2019 - I część

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 stycznia 2019

 

NrZ dniaTytuł (w sprawie)Treść  (pdf)Treść (wersja tekstowa)Wyniki głosowania
V/22/19 9 stycznia 2019r.

ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Izabelin wraz z terminem, częstotliwością i trybem ich uiszczania

treść

treść

głosowanie 
V/23/19 9 stycznia 2019r.

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

treść

treść

głosowanie 
VI/24/19 16 stycznia 2019r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026.

treść 

 treść

zał.1

zał.2

objaśnienia

 

głosowanie 
VI/25/19 16 stycznia 2019r.

zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin

treść   głosowanie 
VI/26/19 16 stycznia 2019r.

zmiany uchwały Nr XXXII/274/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

treść  treść  głosowanie
VI/27/19 16 stycznia 2019r.

przyjęcia wieloletniego programu osłonowego realizowanego w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023

treść  treść głosowanie 
VI/28/19 16 stycznia 2019r.

przyjęcia planu pracy Rady Gminy Izabelin w 2019 roku

treść

 treść

zał.1

głosowanie 
VI/29/19 16 stycznia 2019r.

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

treść

treść

zał.1 

 głosowanie
VI/30/19 16 stycznia 2019r.

przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2019 rok

treść 

treść

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

 głosowanie
VI/31/19 16 stycznia 2019r.

wyboru reprezentanta Gminy Izabelin w Lokalnej Grupie Działania „Między Wisłą a Kampinosem”

treść  treść  głosowanie
VI/32/19 16 stycznia 2019r.

zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2019

treść treść   głosowanie
VII/33/19 20 lutego 2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026 treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
głosowanie
VII/34/19 20 lutego 2019 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
głosowanie
VII/35/19 20 lutego 2019 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego treść treść głosowanie
VII/36/19 20 lutego 2019 r. ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom treść treść głosowanie
VII/37/19 20 lutego 2019 r. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Izabelin treść
zał.
treść
zał.
 głosowanie
VII/38/19 20 lutego 2019 r. zmiany uchwały Nr XV/120/03 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2003r treść treść  głosowanie
VII/39/19 20 lutego 2019 r. ustanowienia Izabelińskiej Literackiej Nagrody Roku treść treść głosowanie
VII/40/19 20 lutego 2019 r. dofinansowania mieszkankom Gminy Izabelin świadczeń gwarantowanych w zakresie ochrony zdrowia treść treść głosowanie
VII/41/19 20 lutego 2019 r. zmiany uchwały NR XXII/181/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin treść treść głosowanie
VII/42/19 20 lutego 2019 r. sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działek ewidencyjnych nr 1893/13 i 1893/14 położonych w obrębie Laski na własność Gminy Izabelin treść treść głosowanie
VII/43/19 20 lutego 2019 r. zmiany uchwały Nr IX/63/15 RGI z dnia 16 września 2015 r. treść
zał.1
zał.2
treść
zał.
głosowanie
VII/44/19 20 lutego 2019 r.

zmiany uchwały Nr V/23/19 Rady Gminy Izabelin z

dnia 9 stycznia 2019 r
treść treść głosowanie
VIII/45/19 30 marca 2019r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026

 treść

 treść

zał.1

zał.2

 głosowanie
VIII/46/19 30 marca 2019r.

zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin

treść

 treść

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

 

 głosowanie
VIII/47/19 30 marca 2019r.

pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

treść  treść  głosowanie
VIII/48/19 30 marca 2019r.

finansowania zadania z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i Miasta Stołecznego Warszawa  i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w tym zakresie 

treść  treść głosowanie 
VIII/49/19 30 marca 2019r.

likwidacji jednostki organizacyjnej gminy – Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin

treść  treść głosowanie 
VIII/50/19 30 marca 2019r.

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2019 rok

treść  treść  głosoawanie
VIII/51/19 30 marca 2019r.

przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski”

treść

zał.1a

zał.1b

zał.2

 treść  głosowanie
VIII/52/19 30 marca 2019r.

wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Izabelin w drodze umowy sprzedaży nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 831/3 położonej w obrębie Truskaw

treść

treść   głosowanie
VIII/53/19 30 marca 2019r.

nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Truskaw

treść

zał.1

treść głosowanie 
VIII/54/19 30 marca 2019r.

powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej ds. mienia komunalnego

treść

treść   głosowanie
VIII/55/19 30 marca 2019r. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie   treść treść   głosowanie
 VIII/56/19 30 marca 2019r.  przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w roku 2018 treść 

treść 

zał.

głosowanie 
VIII/57/19 30 marca 2019r. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r treść  treść  głosowanie
VIII/59/19 30 marca 2019r. zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Izabelin treść  treść  głosowanie
VIII/60/19 30 marca 2019r. przyjęcia protokółów kontroli Komisji Rewizyjnej treść  treść głosowanie 
VIII/61/19 30 marca 2019r. rozpatrzenia skargi mieszkanki Gminy Izabelin treść  treść głosowanie 
VIII/62/19 30 marca 2019r. rozpatrzenia skargi na uciążliwe sąsiedztwo sklepu Carrefour treść  treść głosowanie 
IX/63/19 24 kwietnia 2019r. sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026 treść

treść

objaśnienia

zał.1

zał.2 

 głosowanie
IX/64/19 24 kwietnia 2019r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin treść   głosowanie 
IX/65/19 24 kwietnia 2019r. odwołania Skarbnika Gminy Izabelin treść  treść  głosowanie
IX/66/19 24 kwietnia 2019r. powołania Skarbnika Gminy Izabelin treść  treść  głosowanie
IX/67/19 24 kwietnia 2019r. zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie treść  treść  głosowanie
IX/68/19 24 kwietnia 2019r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2018 rok treść treść  głosowanie 
IX/69/19  24 kwietnia 2019r. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej   treść  treść głosowanie 
X/70/19 7 maja 2019r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026 treść

treść

objaśnienia

zał.1

głosowanie
X/71/19 7 maja 2019r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin treść

 treść

zał.1

zał.2

zał.3

głosowanie
XI/72/19 29 maja 2019r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026 treść    głosowanie
XI/73/19 29 maja 2019r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin treść    głosowanie
XI/74/19 29 maja 2019r. przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. w Truskawiu na lata 2019 – 2021 treść   głosowanie 
XI/75/19 29 maja 2019r. przystąpienia do sporządzenia zmiany  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin

treść

zał.1-3

   głosowanie
XI/76/19 29 maja 2019r. przyjęcia programu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia pn. „Świadome rodzicielstwo – program edukacyjny dla przyszłych rodziców”

treść

  głosowanie 
XI/77/19 29 maja 2019r. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izabelin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r

treść

  głosowanie 
XI/78/19 29 maja 2019r. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

treść

  głosowanie 
XI/79/19 29 maja 2019r. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin

treść

   głosowanie
XI/80/19 29 maja 2019r. przyjęcia sprostowanego protokołu kontroli Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej

treść

   głosowanie
XII/81/19 25 czerwca 2019r. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Izabelin  treść    
XII/82/19 25 czerwca 2019r. udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Izabelin treść   głosowanie 
XII/83/19 25 czerwca 2019r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r treść   głosowanie 
XII/84/19 25 czerwca 2019r. udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r treść   głosowanie
 
XII/85/19 25 czerwca 2019r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Izabelin

      na lata 2019-2026
treść     głosowanie
XII/86/19 25 czerwca 2019r.

zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin

treść    głosowanie
XII/87/19 25 czerwca 2019r.

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego

treść   głosowanie
XII/88/19 25 czerwca 2019r.

regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin

treść   głosowanie 
XII/89/19 25 czerwca 2019r.

sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/328/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin

treść   głosowanie 
XII/90/19 25 czerwca 2019r.

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Izabelin

treść   głosowanie 
XII/91/19 25 czerwca 2019r.

zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Izabelin z dnia19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

treść    głosowanie
XII/92/19 25 czerwca 2019r.

wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz na udzielenie bonifikaty od dopłaty wraz z określeniem warunków przyznania i wysokość stawki procentowej bonifikaty

treść    głosowanie
XII/93/19 25 czerwca 2019r.

powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

treść   głosowanie 
XIII/94/19 10 lipca 2019r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026

 treść    głosowanie
XIII/95/19 10 lipca 2019r.

zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin

 treść    głosowanie
XIII/96/19 10 lipca 2019r.

powierzenia Wójtowi Gminy Izabelin uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo stanowienia o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 treść    głosowanie
XIII/97/19 10 lipca 2019r.

uchwalenia statutów sołectw Gminy Izabelin

treść     głosowanie
XIII/98/19 10 lipca 2019r.

dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych

 treść   głosowanie 
XIII/99/19 10 lipca 2019r.

regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin

treść    głosowanie 
XIII/100/19 10 lipca 2019r.

przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Izabelin na lata 2019 – 2022

 treść   głosowanie 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-10
Data publikacji:2019-01-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Kacprowicz
Liczba odwiedzin:15483

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-06-06 12:58:21Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-06-06 11:08:04Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-06-06 10:58:04Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-05-09 10:07:53Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-04-29 10:41:52Monika Kacprowicza2019 - I część
2019-04-29 10:34:16Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-04-11 09:27:08Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-04-11 09:24:14Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-04-05 11:39:39Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-03-04 13:05:18Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-03-04 13:04:12Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-03-04 12:58:51Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-03-04 12:38:39Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-03-04 12:36:58Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-03-04 12:34:21Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-03-04 12:30:33Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-03-04 12:29:35Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-02-28 14:07:01Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-02-28 14:00:09Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-02-28 13:55:51Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-01-24 14:53:27Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-01-24 14:44:09Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-01-24 14:42:15Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-01-24 14:37:30Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-01-24 14:31:45Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-01-22 15:20:10Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-01-22 14:56:11Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-01-22 12:10:31Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-01-21 17:40:58Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-01-21 17:39:03Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-01-21 17:33:50Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część
2019-01-18 09:05:58Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - I część