Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 marca 2017

KARTA INFORMACYJNA NR 56

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin ul. 3 Maja 42

Wydział Środowiska

Referat Ochrony Środowiska

tel. (22) 722 89 31

fax. (22) 722 80 06

 

0143/56/2017

aktualizacja 06.03.2017r.

Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 2. dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 3. dokumenty rejestracyjne pojazdów przystosowanych do transportu zwierząt z aktualnymi badaniami technicznymi
 4. decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt
 5. w przypadku dysponowania pojazdem zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca, dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.)
 6. dokument potwierdzający możliwość przekazania wyłapanych z terenu gminy Izabelin zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wskazanie lokalizacji schroniska
 7. dokument potwierdzający zapewnienie opieki weterynaryjnej dla wyłapywanych i transportowanych zwierząt z określeniem lokalizacji punktów takiej opieki
 8. dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy polegającej na opiece nad zwierzętami lub dokumenty potwierdzające dysponowanie kadrą przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami
 9. oświadczenie, iż wobec wnioskodawcy nie został orzeczony prawomocny wyrok za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom z zakazem wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystaniem zwierząt lub oddziaływanie na nie
 10. zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 11. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa

 • od udzielenia zezwolenia - 616 zł
 • od zmiany zezwolenia - 308 zł
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

 

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście:   Kancelaria Urzędu Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, poniedziałek 9oo – 18oo, wtorek-piątek: 8oo – 16oo
 • za pośrednictwem poczty: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

 

SPOSÓB I MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW
 • osobiście:   Referat Ochrony Środowiska Urząd Gminy Izabelin, ul.3 Maja 42, 05-080 Izabelin, pokój nr 3 poniedziałek 9oo – 18oo, wtorek-piątek: 8oo – 16oo
 • za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Środoiwska

Referat Ochrony Środowiska

 

TERMIN ODPOWIEDZI :

Do 30 dni.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 2. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 • gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie własnej gminy nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, ale muszą spełniać warunki wymagane przy jego udzielaniu.

Kierownik – Agata Bartoszewicz

Wydział Środowiska

Referat Ochrony Środowiska

Przyjmowanie interesantów :

poniedziałek w godz. 900 – 1800

wtorek - piątek - w godz. 800 – 1600

tel. (0-22) 722 - 89 - 63

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek:

w godzinach 9oo – 18oo

wtorek-piątek:

w godzinach   8oo – 16oo

 

Bank PKO BP SA (w budynku urzędu- parter) jest czynny w

godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.00 do 16.00, czwartek i

piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31 1020 1026 00001102 0023 6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w kancelarii w dniach pracy urzędu

Autor: Dorota Michalak - Zaręba

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2017-03-06
Data publikacji:2017-03-06
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Michalak - Zaręba
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:5904

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-03-06 14:35:11Anna SikorskaaktualizacjaProwadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2017-03-06 14:33:37Anna SikorskaaktualizacjaProwadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami