Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców i Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców oraz zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego z Rejestru Dowodów Osobistych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2020

KARTA INFORMACYJNA NR 21

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin C, ul. 3 Maja 42

Wydział Spraw Obywatelskich

ewidencja@izabelin.pl

tel. (22) 722 89 38

fax. (22) 722 80 06

 

0143/21/2007

aktualizacja 21.01.2020 r.

Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców i Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców  oraz zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego z Rejestru Dowodów Osobistych 

Wydział Spraw Obywatelskich przyjmuje wyłącznie zapisanych interesantów.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 653 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. z 2019 r. poz. 1397 )
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Do uzyskania zaświadczenia z Rejestru Mieszkańców i Rejestru Cudzoziemców:

Wniosek o wydanie zaświadczenia (pełnego odpisu przetworzonych danych dotyczących zainteresowanej osoby lub informacji o ilości osób zameldowanych pod danym adresem lub informacji o braku osób zameldowanych pod danym adresem) złożony osobiście.
(Druk wniosku dostępny w Wydziale Spraw Obywatelskich).

W celu uzyskania zaświadczenia o ilości osób lub braku osób zameldowanych pod danym adresem należy przedstawić do wglądu jeden z dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu np. umowę cywilno-prawną, wypis z księgi wieczystej, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

 1. Do uzyskania zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego z Rejestru Dowodów Osobistych:

Wypełniony formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego własnoręcznie podpisany, złożony w dowolnym organie gminy, a dla obywatela przebywającego poza terytorium RP – w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji o zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – patrz Karta Informacyjna Nr 44.

 1. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) – dotyczy pkt 1 i 2.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia – dotyczy pkt 1.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

OPŁATY:
Opłata skarbowa w kwocie 17 zł.
Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Opłatę można uiścić w kancelarii urzędu lub na konto urzędu.
Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach określonych w art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ODBIORU:

 • Złożenie: Wydzial Spraw Obywatelskich (parter , pkój nr. 10)
 • Odbiór: osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich

 TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie wydanie zaświadczenia w formie wydruku komputerowego.
W przypadku konieczności korzystania ze zbiorów archiwalnych - wydanie zaświadczenia w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.
W przypadku odmowy - wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.


TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje wniesienie zażalenia na postanowienie do Wojewody Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Izabelin.


UWAGI:

Kierownik – Dorota Kielak

Wydział Spraw Obywatelskich

Przyjmowanie interesantów :

poniedziałek w godz. 900 – 1800

wtorek - piątek - w godz. 800 – 1600

tel. (0-22) 722 - 89 - 38

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek:

w godzinach 9oo – 18oo

wtorek-piątek:

w godzinach   8oo – 16oo

 

Bank PKO BP SA (w budynku urzędu- parter) jest czynny w

godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.00 do 16.00, czwartek i

piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31 1020 1026 00001102 0023 6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w Biurze Obsłgi Interesanta w dniach pracy urzędu

 

Autor: Dorota Kielak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-01-21
Data publikacji:2020-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Kielak
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:5137