Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 kwietnia 2016

KARTA INFORMACYJNA NR

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin ul. 3 Maja 42

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. (22) 722 89 31

fax. (22) 722 80 06

 

0851/  /2011

aktualizacja 11.02.2016r.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

PODSTAWA PRAWNA

 1. art. 71, 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia (inwestora lub pełnomocnika) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

2.

 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) lub
 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia (gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu - w trybie art. 69), lub
 3. Karta informacyjna przedsięwzięcia (w przypadku przedsiewzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko),

w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nosnikach danych (3 egz.)

3.

 1. Kopia mapi ewidencyjnej w skali 1: ....... (pośiwadczona przez właściwy organ oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie) lub
 2. Mapa sytuacyjno - wysokościowa sporządzona w skali ............. obejmująca obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (dla przedsięwzięć ubiegających się o koncesje geologiczne lub decyzje określające szczegółowe warunki wydobywania kopalin)

4. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływane przedsięwzięcie.

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia wynosi 205 zł (ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

 

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście:   Kancelaria Urzędu Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, poniedziałek 9oo – 18oo, wtorek-piątek: 8oo – 16oo
 • za pośrednictwem poczty: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin
 
SPOSÓB I MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW
 • osobiście:   Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urząd Gminy Izabelin, ul.3 Maja 42, 05-080 Izabelin, pokój nr 3 poniedziałek 9oo – 18oo, wtorek-piątek: 8oo – 16oo
 • za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

TERMIN ODPOWIEDZI :

Do 30 dni.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 2. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

Kierownik – Agata Bartoszewicz

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Przyjmowanie interesantów :

poniedziałek w godz. 900 – 1800

wtorek - piątek - w godz. 800 – 1600

tel. (0-22) 722 - 89 - 63

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek:

w godzinach 9oo – 18oo

wtorek-piątek:

w godzinach   8oo – 16oo

 

Bank PKO BP SA (w budynku urzędu- parter) jest czynny w

godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.00 do 16.00, czwartek i

piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31 1020 1026 00001102 0023 6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w kancelarii w dniach pracy urzędu

Autor: Anna Lewandowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2016-04-01
Data publikacji:2016-04-01
Osoba sporządzająca dokument:Anna Lewandowska
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:3772