2017 - cześć II

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 października 2017
NrZ dniaTytuł (w sprawie)Treść  (pdf)Treść (wersja tekstowa)
XXX/257/17 27 września 2017 r. nadania nazwy ulicy we wsi Truskaw treść treść
XXX/258/17 27 września 2017 r. przyjęcia protokółów kontroli Komisji Rewizyjnej treść
zał.1
zał.2
treść
XXXI/259/17 25 października 2017 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2017-2026 treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
XXXI/260/17 25 października 2017 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
XXXI/261/17 25 października 2017 r. zmiany uchwały Nr XIV/128/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 maja 2016r. treść treść
XXXI/262/17 25 października 2017 r. zmiany uchwały Nr XIV/127/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 maja 2016r. treść treść
XXXI/263/17 25 października 2017 r. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Izabelin do projektu pn. „Mazowieccy Liderzy e-Administracji” treść treść
XXXI/264/17 25 października 2017 r. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 Gminy Izabelin treść
zał.
treść
zał.
XXXI/265/17 25 października 2017 r. wprowadzenia Izabelińskiego bonu żłobkowego treść
zał.
treść
XXXI/266/17 25 października 2017 r. zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Izabelin treść treść
XXXI/267/17 25 października 2017 r. aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Izabelin” treść
zał.
treść
XXXI/268/17 25 października 2017 r. wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych we wsi Izabelin B treść
zał.
treść
XXXI/269/17 25 października 2017 r. przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej treść
zał.
treść
zał.
XXXI/270/17 25 października 2017 r. przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, część E treść
zał.
treść
XXXII/271/17 22 listopada 2017 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2017-2026 treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
XXXII/272/17 22 listopada 2017 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
XXXII/273/17 22 listopada 2017 r. zmiany Uchwały Nr XXII/177/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017 r. treść treść
XXXII/274/17 22 listopada 2017 r. wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej i określenia wynagrodzenia za inkaso treść treść
XXXII/275/17 22 listopada 2017 r. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
treść
XXXII/276/17 22 listopada 2017 r. odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część E dla części obszaru określonego w uchwale Nr XVI/129/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 maja 2016 r.

treść
zał.

treść
XXXII/277/17 22 listopada 2017 r. nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Izabelinie treść treść
XXXII/278/17 22 listopada 2017 r. przyjęcia rezygnacji radnej Bronisławy Bieńkowskiej z pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz członkostwa w tej Komisji treść treść
XXXII/279/17 22 listopada 2017 r. powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki treść treść
XXXII/280/17 22 listopada 2017 r. przyjęcia Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 treść
zał.1
treść
XXXII/281/17 22 listopada 2017 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2018 treść
zał.1
treść
zał.1
XXXII/282/17 22 listopada 2017 r. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin treść
zał.1
treść
XXXII/283/17 22 listopada 2017 r. przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izabelin na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, za lata 2015-2016” treść
zał.1
treść
zał.1
XXXII/284/17 22 listopada 2017 r. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady wspólnego wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki, Gminy Izabelin, Gminy Czosnów i Miasta Stołecznego Warszawy treść treść
XXXII/285/17 22 listopada 2017 r. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej treść treść
XXXII/286/17 22 listopada 2017 r. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nrnr 73, 76, 77 i 80, położonych w obrębie Izabelin, gmina Izabelin treść treść
XXXII/287/17 22 listopada 2017 r. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 635/4, położonej w obrębie Izabelin, gmina Izabelin treść treść
XXXII/288/17 22 listopada 2017 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działek ewidencyjnych nrnr 927/6 i 928/7 położonych w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin treść treść
XXXIII/289/17 13 grudnia 2017 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2018-2026 treść
objasnienia
zał.1
zał.2
treść
objasnienia
zał.1
zał.2
XXXIII/290/17 13 grudnia 2017 r. Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin treść
zał.1-12
treść
materiały informacyjne
uzasadnienie
zał.1-12
XXXIII/291/17 13 grudnia 2017 r. zmiany uchwały Nr XXXIII/272/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin treść treść
XXXIII/292/17 13 grudnia 2017 r. zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
XXXIII/293/17 13 grudnia 2017 r. utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin treść treść
XXXIII/294/17 13 grudnia 2017 r. zmiany uchwały Nr XI/88/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. z siedzibą w Truskawiu poszczególnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej Gminy Izabelin. treść treść
XXXIII/295/17 13 grudnia 2017 r. zmiany uchwały Nr XXXII/280/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 listopada 2017r. Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 treść treść
XXXIII/296/17 13 grudnia 2017 r. przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej treść treść
zał.

 

Autor: Elżbieta Petrykowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2017-10-06
Data publikacji:2017-10-06
Osoba sporządzająca dokument:Elżbieta Petrykowska
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:17736

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-01-04 15:16:52Anna Sikorskaaktualizacja2017 - cześć II
2017-12-15 14:40:53Anna Sikorskaaktualizacja2017 - cześć II
2017-12-14 15:01:37Anna Sikorskaaktualizacja2017 - cześć II
2017-12-14 15:00:49Anna Sikorskaaktualizacja2017 - cześć II
2017-12-13 16:45:19Anna Sikorskaaktualizacja2017 - cześć II
2017-12-07 14:52:29Anna Sikorskaaktualizacja2017 - cześć II
2017-12-01 10:59:59Anna Sikorskaaktualizacja2017 - cześć II
2017-11-28 13:40:18Anna Sikorskaaktualizacja2017 - cześć II
2017-11-28 13:27:28Anna Sikorskaaktualizacja2017 - cześć II
2017-11-03 11:54:56Anna Sikorskaaktualizacja2017 - cześć II
2017-11-03 11:42:10Anna Sikorskaaktualizacja2017 - cześć II
2017-11-03 10:26:54Anna Sikorskaaktualizacja2017 - cześć II
2017-11-03 09:38:32Anna Sikorskaaktualizacja2017 - cześć II
2017-11-02 15:09:34Anna Sikorskaaktualizacja2017 - cześć II
2017-10-06 10:19:44Anna Sikorskaaktualizacja2017 - cześć II