Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2020

KARTA INFORMACYJNA NR 19

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin C, ul. 3 Maja 42

Wydział Spraw Obywatelskich

ewidencja@izabelin.pl

tel. (22) 722 89 38

fax. (22) 722 80 06

 

0143/19/2007

aktualizacja 21.01.2020 r.

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wydział Spraw Obywatelskich przyjmuje wyłącznie zapisanych interesantów.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1397 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2482 )
 4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r.
  w sprawie określenia wzoru wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2523 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1000 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL, złożony przez zainteresowany podmiot w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.
  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (druk wniosku dostępny
  w Wydziale Spraw Obywatelskich bądź do pobrania poniżej). Dane jednostkowe z rejestru PESEL udostępnia dowolny organ gminy.

Wypełniając pkt II wniosku tj. Dane osoby, której wniosek dotyczy, należy w punkcie 12b dokładnie sprecyzować, w której miejscowości jest ostatnie miejsce zameldowania  osoby. Przypominamy, że w Gminie Izabelin nie ma miejscowości Izabelin lecz Izabelin B oraz Izabelin C. W przypadku wątpliwości, w którym Izabelinie znajduje się dana ulica prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Spraw Obywatelskich.    

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 46 ust.2 a w przypadku udostępnienia danych osobowych za pomocą urządzeń teletransmisji także art. 48 (podstawa prawna pkt. 1).
 2. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu stwierdzającego  udzielenie pełnomocnictwa, jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 3. Potwierdzenie uiszczenia na rachunek Urzędu Gminy Izabelin opłaty za udostępnienie jednostkowych danych.
 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jeśli osoba lub jednostka organizacyjna występująca z wnioskiem o udostępnienie danych działa przez pełnomocnika.

OPŁATY:
31 zł - za udostępnienie jednostkowych danych. Opłatę należy uiścić na konto urzędu.

17 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika. Opłatę należy uiścić w kancelarii urzędu lub na konto urzędu.

Za udostępnienie danych do celów badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku  - opłata ustalona na podstawie rozporządzenia (podstawa prawna pkt. 3)

Zwolnione z opłaty za udostępnienie danych, zgodnie z art. 54  są osoby i jednostki organizacyjne wymienione w art. 46 ust. 2 pkt. 1 (podstawa prawna pkt 1)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ODBIORU:

 • Złożenie:Biuro Obsługi Mieszkańca  Urzędu Gminy Izabelin
 • Odbiór: osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich (parter , pokój nr 10)  lub przesłanie pocztą

TERMIN ODPOWIEDZI:

Udostępnienie danych w terminie do 30 dni lub wydanie decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Wójta Gminy Izabelin.

 

UWAGI:

Przez dane jednostkowe rozumie się:

Dane uzyskane z rejestrów o których mowa w art. 3 (podstawa prawna pkt. 1)dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem

W tej samej sprawie wniosek może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.

Kierownik – Dorota Kielak

Wydział Spraw Obywatelskich

Przyjmowanie interesantów :

poniedziałek w godz. 900 – 1800

wtorek - piątek - w godz. 800 – 1600

tel. (0-22) 722 - 89 - 38

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek:

w godzinach 9oo – 18oo

wtorek-piątek:

w godzinach   8oo – 16oo

 

Bank PKO BP SA (w budynku urzędu- parter) jest czynny w

godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.00 do 16.00, czwartek i

piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31 1020 1026 00001102 0023 6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w Biurze Obsługi Interesanta w dniach pracy urzędu

 

Autor: Dorota Kielak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-01-21
Data publikacji:2020-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Kielak
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:5516

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-07-28 11:46:24Anna SikorskaaktualizacjaUdostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
2018-11-28 14:43:16Anna SikorskaaktualizacjaUdostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL