Projekty uchwał 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2018
LpProjekt uchwały (w sprawie)TreśćZałączniki
15 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2018-2026 treść  
16 zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin treść  
17 emisji obligacji Gminy Izabelin treść  
18 zaciągnięcia kredytu długoterminowego treść  
19 podziału Gminy Izabelin na obwody głosownia, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych treść  
20 podziału Gminy Izabelin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu treść  
21 przystąpienia do zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I” treść zał.1
zał.2
22 przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w 2017 roku treść zał.
23 powierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. z siedzibą w Truskawiu zadań z zakresu gospodarki komunalnej Gminy Izabelin treść  
24 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2018 rok treść  
25 określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części treść  
26 wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Izabelinie C przy ul. Kazimierza Tetmajera 3 i 3A, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 975 obr. Izabelin treść zał.
27 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 1565/1 położonej w obrębie Laski na własność Gminy Izabelin treść zał.
28 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 710/5 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin treść zał.
29 przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej treść  
30 wyrażenia zgody na nagrywanie w formie audio i wideo posiedzeń kolegialnych organów pomocniczych Rady Gminy Izabelin treść
wyniki
 
31 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2018-2026 treść zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
32 zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin treść  
33 zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin treść  
34 ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin treść  
35 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych treść  
36 określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części treść  
37 przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla któych organem prowadzącym jest Gmina Izabelin treść  
38 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2017 rok treść  
39 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. treść  
40 udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. treść  
41 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2018-2026 treść zał.1
objasnienia
42 zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin treść zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
43 wyrażenia zgody na przejęcie przez Wójta Gminy Izabelin od Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego zarządzania drogą powiatową nr 4130 W (ul. 3 Maja) od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ronda w Laskach w zakresie pełnienia funkcji inwestora treść  
44 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Izabelin do współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa w celu wypracowania funkcjonalnego rozwiązania komunikacyjnego, polegającego na objęciu Gminy Izabelin I strefą biletową treść  
45 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działek ewidencyjnych nrnr 2732/1, 2732/2 położonych w obrębie Laski na własność Gminy Izabelin treść zał.
46 wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany działki ewidencyjnej nr 635/4 położonej w obrębie Izabelin na działkę nr ew. 967 położoną w obrębie Izabelin gmina Izabelin treść  
47 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki ewidencyjnej nr 238/4 położonej w obrębie Truskaw gmina Izabelin oraz określenia wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości treść zał.
48 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki ewidencyjnej nr 239/7 położonej w obrębie Truskaw gmina Izabelin oraz określenia wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości treść zał.
49 powołania Komisji Statutowej treść  
50 Podjęcie stanowiska w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Portu Lotniczego Warszawa- Modlin treść  
51 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego treść  
52 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2018-2026 treść zał.1
zał.2
objaśnienia
53 zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin treść zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
54 zmiany Uchwały Nr XIV/128/2016 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 maja 2016 r. treść  
55 dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych treść  
56 dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla instytucji pożytku publicznego treść  
57 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izabelin treść  
58 wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Izabelin porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie objęcia Gminy Izabelin I strefą biletową komunikacji miejskiej organizowanej przez m. st. Warszawa treść  
59 wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Izabelin porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa, określającego zasady organizacji i finansowania dopłat do biletów długookresowych komunikacji zbiorowej dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół średnich, zamieszkałych na terenie gminy Izabelin treść  
60 przyjęcia programu wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Izabelin - KARTA RODZINY 3+ treść  
61 przyjęcia programu promocji zdrowia pn. „Świadome rodzicielstwo - program edukacyjny dla przyszłych rodziców” treść  
62 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Izabelin treść  
63 wyrażenia zgody do wyjścia ze współwłasności w działkach ewidencyjnych nrnr 109/5, 109/6 położonych w obrębie Mościska gmina Izabelin w drodze umowy oraz określenia wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości treść zał.
64 wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany działki ewidencyjnej nr 635/4 położonej w obrębie Izabelin na działkę nr ew. 967 położonej w obrębie Izabelin gmina Izabelin treść zał.
65 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Okręgowego w Warszawie na uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Izabelin wraz z odpowiedzią na skargę treść zał.
66 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2018-2026 treść  
67 zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin treść  
68 zaciągnięcia kredytów długoterminowych treść  
69 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Izabelin treść  
70 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego treść  
71 udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego treść  
72 przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie treść  
73 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Izabelinie treść  
74 przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap II” treść zał.
75 wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Izabelinie C przy ul. Kazimierza Tetmajera, stanowiącej działki ewidencyjne nrnr 973, 974 i 975 obr. Izabelin treść zał.
76 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 1644/1 położonej w obrębie Izabelin na własność Gminy Izabelin treść zał.
77 przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej treść  
78 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2018-2026 treść zał.1
zał.2
objaśnienia
79 zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin treść zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
80 zmiany Uchwały Nr XIV/127/2016 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 maja 2016 r. treść  
81 zmiany Uchwały Nr XIV/128/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 maja 2016 r. treść  
82 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Izabelin w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I” treść  
83 Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Izabelin treść  
84 Planu walki z ubóstwem energetycznym w Gminie Izabelin treść  
85 zmian w Statucie Gminy Izabelin treść  
86 przyjęcia Statutu Centrum Kultury Izabelin treść  
87 zatwierdzenia i realizacji 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Izabelin na lata 2018-2020 treść zał.
88 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Izabelin na lata 2018-2023 treść zał.
89 informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 Gminy Izabelin treść  
90 przyjęcia Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 treść  
91 przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej treść  
92 przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Zrównowazonego Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030 treść zał.
Autor: Elżbieta Petrykowska

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2018-02-01
Data publikacji:2018-02-01
Osoba sporządzająca dokument:Elżbieta Petrykowska
Osoba wprowadzająca dokument:Zbigniew Mołodkiewicz
Liczba odwiedzin:11396

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-10-15 11:31:58Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2018
2018-10-12 11:29:20Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2018
2018-10-08 18:14:05Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2018
2018-09-14 11:47:31Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2018
2018-07-03 14:45:25Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2018
2018-06-22 09:16:15Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2018
2018-06-22 08:56:50Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2018
2018-06-18 17:37:00Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2018
2018-06-18 17:03:15Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2018
2018-06-18 16:53:00Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2018
2018-05-24 09:40:47Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2018
2018-05-24 09:38:18Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2018
2018-04-20 15:39:11Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2018
2018-04-19 12:51:15Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2018
2018-04-11 15:23:17Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2018
2018-03-15 10:31:42Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2018
2018-03-15 10:29:04Zbigniew MołodkiewiczaktualizacjaProjekty uchwał 2018