Zarządzenia Wójta 2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 października 2016
Nr zarządzeniaZ dniaTytuł (w sprawie)Treść dokumentu
63/2012 2 stycznia 2012 r. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 63/2012
64/2012 2 stycznia 2012 r. poddania pod konsultacje projektów „Zasad wynajmo-wania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin” oraz „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Izabelin w latach 2012 – 2016” 64/2012
65/2012 16 stycznia 2012 r. rozszerzenia składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 65/2012
66/2012 16 stycznia 2012 r. wprowadzenia instrukcji kasowej w urzędzie Gminy Izabelin 66/2012
67/2012 27 stycznia 2012 r. poddania pod konsultacje społeczne projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin w 2012 r.” 67/2012
68/2012 27 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości oraz stosowania jednolitego zakładowego planu kont w gminie Izabelin 68/2012
69/2012 6 lutego 2012 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2012 r. 69/2012
70/2012 13 lutego 2012 r. przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograni-czonego na sprzedaż działki ew. nr 2726 stanowiącej mienie gminne, położonej w obrębie Laski oraz powoła-nia komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu 70/2012
71/2012 6 marca 2012 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2012 r. 71/2012
72/2012 12 marca 2012 r. powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie 72/2012
73/2012 19 marca 2012 r. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2011 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2011 rok 73/2012
74/2012 20 marca 2012 r. ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie 74/2012
75/2012 27 marca 2012 r. ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego Gminy Izabelin 75/2012
76/2012 12 kwietnia 2012 r. rozszerzenia składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 76/2012
77/2012 20 kwietnia 2012 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin 77/2012
78/2012 24 kwietnia 2012 r. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Izabelinie 78/2012
79/2012 26 kwietnia 2012 r. przekazania sprawozdania finansowego Gminy Izabelin 79/2012
80/2012 26 kwietnia 2012 r. przeprowadzenia w Urzędzie Gminy ćwiczeń przeciwpożarowych połączonych z ewakuacją 80/2012
81/2012 15 maja 2012 r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie: 30 czerwca 2012 r. – 31 sierpnia 2012 r. 81/2012
82/2012 25 maja 2012 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin 82/2012
83/2012 30 maja 2012 r. powołania kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie 83/2012
84/2012 18 czerwca 2012 r. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Izabelinie 84/2012
85/2012 19 czerwca 2012 r. uchylenia w części zarządzenia Nr 82/2012 Wójta Gminy Izabelin w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2012 r. 85/2012
86/2012 19 czerwca 2012 r. rozszerzenia składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 86/2012
87/2012 21 czerwca 2012 r. wyboru realizatora zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie: 30 czerwca 2012 r. – 31 sierpnia 2012 r. 87/2012
88/2012 28 czerwca 2012 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2012 r. 88/2012
89/2012 12 lipca 2012 r. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”. 89/2012
90/2012 17 lipca 2012 r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego 90/2012
91/2012 31 lipca 2012 r. powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie 91/2012
92/2012 7 sierpnia 2012 r. informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin wraz z informacją o kształtowaniu się wielolet-niej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publiczne-go Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za pierwsze półrocze 2012 r. 92/2012
93/2012 7 sierpnia 2012 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin 93/2012
94/2012 9 sierpnia 2012 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu 94/2012
95/2012 14 sierpnia 2012 r. przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości oraz stosowa-nia jednolitego zakładowego planu kont w gminie Izabelin 95/2012
96/2012 27 sierpnia 2012 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2012 r. 96/2012
97/2012 31 sierpnia 2012 r. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Izabelinie panu Antoniemu Zychowi 97/2012
98/2012 11 sierpnia 2012 r. ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie 98/2012 
99/2012 14 września 2012 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2012 r. 99/2012
100/2012 8 października 2012 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2012 r. 100/2012
101/2012 10 października 2012 r. ustalenia Regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie Gminy Izabelin 101/2012
102/2012 10 października 2012 r. zmiany Zarządzenia Nr 38/2011 Wójta Gminy Izabelin z dnia 3 sierpnia 2011 r. o powołaniu Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów oraz ustalenia regulaminu jej pracy 102/2012
103/2012 10 października 2012 r. regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Izabelin 103/2012
104/2012 26 października 2012 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2012 r. 104/2012
105/2012 9 listopada 2012 r. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013 – 2023 105/2012
106/2012 9 listopada 2012 r. projektu uchwały budżetowej na 2013 rok 106/2012
107/2012 12 listopada 2012 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin 107/2012
108/2012 4 grudnia 2012 r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 108/2012
109/2012 5 grudnia 2012 r. nagród pieniężnych dla pracowników Urzędu Gminy 109/2012
110/2012 5 grudnia 2012 r. nagród pieniężnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Izabelin 110/2012
111/2012 6 grudnia 2012 r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i sys-temu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie ognisk wychowawczych 111/2012
112/2012 7 grudnia 2012 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin 112/2012
113/2012 7 grudnia 2012 r. uchylenia zarządzenia Nr 29/2011 w sprawie wprowa-dzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro 113/2012
114/2012 20 grudnia 2012 r. ustalenia wysokości dotacji na rok 2013 dla niepublicz-nych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Izabelin 114/2012
115/2012 27 grudnia 2012 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2012 r. 115/2012
116/2012 27 grudnia 2012 r. powołania komisji do przeprowadzenia otwartego kon-kursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie ognisk wychowawczych 116/2012
Autor: Marzena Jakutowicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2016-10-25
Data publikacji:2016-10-25
Osoba sporządzająca dokument:Marzena Jakutowicz
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:7372

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-10-25 15:28:30Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2012
2016-10-25 15:14:39Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2012
2016-10-25 11:57:24Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2012