Wydawanie dowodów osobistych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2020

KARTA INFORMACYJNA NR 20

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin C, ul. 3 Maja 42

Wydział Spraw Obywatelskich

ewidencja@izabelin.pl

tel. (22) 722 89 38

fax. (22) 722 80 06

 

0143/20/2007

aktualizacja 08.11.2021 r.

Wydawanie dowodów osobistych

 

Wydział Spraw Obywatelskich przyjmuje wyłącznie zapisanych interesantów.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.
  z 2021 r., poz. 816 t.j. ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1865 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j. ze zm.).

 

Od 4 marca 2019 r. wydawane są dowody osobiste z warstwą elektroniczną (e-dowody).
E-dowody osobiste wydawane od 7 listopada 2021 r. zawierają dodatkowo w warstwie graficznej skan podpisu posiadacza dowodu, a warstwie elektronicznej jego odciski palców.

Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może go złożyć oraz w dowodach dzieci, które nie ukończyły 12 lat.
Odciski palców nie są pobierane od dzieci poniżej 12 roku życia oraz od osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe lub chwilowo fizycznie niemożliwe np. z powodów medycznych.

UWAGA:

Jeśli dotychczasowy dowód osobisty jest nadal ważny, nie ma obowiązku jego wymiany na e-dowód.

E-dowód potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Dodatkowo e-dowód jest bezpiecznym narzędziem, które umożliwia:

 1. uwierzytelnianie jego posiadacza w e-usługach (np. ePUAP, GOV.pl) bez konieczności posiadania profilu zaufanego,
 2. podpisywanie dokumentów elektronicznie podpisem osobistym,
 3. korzystanie z automatycznych bramek na przejściach granicznych (np. na lotniskach),
 4. w przyszłości komunikację obywatela ze służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

E-dowód działa bezstykowo. W celu połączenia się z jego warstwą elektroniczną należy położyć go na czytniku lub na smartfonie, w którym wcześniej zaintalowano aplikację eDO App. Nową informacją na pierwszej stronie dokumentu jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer CAN jest potrzebny, aby skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu, zabezpiecza również dokument przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

Korzystanie z warstwy elektronicznej e-dowodu nie jest obowiązkowe. Osoby, które chcą używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy jego odbiorze lub później w dowolnym urzędzie gminy muszą aktywować warstwę elektroniczną dowodu poprzez ustalenie kodów PIN (4 cyfry do logowania, 6 cyfr do składania podpisu osobistego).

 

Wniosek o wydanie e-dowodu składa się:

 1. osobiście, w postaci papierowej, w dowolnym urzędzie gminy.
  Wniosek należy własnoręcznie podpisać.
  Dla osób powyżej 12 roku życia brak jest możliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego.
 2. dla dzieci poniżej 12 roku życia w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym (na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne), do organu dowolnej gminy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony "Wniosek o wydanie dowodu osobistego"
  (Formularze dostępne w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz do pobrania poniżej)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek
składa rodzic, opiekun prawny lub kurator, w obecności tej osoby.

Nie wymagana jest przy składaniu wniosku obecność dziecka, które nie ukończyło 5 roku życia.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może osobiście złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej z zachowaniem symetrii w pionie i odzwierciedlająca w sposób nie budzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nie przysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.

Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów określonych powyżej w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5 roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię
o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, spełniającą wymogi opisane powyżej.

 1. Dotychczasowy ważny dowód osobisty lub ważny paszport (do wglądu). Jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie posiada ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu, organ gminy ustala jej tożsamość na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię, przedłożonych przez osobę, która ubiega się o wydanie dowodu osobistego lub danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych.
 2. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo dokument elektroniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym zawierający orzeczenie lub zaświadczenie. Wniosek wraz z załącznikami opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

OPŁATY: Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ODBIORU:

 • Złożenie: Wydział Spraw Obywatelskich (pok. 10 na parterze).

 • Odbiór: osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku  zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie wniosku. Organem gminy właściwym do przyjęcia powyższego wniosku jest siedziba władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba (tzw. stacja mobilna w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, tel. 22 731 32 50). Gdy złożenie wniosku w tym trybie okaże się nieuzasadnione odmawia się przyjęcia wniosku
w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub składającą wniosek na jej rzecz zostanie zawiadomiona.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji administracyjnej orzekającej o odmowie  wydania dowodu osobistego, odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Wójta Gminy Izabelin.

UWAGI:

Dowód osobisty wydany osobie, która:

-  nie ukończyła 12 roku życia jest ważny 5 lat od daty jego wydania,

- wydany osobie, która ukończyła 12 lat jest ważny 10 lat od daty jego wydania   
   (za wyjątkiem osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców, dla  

   których okres ważności dowodu wynosi 12 miesięcy).


Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

 

Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.

Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, rodzic albo kurator.

Dowód osobisty  w ww. przypadkach może odebrać rodzic niebędący wnioskodawcą.

Dziecko, które nie ukończyło 5 roku życia w chwili złożenia wniosku o dowód i w dniu jego odbioru nie musi być obecne w urzędzie.

Dziecko, które ukończyło 5 rok życia, a nie ukończyło 12 roku życia i było obecne przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy, nie musi być obecne przy odbiorze dowodu osobistego.  

 

Jeżeli odbioru dowodu osobistego dokonuje jego posiadacz, posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, organ gminy przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego do jego wyłącznej dyspozycji kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego (kod PUK).

W przypadku nieodebrania przez posiadacza dowodu osobistego kodu PUK, organ przechowuje go
w dokumentacji związanej z dowodem osobistym. Posiadacz może dokonać odbioru tego kodu
w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.

 

Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności gdy :

- wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w miejscu pobytu osoby, w trybie art. 26
ust. 1 ustawy o dowodach osobistych (wniosek przyjęty przez stację mobilną Urzędu Miejskiego
w Ożarowie Mazowieckim
);

-wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nienadającej się pokonać przeszkody, która powstała po złożeniu wniosku.

 

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku :

1) upływu terminu ważności dowodu osobistego

2) w przypadku unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu przez  

    ministra właściwego do spraw wewnętrznych

3) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego

4) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy

    zamieszczonego w dowodzie osobistym w  stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym

    identyfikację jego posiadacza

5) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym

    identyfikację jego posiadacza

6) unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej

7) żądania wymiany dowodu osobistego:

    - na dowód osobisty z warstwą elektroniczną

    - w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub   

      certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia

    - uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego

    - którego warstwa elektroniczna nie zawiera odcisków palców

8) ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego

    dowodzie osobistym w warstwie elektronicznym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego

9) zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.


Kto uchyla się od obowiązku
posiadania lub wymiany dowodu osobistego, zatrzymuje bez podstawy cudzy dowód, nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego - podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałki w godz. 9.00 - 18.00
od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Kierownik – Dorota Kielak

Skargi i wnioski można składać w Biurze Obsługi Mieszkańca w dniach pracy Urzędu.

 

Autor: Dorota Kielak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-01-21
Data publikacji:2020-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Kielak
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:12052

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-07-28 11:44:45Anna SikorskaaktualizacjaWydawanie dowodów osobistych
2021-11-17 12:59:45Anna SikorskaaktualizacjaWydawanie dowodów osobistych
2020-01-17 14:20:28Anna SikorskaaktualizacjaWydawanie dowodów osobistych
2018-11-28 15:03:10Anna SikorskaaktualizacjaWydawanie dowodów osobistych