Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2020

KARTA INFORMACYJNA NR 59

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin C, ul. 3 Maja 42

Wydział Spraw Obywatelskich

ewidencja@izabelin.pl

tel. (22) 722 89 38

fax. (22) 722 80 06

 

0143/59/2007

aktualizacja 21.01.2020 r.

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych 

Wydział Spraw Obywatelskich przyjmuje wyłącznie zapisanych interesantów.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2019 r. 653 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 319)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1604)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych” w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (druk wniosku dostępny w Wydziale Spraw Obywatelskich bądź do pobrania poniżej).

Wypełniając pkt II wniosku tj. Dane osoby, której wniosek dotyczy, należy w punkcie 12b dokładnie sprecyzować, w której miejscowości jest ostatnie miejsce zameldowania  osoby. Przypominamy, że w Gminie Izabelin nie ma miejscowości Izabelin lecz Izabelin B oraz Izabelin C. W przypadku wątpliwości, w którym Izabelinie znajduje się dana ulica prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Spraw Obywatelskich.    

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 72 ust 2 pkt. 2
 2. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu stwierdzającego  udzielenie pełnomocnictwa, jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 3. Potwierdzenie uiszczenia na rachunek Urzędu Gminy Izabelin opłaty za udostępnienie jednostkowych danych.
 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jeśli osoba lub jednostka organizacyjna występująca z wnioskiem o udostępnienie danych działa przez pełnomocnika.

OPŁATY:
31 zł - za udostępnienie jednostkowych danych. Opłatę należy uiścić na konto urzędu.

17 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika. Opłatę należy uiścić w kancelarii urzędu lub na konto urzędu.

Za udostępnienie danych do celów badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku  - opłata ustalona na podstawie rozporządzenia (podstawa prawna pkt. 3)

Zwolnione z opłaty za udostępnienie danych są osoby i jednostki organizacyjne wymienione w art. 72 ust.2 pkt 1 (podstawa prawna pkt 1)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ODBIORU:

 • Złożenie: Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Izabelin
 • Odbiór: osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich (parter, pokój nr 10)  lub przesłanie pocztą

TERMIN ODPOWIEDZI:
Udostępnienie danych w terminie do 7 dni lub wydanie decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Wójta Gminy Izabelin.

UWAGI:

Przez dane jednostkowe rozumie się:

Dane uzyskane z Rejestru Dowodów Osobistych, dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby, na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Kierownik – Dorota Kielak

Wydzial Spraw Obywatelskich

Przyjmowanie interesantów :

poniedziałek w godz. 900 – 1800

wtorek - piątek - w godz. 800 – 1600

tel. (0-22) 722 - 89 - 38

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek:

w godzinach 9oo – 18oo

wtorek-piątek:

w godzinach   8oo – 16oo

 

Bank PKO BP SA (w budynku urzędu- parter) jest czynny w

godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.00 do 16.00, czwartek i

piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31 1020 1026 00001102 0023 6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w Biurze Obsługi Interesanta w dniach pracy urzędu

 

Autor: Dorota Kielak

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-01-21
Data publikacji:2020-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Kielak
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:5008

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-07-28 11:46:52Anna SikorskaaktualizacjaUdostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
2018-11-28 15:02:36Anna SikorskaaktualizacjaUdostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych