Opłata za posiadanie psów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2015

Opłata od posiadania psów pobierana jest w gminie Izabelin na podstawie uchwał Rady Gminy Izabelin nr X/76/15 z dnia 28 października 2015r.oraz XI/86/15 z dnia 2 grudnia 2015r. Upoważnienie ustawowe do wydania w/w uchwał zawarte jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.)

Wysokość opłaty za każdego posiadanego psa została ustalona na kwotę 24,00 zł za rok. 

Opłata płatna jest bez wezwania i należy ją uiścić do 31 marca br.

Jeżeli ktokolwiek nabędzie psa w trakcie roku podatkowego obowiązek uiszczenia opłaty powstaje pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające jej naliczenie (kupno lub przyjęcie psa pod opiekę). Wpłata powinna nastąpić w terminie 14 dniu od powstania obowiązku, stawka roczna zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których obowiązek poniesienia opłaty nie istniał np. ktoś nabędzie psa 15 maja br. – obowiązek uiszczenia opłaty powstanie 1 czerwca br., a zainteresowany powinien uiścić opłatę do 15 czerwca br., nie płaci za 6 miesięcy roku, czyli kwota opłaty za psa powinna wynieść 12,00 zł.

Opłaty można dokonać bezpośrednio na rachunek gminy Izabelin albo w drodze inkasa tj. wpłacić właściwemu miejscowo sołtysowi (inkasent), który ma obowiązek wpłacić  opłatę na rachunek gminy.

Uchwały przyjęte przez Radę Gminy nie zawierają żadnych zwolnień od opłaty natomiast zwolnienia zawarte są w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (art. 18a ust. 2). Zgodnie z zapisami przyjętymi w tej ustawie opłaty nie pobiera się od:

  • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
  • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
  • osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;
  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa (osoba, która prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i ukończyła 65 lat);
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów (za trzeciego psa opłata jest pobierana).

 

Załączniki:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-01
Data publikacji:2015-10-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9413

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-03-10 15:33:51aktualizacja danychOpłata za posiadanie psów