1996

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 sierpnia 2016
NrZ dniaW sprawieTreśćZałączniki
I.1.96 10 stycznia 1996 Utworzenia obwodów i siedzib obwodowych komisji do spraw referendum I.1.96  
II.2.96 7 lutego 1996 Wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Izabelin II.2.96  
II.3.96 7 lutego 1996 Podatku od środków transportowych i obniżenia stawki II.3.96  
II.4.96 7 lutego 1996 Wprowadzenia opłaty administracyjnej II.4.96  
II.5.96 7 lutego 1996 Poboru w drodze inkasa przez sołtysów podatków i opłat lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso II.5.96  
II.6.96 7 lutego 1996 Wysokości stawek opłat lokalnych w roku 1996 II.6.96  
II.7.96 7 lutego 1996 Podatku od posiadania psów w roku 1996 II.7.96  
II.8.96 7 lutego 1996 Zwolnienia od podatku od środków transportowych II.8.96  
II.9.96 7 lutego 1996 Zwolnienia od podatku rolnego II.9.96  
II.10.96 7 lutego 1996 Ustalenia wysokości diet dla radnych oraz członków komisji Rady Gminy

II.10.96

po reasumpcji

 
II.11.96 7 lutego 1996 Uchwalenia budżetu gminy na rok 1996 II.11.96 zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
zał.5
zał.6
II.12.96 7 lutego 1996 Upoważnienia Zarządu Gminy do sprzedaży Skarbowi Państwa – Kierownikowi Urzędu Rejonowego w Warszawie – działki nr ew. 1184/1 o pow. 1508 m kw. przy ul. Lubomirskiego w Izabelinie II.12.96  
III.13.96 3 kwietnia 1996 Uchwalenia programu działania Gminy Izabelin, którego efektem ma być uzyskanie miana gminy ekologicznej, organizującej życie mieszkańców w zgodzie i harmonii ze środowiskiem III.13.96 zał.1
III.14.96 3 kwietnia 1996 Przystąpienia do sporządzenia zmian mpozp Gminy Stare Babice III.14.96  
IV.15.96 29 kwietnia 1996 Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 1995 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu IV.15.96 zał.1
zał.2
zał.3
IV.16.96 29 kwietnia 1996 Oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne IV.16.96  
IV.17.96 29 kwietnia 1996 Upoważnienia Zarządu Gminy do sprzedaży p. A. Kempińskiemu udziału 18/100 w działce nr ewidencyjny 1184/1 położonej w Izabelinie przy ulicy Lubomirskiego –zmieniająca uchwałę Nr II/12/96 IV.17.96  
IV.18.96 29 kwietnia 1996 Zobowiązania Zarządu Gminy do zlecenia uprawnionemu geodecie granic byłej Gromady Izabelin IV.18.96  
IV.19.96 29 kwietnia 1996 Przystąpienia Gminy Izabelin do Programu gospodarki odpadami - "System organizacji pozyskiwania i utylizacji odpadów" IV.19.96  
V.20.96 29 maja 1996 Wyrażenia zgody na zatrudnienie radnej Barbary Tenerowicz jako członka Zarządu Gminy Izabelin - w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru V.20.96  
V/21/96 29 maja 1996 Nadania nazwy ulicy we wsi Laski w Gminie Izabelin V/21/96  
V/22/96 29 maja 1996 Zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Izabelin V/22/96  
V/23/96 29 maja 1996 Zmian w budżecie gminy w roku 1996 V/23/96  
V/24/96 20 czerwca 1996 Powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Izabelin V/24/96  
VI/25/96 20 czerwca 1996 Ustalenia wysokości zryczałtowanej diety dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy VI/25/96  
VII/26/96 26 czerwca 1996 Powołania Sekretarza Urzędu Gminy Izabelin VII/26/96  
VII/27/96 26 czerwca 1996 Nadania nazwy ulicy we wsi Laski w Gminie Izabelin VII/27/96  
VII/28/96 26 czerwca 1996 Zmian w budżecie gminy w roku 1996 VII/28/96  
VII/29/96 26 czerwca 1996 Oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym p. Stanisławowi Olszewskiemu działki nr ew. 1789 o pow. 974 położonej w Izabelinie VII/29/96  
VII/30/96 26 czerwca 1996 Sprzedaży w trybie przetargu działki stanowiącej mienie gminne nr ew. 1788 o pow. 112 m kw. położonej w Izabelinie VII/30/96  
VII/31/96 26 czerwca 1996 Oddania w użytkowani wieczyste w trybie bezprzetargowym działki nr ew. 687/1 o pow. 1313 m kw. położonej w Izabelinie przy ul. Chłopickiego 26 oraz sprzedaży budynku usytuowanego na w/w działce, zamieszkałego przez nauczycieli VII/31/96  
VII/32/96 26 czerwca 1996 Oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działki nr ew. 687/2 o pow. 1203 m kw. położonej w Izabelinie przy ul. Chłopickiego 24 oraz sprzedaży budynku usytuowanego na w/w działce, zamieszkałego przez nauczycieli

VII/32/96

po reasumpcji

 
VII/33/96 26 czerwca 1996 Powołania w Gminie Izabelin z dniem 1 października 1996 r. punktu konsultacyjnego terapii odwykowej VII/33/96  
VIII/34/96 17 września 1996 Zmiany budżetu gminy w 1996 r. VIII/34/96  
VIII/35/96 17 września 1996 Przesunięć między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy VIII/35/96  
VIII/36/96 17 września 1996 Zwiększenie wydatków – kredyt na inwestycje z PKO BP II O/W-wa VIII/36/96  
VIII/37/96 17 września 1996 Wyrażenia zgody na zawarcie przez zarząd Gminy Izabelin umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Hala sportowa z boiskami oraz robotami towarzyszącymi” VIII/37/96  
VIII/38/96 17 września 1996 Sprzedaży w trybie bezprzetargowym małż. Janinie i Władysławowi Żelazkowskim działki nr ew. 594/3 o pow. 328 m kw. VIII/38/96  
VIII/39/96 17 września 1996 Sprzedaży w trybie bezprzetargowym małż. Alinie i Witoldowi Galczakom działki nr ew. 594/2 o pow. 381 m kw. VIII/39/96  
VIII/40/96 17 września 1996 Zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynku zamieszkałym przez nauczycieli oraz oddania w użytkowanie wieczyste działki nr. ew. 220/2 o pow. 979 m kw. Położonej w Hornówku przy ul. Szkolnej VIII/40/96  
VIII/41/96 17 września 1996 Upoważnienia Zarządu do sprzedaży w drodze przetargu działek stanowiących mienie gminne o nr ew. 225, 226, 227, 228 położonych przy ul. Jałowcowej w Izabelinie VIII/41/96  
VIII/42/96 17 września 1996 Nadania nazwy ulicy we wsi Hornówek w Gminie Izabelin VIII/42/96  
VIII/43/96 17 września 1996 Nadania nazwy ulicy we wsi Hornówek w Gminie Izabelin VIII/43/96  
VIII/44/96 17 września 1996 Nadania nazwy ulicy we wsi Izabelin B w Gminie Izabelin VIII/44/96  
VIII/45/96 17 września 1996 Nadania nazwy ulicy we wsi Truskaw w Gminie Izabelin VIII/45/96  
VIII/46/96 17 września 1996 Powołania Rady Redakcyjnej gazety gminnej „Listy do Sąsiada” i upoważnienia Zarządu Gminy do powołania jej Redaktora VIII/46/96  
VIII/47/96 17 września 1996 Ochrony przeciwpożarowej w Gminie Izabelin VIII/47/96  
VIII/48/96 17 września 1996 Powołania Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych VIII/48/96  
IX/49/96 23 października 1996 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Stefana Miecznikowskiego IX/49/96  
IX/50/96 23 października 1996 Upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia długoterminowego kredytu w PKO BP IIO/ w W-wie IX/50/96  
IX/51/96 23 października 1996 Przystąpienia do sporządzenia zmian mpozp Gminy Stare Babice IX/51/96  
IX/52/96 23 października 1996 Przystąpienia do sporządzenia zmian mpozp Gminy Stare Babice IX/52/96  
IX/53/96 23 października 1996 Oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działek o nr ew. 237/2 o pow. 16612 m kw., 237/3 o pow. 1159 m kw., 237/6 o pow. 622 m kw. I 237/4 o pow. 641 m kw. położonych we wsi Mościska IX/53/96  
IX/54/96 23 października 1996 Zmiany budżetu na 1996 r. – rozdysponowanie rezerwy budżetowej oraz przeniesienie wydatków IX/54/96  
IX/55/96 23 października 1996 Nadania honorowego obywatelstwa Gminy Izabelin IX/55/96  
IX/56/96 23 października 1996 Nadania pośmiertnie Honorowego Obywatelstwa Gminy Izabelin IX/56/96  
IX/57/96 23 października 1996 zmiany uchwały nr IV/25/95 z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% oraz zasad usytuowania ich na terenie Gminy Izabelin IX/57/96  
IX/58/96 23 października 1996 Nadania nazwy ulicy we wsi Izabelin IX/58/96  
X/59/96 27 listopada 1996 Zmiany budżetu na 1996 rok X/59/96  
X/60/96 27 listopada 1996 Ustanowienia Statutu Gminy Izabelin X/60/96 Statut Gminy Izabelin
X/61/96 27 listopada 1996 Ustanowienie statutów sołectw w Gminie Izabelin X/61/96 Izabelin C
Izabelin B
Hornówek
Sieraków
Truskaw
Laski
Mościska
X/62/96 27 listopada 1996 Przystąpienia do sporządzania MPZP wsi Sieraków w Gminie Izabelin X/62/96  
X/63/96 27 listopada 1996 Upoważnienia dla Zarządu Gmin do zbycia w drodze zamiany działki nr ew. 57/35 o pow. 127 m kw. i 57/36 o pow. 150 m kw. położonych we wsi Hornówek X/63/96  
X/64/96 27 listopada 1996 Nadania nazwy ulicy we wsi Laski X/64/96  
XI/65/96 18 grudnia 1996 Zmiany budżetu na 1996 r. oraz przesunięcia między działami XI/65/96  
XI/66/96 18 grudnia 1996 Wprowadzenia jednolitych zasad udzielania i zwrotu świadczeń z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych w Gminie Izabelin XI/66/96  
XI/67/96 18 grudnia 1996 Upoważnienia Zarządu do oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego działki położonej we wsi Mościska nr ew. 237/1 o pow. 3843 m kw. stanowiącej mienie komunalne XI/67/96  
Autor: Elżbieta Petrykowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2016-08-05
Data publikacji:2016-08-05
Osoba sporządzająca dokument:Elżbieta Petrykowska
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:4550