2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 lutego 2017
NrZ dniaTytuł (w sprawie)Treść  (pdf)Treść (wersja tekstowa)
XXII/175/17 8 lutego 2017r. Statutu Gminy Izabelin treść
zał.1
zał.2
treść
XXII/176/17 8 lutego 2017r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego treść treść
XXII/177/17 8 lutego 2017r. emisji obligacji Gminy Izabelin treść treść
XXII/178/17 8 lutego 2017r. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe treść treść
XXII/179/17 8 lutego 2017r. zmiany uchwały nr XVII/140/2016 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie przekształcenia Biura Obsługi Finansowej w Izabelinie w Centrum Usług Wspólnych Izabelin treść
zał.1
treść
XXII/180/17 8 lutego 2017r. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izabelin treść treść
XXII/181/17 8 lutego 2017r. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin treść treść
XXII/182/17 8 lutego 2017r. ustanowienia pomnika przyrody treść
zał.1
zał.2
zał.3
treść
XXII/183/17 8 lutego 2017r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 939/28 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin treść treść
XXII/184/17 8 lutego 2017r. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Izabelin w 2017 roku treść
zał.1
treść
XXII/185/17 8 lutego 2017r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok treść
zał.1
treść
XXII/186/17 8 lutego 2017r. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2017 rok treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
treść
XXIII/187/17 22 marca 2017r. objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Izabelin w latach 2016-1023

treść 
zał.1 
zał.2 

treść  
XXIII/188/17   22 marca 2017r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin

treść 
zał.1 
zał.2 
zał.3 
zał.4 

treść  
XXIII/189/17 22 marca 2017r. wprowadzenie opłaty prolongacyjnej

treść 

treść  
XXIII/190/17 22 marca 2017r. dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustwą - Prawo oświatowe

treść 

 treść 
XXIII/191/17 22 marca 2017r. ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkoknego działających na terenie Gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

treść 
zał.1 

 treść 
XXIII/193/17 22 marca 2017r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na rok 2017 rok

treść 
zał.1 

 treść 
XXIII/194/17 22 marca 2017r. upoważnienia Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. do założenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcie do realizacji przedwsięzięcia pn.: "Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin"

treść 

treść  
XXIII/195/17 22  marca 2017r. zmiany uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skrabowej i okreslenia wynagrodzenia za inkaso

treść 

treść  
XXIII/196/17 22 marca 2017r. rospztrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Izabelin

treść 

 treść 
XXIV/197/17 19 kwietnia 2017 r. przeprowadzenia referendum gminnego

treść
zał.1
zał.2
zał.3

 
XXV/198/17 26 kwietnia 2017 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2017-2026 treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
XXV/199/17 26 kwietnia 2017 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin treść
zał.1
zał.2
zał.3
treść
zał.1
zał.2
XXV/200/17 26 kwietnia 2017 r. określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Izabelin treść treść
XXV/201/17 26 kwietnia 2017 r. określenia dodatkowych zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości treść
uzasadnienie
zał. do uzasadnienia
treść
XXV/202/17 26 kwietnia 2017 r. zmiany uchwały Nr XX/163/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 listopada 2016 r. treść
zał.
treść
XXV/203/17 26 kwietnia 2017 r. wyrażenia opinii dot. Pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych we wsi Izabelin B treść
zał.1-10
treść
XXV/204/17 26 kwietnia 2017 r. Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Izabelin na lata 2017 – 2021 treść
zał.
treść
XXV/205/17 26 kwietnia 2017 r. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert treść
zał.
treść
XXV/206/17 26 kwietnia 2017 r. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki ewidencyjnej nr 1843/3 położonej w obrębie Laski gmina Izabelin oraz określenia wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości treść treść
XXV/207/17 26 kwietnia 2017 r. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Izabelin treść
zał.1
zał.2
treść
XXV/208/17 26 kwietnia 2017 r. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji treść
zał.1
zał.2
treść
XXV/209/17 26 kwietnia 2017 r. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Izabelin treść treść
XXVI/210/17 10 maja 2017 r. w sprawie odwołania referendum gminnego treść treść
XXVII/211/17 31 maja 2017 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. treść treść
XXVII/212/17 31 maja 2017 r. udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. treść treść
XXVII/213/17 31 maja 2017 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2017-2026 treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
XXVII/214/17 31 maja 2017 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin treść
zał.1
zał.2
zał.3
treść
zał.1
zał.2
zał.3
uzasadnienie
XXVII/215/17 31 maja 2017 r. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki" na okres od dnia 1 lipca 2017r. do dnia 30 czerwca 2018r. treść treść
XXVII/216/17 31 maja 2017 r. dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla gospodarstw domowych treść treść
XXVII/217/17 31 maja 2017 r. dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla instytucji pożytku publicznego treść treść
XXVII/218/17 31 maja 2017 r. nadania nazwy ulicy we wsiach Hornówek i Truskaw treść
zał.1
treść
zał.1
XXVII/219/17 31 maja 2017 r. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Mościskach przy ul. Estrady, stanowiącej działki ewidencyjne nrnr 204/1, 204/2 i 204/3 treść
zał.
treść
XXVII/220/17 31 maja 2017 r. nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Izabelin treść treść
XXVII/221/17 31 maja 2017 r. nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Izabelin treść treść
XXVII/222/17 31 maja 2017 r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do podpisania umowy partnerskiej o wzajemnej współpracy z Gminą Mickuny w Republice Litewskiej treść treść
XXVII/223/17 31 maja 2017 r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do podpisania umowy partnerskiej o wzajemnej współpracy z Gminą Dołni Cziflik w Republice Bułgarii treść treść
XXVII/224/17 31 maja 2017 r. wezwania do usunięcia naruszenia prawa treść treść
XXVII/225/17 31 maja 2017 r. przyjęcia Karty Samorządności treść treść
XXVIII/226/17 28 czerwca 2017 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2017-2026 treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
XXVIII/227/17 28 czerwca 2017 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
zał.5
treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
zał.5
XXVIII/228/17 28 czerwca 2017 r. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Izabelin i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną treść treść
XXVIII/229/17 28 czerwca 2017 r. dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Izabelin instrumentem płatniczym treść treść
XXVIII/230/17 28 czerwca 2017 r. zmiany Uchwały Nr XXII/176/17 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego treść treść
XXVIII/231/17 28 czerwca 2017 r. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Izabelin treść
analiza
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
treść
XXVIII/232/17 28 czerwca 2017 r. przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. w Truskawiu na lata 2017 – 2019 treść treść
plan
XXVIII/233/17 28 czerwca 2017 r. wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Izabelin, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT) treść treść
XXVIII/234/17 28 czerwca 2017 r. wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Izabelin, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT treść treść
XXVIII/235/17 28 czerwca 2017 r. przyjęcia programu polityki zdrowotnej „STOP grypie 65+. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie osób w wieku od 65. roku życia, na lata 2017-2019” treść
program
treść
program
XXVIII/236/17 28 czerwca 2017 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego treść treść
XXVIII/237/17 28 czerwca 2017 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działek ewidencyjnych nrnr 865/6 i 865/7 położonych w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin treść treść
XXVIII/238/17 28 czerwca 2017 r. wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności, w drodze umowy, działek ewidencyjnych nrnr 661/3 i 661/5 położonych w obrębie Truskaw gmina Izabelin, w ramach odszkodowania treść treść
XXVIII/239/17 28 czerwca 2017 r. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki ewidencyjnej nr 661/2 położonej w obrębie Truskaw gmina Izabelin treść treść
XXVIII/240/17 28 czerwca 2017 r. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki ewidencyjnej nr 745/7 położonej w obrębie Truskaw gmina Izabelin oraz określenia wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości treść treść
XXVIII/241/17 28 czerwca 2017 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy udziałów w działce ewidencyjnej nr 802 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin treść treść
XXIX/242/17 23 sierpnia 2017 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2017-2026 treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
 
XXIX/243/17 23 sierpnia 2017 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin treść
zał.1
zał.2
 
XXX/244/17 27 września 2017 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2017-2026 treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
XXX/245/17 27 września 2017 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
XXX/246/17 27 września 2017 r. zmiany uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej i określenia wynagrodzenia za inkaso treść  
XXX/247/17 27 września 2017 r. zatwierdzenia przystąpienia Gminy Izabelin do realizacji projektu pn. „Przedszkole w Laskach Akademia Pod Dębowym Liściem - jest nas więcej”, realizowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 treść treść
XXX/248/17 27 września 2017 r. przyjęcia Programu „Karta Izabelińczyka” treść treść
XXX/249/17 27 września 2017 r. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Izabelinie w Szkołę Podstawową im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie treść treść
XXX/250/17 27 września 2017 r. zmiany uchwał nr XVII/140/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2016r. i nr XIX/154/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 października 2016r. treść treść
XXX/251/17 27 września 2017 r. zmiany uchwały Nr XX/164/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 listopada 2016 r. treść
zał.
treść
XXX/252/17 27 września 2017 r. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własność gminy Izabelin, położonego w Mościskach przy ul. Chabrowej 4 (dz. nr.ew.79/2 obręb Mościska) na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata oraz na wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu treść treść
XXX/253/17 27 września 2017 r. zaliczenia drogi w obrębie Laski do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu treść
zał.
treść
XXX/254/17 27 września 2017 r. zaliczenia dróg w obrębie Mościska do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu treść
zał.
treść
XXX/255/17 27 września 2017 r. określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu oddanego na cele działalności sakralne treść treść
XXX/256/17 27 września 2017 r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany działek ewidencyjnych nrnr 75/2 i 78/1 położonych w obrębie Izabelin na działkę nr ew. 968 położoną w obrębie Izabelin treść treść
Autor: Elżbieta Petrykowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2017-02-14
Data publikacji:2017-02-14
Osoba sporządzająca dokument:Elżbieta Petrykowska
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:29059

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-12-13 09:19:26Anna Sikorskaaktualizacja2017
2017-10-06 10:18:28Anna Sikorskaaktualizacja2017
2017-10-06 10:17:15Anna Sikorskaaktualizacja2017
2017-10-06 10:14:42Anna Sikorskaaktualizacja2017
2017-10-06 10:03:27Anna Sikorskaaktualizacja2017
2017-10-06 09:55:37Anna Sikorskaaktualizacja2017
2017-10-06 09:44:05Anna Sikorskaaktualizacja2017
2017-10-06 09:41:11Anna Sikorskaaktualizacja2017
2017-08-27 23:23:41Anna Sikorskaaktualizacja2017
2017-07-31 14:39:53Anna Sikorskaaktualizacja2017
2017-07-07 10:17:11Anna Sikorskaaktualizacja2017
2017-07-07 10:03:18Anna Sikorskaaktualizacja2017
2017-07-06 14:54:09Anna Sikorskaaktualizacja2017
2017-06-08 14:24:11Anna Sikorskaaktualizacja2017
2017-06-08 13:39:52Anna Sikorskaaktualizacja2017
2017-06-08 13:26:37Anna Sikorskaaktualizacja2017
2017-06-08 12:56:11Anna Sikorskaaktualizacja2017
2017-05-06 17:40:20Anna Sikorskaaktualizacja2017
2017-04-20 15:54:16Anna Sikorskaaktualizacja2017
2017-03-30 11:55:50Anna SikorskaAktualizacja2017
2017-03-29 10:36:18Anna SikorskaAktualizacja2017
2017-03-29 09:58:23Anna SikorskaAktualizacja2017
2017-03-29 09:43:23Anna SikorskaAktualizajca2017
2017-03-29 09:34:55Anna SikorskaAktualizajca2017
2017-02-14 12:51:28Anna Sikorskaaktualizacja2017