Projekty uchwał 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2017
LpProjekt uchwały (w sprawie)TreśćZałączniki
1 statutu Gminy Izabelin treść  
2 zaciągnięcia kredytu długoterminowego treść  
3 emisji obligacji Gminy Izabelin treść  
4 projektu dostosowania sieci szkol do nowego ustroju szkolnego treść  
5 zmiany uchwały nr XVII1.140.2016 w sprawie przekształcenia BOF w CUW Izabelin treść  
6 określenia kryteriów wraz z liczba punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli treść  
7 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin treść  
8 ustanowienie pomnika przyrody treść  
9 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy dz. ew. nr 939.28 położonej w obr Truskaw treść  
10 przyjęcia planu pracy Rady Gminy Izabelin w 2017r. treść  
11 zatwierdzenie planu pracy Komisji rewizyjnej treść  
12 przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin treść  
13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2017-2026. treść zał.1
zał.2
objaśnienia
14  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin. treść zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
15  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. treść  
16  Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. treść  
17  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. treść  
18  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w 2016r. treść  
19  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2017 rok. treść  
20 przeprowadzenia referendum gminnego treść zał.1
zał.2
zał.3
21 zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin. treść  
22 określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Izabelin. treść  
23 określenia dodatkowych zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości. treść  
24 zmiany uchwały Nr XX/163/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 listopada 2016 r. treść zał.
25 Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Izabelin na lata 2017 – 2021. treść  
26 określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. treść  
27 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki ewidencyjnej nr 1843/3 położonej w obrębie Laski gmina Izabelin oraz określenia wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości. treść zał.
28 określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Izabelin. treść  
29 określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. treść  
30 wyrażenia opinii dot. pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, połozonych we wsi Izabelin B treść  zał.
31 zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin treść  
32 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2017-2026 treść  
33 odwołania referendum gminnego treść  
34 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016 r. treść  
35 udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok treść  
36 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2017 - 2026 treść zał.1
zał.2
objaśnienia
37 zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin treść zał.1
zał.2
zał.3
uzasadnienie
38 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. treść  
39 dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych treść  
40 dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla instytucji pożytku publicznego treść  
41 nadania nazwy ulic we wsiach Hornówek i Truskaw treść zał.
42 wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Mościskach przy ul. Estrady, stanowiącej działki ewidencyjne nrnr 204/1, 204/2 i 204/2. treść zał.
43 nadannia Honorowego Obywatelstwa Gminy Izabelin treść  
44 nadannia Honorowego Obywatelstwa Gminy Izabelin treść  
45 wezwania do usunięcia naruszenia prawa treść  
46 przyjęcia Karty Samorządności treść zał.
47 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2017-2026 treść zał.1
zał.2
objaśnienia
48 zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin treść zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
zał.5
uzasadnienie
49 określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Izabelin i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną treść  
50 dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Izabelin instrumentem płatniczym treść  
51 aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Izabelin treść  
52 przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. w Truskawiu na lata 2017 – 2019 treść zał.
53 wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Izabelin, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych treść  
54 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Izabelin, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych treść  
55 przyjęcia programu zdrowotnego „STOP grypie 65+. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie osób w wieku od 65. roku życia, na lata 2017-2019”. treść zał.
56 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego treść  
57 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działek ewidencyjnych nrnr 865/6 i 865/7 położonych w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin. treść zał.
58 wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności, w drodze umowy, działek ewidencyjnych nrnr 661/3 i 661/5 położonych w obrębie Truskaw gmina Izabelin, w ramach odszkodowania treść zał.
59 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki ewidencyjnej nr 661/2 położonej w obrębie Truskaw gmina Izabelin treść zał.
60 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki ewidencyjnej nr 745/7 położonej w obrębie Truskaw gmina Izabelin oraz określenia wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości treść zał.
61 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy udziałów w działce ewidencyjnej nr 802 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin treść zał.
62 zmiany Uchwały Nr XXII/176/17 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego treść  
63 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2017-2026 treść zał.1
zał.2
zał.3
64 zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin   treść zał.1
zał.2
uzasadnienie
65 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2017-2026 treść objaśnienia
zał.1
zał.2
66 zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin treść zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
uzasadnienie
67 zmiany uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej i określenia wynagrodzenia za inkaso treść  
68 zatwierdzenia przystąpienia Gminy Izabelin do realizacji projektu pn. „Przedszkole w Laskach Akademia Pod Dębowym Liściem - jest nas więcej”, realizowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 treść  
69 przyjęcia Programu „Karta Izabelińczyka” treść  
70 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Izabelinie w Szkołę Podstawową im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie treść  
71 zmiany uchwał nr XVII/140/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2016r. i nr XIX/154/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 października 2016r. treść  
72 zmiany uchwały Nr XX/164/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 listopada 2016 r. treść zał.
73 wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych we wsi Izabelin B treść zał.1
zał.2
74 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własność gminy Izabelin, położonego w Mościskach przy ul. Chabrowej 4 (dz. nr.ew.79/2 obręb Mościska) na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata oraz na wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu treść  
75 zaliczenia drogi w obrębie Laski do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu treść zał.
76 zaliczenia dróg w obrębie Mościska do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. treść zał.
77 określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu oddanego na cele działalności sakralne treść  
78 wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany działek ewidencyjnych nrnr 75/2 i 78/1 położonych w obrębie Izabelin na działkę nr ew. 968 położoną w obrębie Izabelin treść zał.1
zał.2
79 nadania nazwy ulicy we wsi Truskaw. treść zał.
80 przyjęcia protokółów Komisji Rewizyjnej treść zał.1
zał.2
81 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2017-2026 treść zał.1
zał.2
objasnienia
82 zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin treść zał.1
zał.2
zał.3
uzasadnienie
83 zmiany uchwały Nr XIV/128/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 maja 2016r. treść  
84 zmiany uchwały Nr XIV/127/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 maja 2016r. treść  
85 wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Izabelin do projektu pn. „Mazowieccy Liderzy e-Administracji” treść  
86 przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 Gminy Izabelin treść zał.
87 wprowadzenia Izabelińskiego bonu żłobkowego treść zał.
88 zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Izabelin treść  
89 aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Izabelin” treść zał.
90 wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych we wsi Izabelin B treść zał.
91 przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej treść zał.
92 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2017-2026 treść zał.1
zał.2
objaśnienia
93 zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin treść zał.1
zał.2
zał.3
94 zmiany Uchwały Nr XXII/177/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017 r. treść  
95 wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej i określenia wynagrodzenia za inkaso treść  
96 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin treść zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
rys.1
rys.2
rys.3
97 odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część E dla części obszaru określonego w uchwale Nr XVI/129/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 maja 2016 r. treść zał.
98 nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Izabelinie treść  
99 przyjęcia rezygnacji radnej Bronisławy Bieńkowskiej z pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz członkostwa w tej Komisji treść  
100 powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki treść  
101 utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Izabelin treść  
102 przyjęcia Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 treść zał.
103 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2018 treść zał.
104 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin treść zał.
105 przyjęcia raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izabelin na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, za lata 2015-2016" treść zał.
106 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady wspólnego wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki, Gminy Izabelin, Gminy Czosnów i Miasta Stołecznego Warszawy treść  
107 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej treść  
108 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nrnr 73, 76, 77 i 80, położonych w obrębie Izabelin, gmina Izabelin treść zał.
109 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 635/4, położonej w obrębie Izabelin, gmina Izabelin treść zał.
110 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działek ewidencyjnych nrnr 927/6 i 928/7 położonych w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin treść zał.
111 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2018-2026 treść objaśnienia
z1
z2
112 Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin treść materiały informacyjne
uzasadnienie
zał.1-12
113 zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne treść  
114 utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin treść  
115 zmiany uchwały Nr XI/88/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. z siedzibą w Truskawiu poszczególnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej Gminy Izabelin treść  
116 zmiany uchwały Nr XXXII/280/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 listopada 2017r. Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 treść  
117 przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej treść  
Autor: Elżbieta Petrykowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2017-02-02
Data publikacji:2017-02-02
Osoba sporządzająca dokument:Elżbieta Petrykowska
Osoba wprowadzająca dokument:Zbigniew Mołodkiewicz
Liczba odwiedzin:23951

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-12-08 11:03:42Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2017
2017-11-16 23:12:26Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2017
2017-10-19 13:47:03Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2017
2017-10-19 13:44:28Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2017
2017-09-21 14:46:14Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2017
2017-09-21 14:41:34Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2017
2017-08-21 17:31:12Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2017
2017-06-22 12:09:28Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2017
2017-06-22 12:02:21Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2017
2017-06-22 10:52:42Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2017
2017-06-22 10:48:45Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2017
2017-06-22 10:37:43Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2017
2017-06-14 13:19:09Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2017
2017-05-24 21:21:48Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2017
2017-05-17 15:50:36Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2017
2017-05-05 15:58:28Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2017
2017-04-25 15:04:54Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2017
2017-04-25 09:12:49Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2017
2017-04-19 15:57:01Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2017
2017-04-13 12:37:06Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2017
2017-03-15 15:30:32Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2017