Zarządzenia Wójta 2010 - 2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 października 2016
Nr zarządzeniaZ dniaTytuł (w sprawie)Treść dokumentu
1/2010 7 grudnia 2010 r. powołania Zastępcy Wójta 1/2010
2/2010 8 grudnia 2010 r. zmian budżetu w 2010 r. 2/2010
3/2010 9 grudnia 2010 r. ustalenia wysokości dotacji na rok 2011 dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Izabelin 3/2010
4/2010 17 grudnia 2010 r. nagród pieniężnych dla pracowników urzędu Gminy 4/2010
5/2010 17 grudnia 2010 r. nagród pieniężnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Izabelin 5/2010
6/2010 20 grudnia 2010 r. wyznaczenia pełnomocnika ds. informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Izabelin 6/2010
7/2010 28 grudnia 2010 r. zmian budżetu w 2010 r. 7/2010
8/2010 29 grudnia 2010 r. powołania Gminnego Biura Spisowego 8/2010
9/2010 29 grudnia 2010 r. audytu wewnętrznego w Gminie Izabelin 9/2010
10/2011 1 marca 2011 r. zmiany regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Izabelin 10/2011
11/2011 1 marca 2011 r. wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, wyznacze-nia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz okreś-lenia listy rodzajów przesyłek, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Gminy Izabelin 11/2011
12/2011 11 marca 2011 r. zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 12/2011
13/2011 22 marca 2011 r. ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektorów w gminnych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin 13/2011
14/2011 28 marca 2011 r. powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 14/2011
15/2011 28 marca 2011 r. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2010 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2010 rok 15/2011
16/2011 29 marca 2011 r. likwidacji Kancelarii Tajnej Urzędu Gminy Izabelin 16/2011
17/2011 8 kwietnia 2011 r. zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. 17/2011
18/2011 18 kwietnia 2011 r. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia regulaminu jej pracy 18/2011
19/2011 20 kwietnia 2011 r. poddania pod konsultacje społeczne projektu uruchomienia lokalnej linii autobusowej w porozumieniu z Zarządem Transportu Miejskiego 19/2011
20/2011 22 kwietnia 2011 r. przekazania sprawozdania finansowego Gminy Izabelin 20/2011
21/2011 29 kwietnia 2011 r. przekazania poprawionego sprawozdania finansowego Gminy Izabelin 21/2011
22/2011 6 maja 2011 r. zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. 22/2011
23/2011 6 maja 2011 r. powołania stałych komisji przetargowych w Urzędzie Gminy Izabelin 23/2011
24/2011 12 maja 2011 r. zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. 24/2011
25/2011 16 maja 2011 r. powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Laskach 25/2011
26/2011 16 maja 2011 r. powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Izabelinie 26/2011
27/2011 6 czerwca 2011 r. zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. 27/2011
28/2011 10 czerwca 2011 r. zastąpienia członka Komisji Konkursowej i zmiany w Zarządzeniu Nr 26/2011 Wójta Gminy Izabelin z dnia 16 maja 2011 r. r. 28/2011
29/2011 21 czerwca 2011 r. wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro 29/2011
30/2011 21 czerwca 2011 r. ustalenia terminu dokonania uzgodnień, bądź przedsta-wienia opinii do projektu „Miejscowego Planu Zagos-podarowania Przestrzennego wsi Mościska, Etap III część A” 30/2011
31/2011 21 czerwca 2011 r. powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Laskach 31/2011
32/2011 27 czerwca 2011 r. powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Izabelinie 32/2011
33/2011 15 lipca 2011 r. wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, wyznacze-nia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz okreś-lenia listy rodzajów przesyłek, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Gminy Izabelin 33/2011
34/2011 15 lipca 2011 r. ustalenia terminu dokonania uzgodnień, bądź przedsta-wienia opinii do projektu „Miejscowego Planu Zagos-podarowania Przestrzennego wsi Sieraków” 34/2011
35/2011 15 lipca 2011 r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego 35/2011
36/2011 19 lipca 2011 r. zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. 36/2011
37/2011 20 lipca 2011 r. zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 37/2011
38/2011 3 sierpnia 2011 r. zmiany zarządzenia nr 121/2005 Wójta Gminy Izabelin z dnia 10 maja 2005 r. o powołaniu Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów oraz ustalenia regulaminu jej pracy. 38/2011
39/2011 4 sierpnia 2011 r. informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za pierwsze półrocze 2011 r. 39/2011
40/2011 19 sierpnia 2011 r. zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. 40/2011
41/2011 19 sierpnia 2011 r. ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”. 41/2011
42/2011 25 sierpnia 2011 r. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminy Izabelin 42/2011
43/2011 12 września 2011 r. ustalenia listy osób uprawnionych do pobierania zaliczek 43/2011
44/2011 12 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości oraz stosowania jednolitego zakładowego planu kont w Gminie Izabelin 44/2011
45/2011 19 września 2011 r. powołania obwodowych komisji wyborczych 45/2011
46/2011 21 września 2011 r. przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ew. nr 2726 stanowiącej mienie gminne, położonej w obrębie Laski oraz powołania ko-misji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu 46/2011
47/2011 22 września 2011 r. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 47/2011
48/2011 22 września 2011 r. uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej 48/2011
49/2011 30 września 2011 r. zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. 49/2011
50/2011 6 października 2011 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2011 r. 50/2011
51/2011 14 października 2011 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2011 r. 51/2011
52/2011 25 października 2011 r. zabezpieczenia logistycznego przez jednostki organi-zacyjne gminy Izabelin na wypadek długotrwałych akcji ratowniczo – gaśniczych, miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych oraz pomocy poszkodowanej ludności 52/2011
53/2011 2 listopada 2011 r. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2012-2023 53/2011
54/2011 2 listopada 2011 r. projektu uchwały budżetowej na 2012 rok 54/2011
55/2011 10 listopada 2011 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2011 r. 55/2011
56/2011 16 listopada 2011 r. zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 56/2011
57/2011 5 grudnia 2011 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2011 r. 57/2011
58/2011 14 grudnia 2011 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu 58/2011
59/2011 16 grudnia 2011 r. nagród pieniężnych dla pracowników Urzędu Gminy 59/2011
60/2011 16 grudnia 2011 r. nagród pieniężnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Izabelin 60/2011
61/2011 28 grudnia 2011 r. ustalenia wysokości dotacji na rok 2012 dla niepub-licznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Izabelin 61/2011
62/2011 29 grudnia 2011 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2011 r. 62/2011
Autor: Marzena Jakutowicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2016-10-25
Data publikacji:2016-10-25
Osoba sporządzająca dokument:Marzena Jakutowicz
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:6673

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-10-25 11:54:05Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2010 - 2011
2016-10-25 10:43:39Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2010 - 2011