Spraw Obywatelskich

ewidencja@izabelin.pl

tel. (22) 722 89 38

fax. (22) 722 80 06

 

0143/22/2007

aktualizacja 21.01.2020 r.

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego  trwającego ponad 3 miesiące oraz zgłoszenie wyjazdu poza granice RP dla obywateli RP i cudzoziemców

PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 )
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 2096 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia  2017 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 2411)
 5. Ustaw z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  (t. j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. (Formularze dostępne w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz do pobrania poniżej).
  • Zgłoszenia wymeldowania można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. Dowód osobisty albo paszport.
 3. jezeli strona działa przez pełnomocnika legitymowanie się  oryginałem udzielenego  pełnomocnictwa,w zwykłej pisemnej formie

OPŁATY:

Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ODBIORU:

 • Złożenie: Wydział Spraw Obywatelskich (parter , pokój nr. 10)

 • Odbiór: osobiście lub przez pełnomocnika

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.
W przypadku dokonania wymeldowania podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu stałego, osoba otrzymuje jedynie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

TRYB ODWOŁAWCZY: Nie przysługuje

UWAGI:
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące może wymeldować się w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Istnieje ponadto możliwość dokonania wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy bez zamiaru stałego pobytu jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Zgłoszenia wyjazdu można dokonać w formie pisemnej w organie gminy miejsca zameldowania lub formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące oraz zgłoszenia wyjazdu poza granice RP można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 par. 2 ustawy z dn. 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

 

Kierownik – Dorota Kielak

Wydział Spraw Obywatelskich

Przyjmowanie interesantów :

poniedziałek w godz. 900 – 1800

wtorek - piątek - w godz. 800 – 1600

tel. (0-22) 722 - 89 - 38

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek:

w godzinach 9oo – 18oo

wtorek-piątek:

w godzinach   8oo – 16oo

 

Bank PKO BP SA (w budynku urzędu- parter) jest czynny w

godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.00 do 16.00, czwartek i

piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31 1020 1026 00001102 0023 6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w Biurze Obsługi Interesanta w dniach pracy urzędu

 

Autor: Dorota Kielak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-01-21
Data publikacji:2020-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Kielak
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:3941