Wydawanie dowodów osobistych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2020

KARTA INFORMACYJNA NR 20

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin C, ul. 3 Maja 42

Wydział Spraw Obywatelskich

ewidencja@izabelin.pl

tel. (22) 722 89 38

fax. (22) 722 80 06

 

0143/20/2007

aktualizacja 21.01.2020 r.

Wydawanie dowodów osobistych

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia  2010 r. o dowodach  osobistych ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 653 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020  r. w sprawie wzoru dowodu osobistego , jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu  
  (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 31 )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Od 4 marca 2019 r. wydawane są dowody osobiste z warstwą elektroniczną (e-dowody).

 

UWAGA: 

Jeśli dotychczasowy dowód osobisty jest nadal ważny, nie ma obowiązku jego wymiany.

E-dowód potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży.

Dodatkowo e-dowód jest bezpiecznym narzędziem, które ma umożliwiać :

 1. uwierzytelnianie jego posiadacza w e-usługach,
 2. podpisywanie dokumentów elektronicznych podpisem osobistym,
 3. logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP) bez konieczności posiadania profilu zaufanego,
 4. korzystanie z automatycznych bramek na przejściach granicznych (np. na lotniskach),
 5. w przyszłości komunikację obywatela ze służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

E-dowód działa bezstykowo (wystarczy położyć go na czytniku) i zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Nową informacją na pierwszej stronie dokumentu jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer CAN jest potrzebny, aby skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu, zabezpiecza również dokument przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione. Korzystanie
z warstwy elektronicznej e-dowodu nie jest obowiązkowe.

 

Wniosek o wydanie e-dowodu składa się:

 1. osobiście, w formie pisemnej w dowolnym urzędzie gminy lub
 2. online w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym (na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne), do organu dowolnej gminy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony "Wniosek o wydanie dowodu osobistego"
  (Formularze dostępne w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz do pobrania poniżej)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator, w obecności tej osoby.
Nie wymagana jest przy składaniu wniosku obecność dziecka , które nie ukończyło 5 roku życia.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

 

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy o dowodach osobistych.

Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów określonych powyżej w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5 roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię
o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, spełniającą wymogi opisane powyżej.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 

 1. Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport (do wglądu). Jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie posiada dowodu lub paszportu organ gminy ustala jej tożsamość na podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych. Organ może potwierdzić tożsamość osoby także na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię, przedłożonych przez osobę, która ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

 

 1. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo dokument elektroniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym zawierający orzeczenie lub zaświadczenie. Wniosek wraz z załącznikami opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

 

OPŁATY:  Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ODBIORU:

 • Złożenie: Wydział Spraw Obywatelskich (parter , pokój nr 10).
  O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie wniosku. Gdy złożenie wniosku w tym trybie okaże się nieuzasadnione odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.
 • Odbiór: osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub składającą wniosek na jej rzecz zostanie zawiadomiona.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji administracyjnej orzekającej o odmowie  wydania dowodu osobistego, odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Wójta Gminy Izabelin.

UWAGI:

Dowód wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, ważny jest 5 lat od daty jego wydania, a wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia ważny jest 10 lat od daty jego wydania.


Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.

Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, rodzic albo kurator.

Dowód osobisty  w ww. przypadkach może odebrać rodzic niebędący wnioskodawcą.

Jeżeli dowód osobisty wydano osobie, która nie ukończyła 5 roku życia albo osobie, która nie posiada zdolności do czynności prawnych i była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy, to przy odbiorze dowodu osobistego nie jest wymagana obecność tej osoby.

Wnioskodawca, który złożył wniosek elektronicznie i nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nienadającej się pokonać przeszkody, która powstała po złożeniu wniosku, powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy położonym na terenie gminy, do której złożono wniosek.  

Jeżeli odbioru dowodu osobistego dokonuje jego posiadacz, posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, organ gminy przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego do jego wyłącznej dyspozycji kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego (kod PUK).

W przypadku nieodebrania przez posiadacza dowodu osobistego kodu,  organ przechowuje go w dokumentacji związanej z dowodem osobistym. Posiadacz może dokonać odbioru tego kodu w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.

 

Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności gdy :

- wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1 (w miejscu pobytu osoby)

- wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nienadającej się pokonać przeszkody, która powstała po złożeniu tego wniosku.

 

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku :

1) upływu terminu ważności dowodu osobistego albo w przypadku unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

2) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego

3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w  stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza

4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza

5) unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej

6) żądania wymiany dowodu osobistego:

    - na dowód osobisty z warstwą elektroniczną

    - w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub   

      certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia

    - uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego

7) ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego.

8) przekazania do organu gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobe trzecia znalezionego dowodu osobistego

9) przedstawienia przez posiadacza dowodu osobistego organowi gminy potwierdzenia złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, albo przedstawienia dokumentu potwierdzajacego wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ, albo przedstawienia decyzji Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.


Dowód osobisty podlega unieważnieniu:


-
  z dniem zgłoszeniado organu dowolne gminy  lub Konsula Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub  przekazania do organu dowolnej gminy lub do Konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego

- z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego, lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego o której mowa w art. 32

- z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, gdy nie upłynął wcześniej termin ważności dowodu osobistego

- po upływie 4 miesięcy od zaistnienia zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego

- z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, jeżeli w warstwie elektronicznej jego dowodu osobistego został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego

- z chwilą zgłoszenia zawieszenia certyfikatów i nie cofnięcia ich w terminie 14 dni od dnia zwieszenia

- z chwilą zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji

 

- z dniem zgłoszenia utraty dowodu osobistego Policji w wyniku przestępstwa.

- z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych o których mowa
w art 48a ust. 1


Kto uchyla się od obowiązku
posiadania lub wymiany dowodu osobistego, zatrzymuje bez podstawy cudzy dowód, nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego - podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

 

Kierownik – Dorota Kielak

Wydział Spraw Obywatelskich

Przyjmowanie interesantów :

poniedziałek w godz. 900 – 1800

wtorek - piątek - w godz. 800 – 1600

tel. (0-22) 722 - 89 - 38

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek:

w godzinach 9oo – 18oo

wtorek-piątek:

w godzinach   8oo – 16oo

 

Bank PKO BP SA (w budynku urzędu- parter) jest czynny w

godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.00 do 16.00, czwartek i

piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31 1020 1026 00001102 0023 6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w kancelarii w dniach pracy urzędu

 

Autor: Dorota Kielak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-01-21
Data publikacji:2020-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Kielak
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:7902

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-01-17 14:20:28Anna SikorskaaktualizacjaWydawanie dowodów osobistych
2018-11-28 15:03:10Anna SikorskaaktualizacjaWydawanie dowodów osobistych