mpzp wsi Izabelin B

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2015

Informacja na temat postępów prac nad planem

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 maja 2021 r. Wójt gm. Izabelin złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 29.03.2021 r., utrzymującą w mocy decyzję Marszałka woj. mazowieckiego z dnia 20.01.2021 r., dot. odmowy wydania tzw. nowych "zgód leśnych" dla 258 działek objętych projektem planu.

Do czasu rozstrzygnięcia sprawy, projekt nie może zostać poddany konsultacjom społecznym (wyłożenie do publicznego wglądu) - prace nad planem zostały wstrzymane.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin B ograniczony jest:

  • od północy : od zachodniego narożnika działki Nr 1095 (ul. Kołłątaja) dalej południową granicą działki Nr 526 (ul. 3 Maja) do południowo-wschodniego narożnika działki Nr 526;
  • od wschodu : północno-wschodnią granicą działek Nr 1167/2, 1168/1, 1168/2, 1169, 1170, 1171, 1172, 1824, 1825, 1877, 1177/1, 1177/2, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182/1, 1182/2, 1164 (fragment ul. Słowackiego), a następnie wschodnią granicą działki Nr 1164 (fragment ul. Słowackiego), nastepnie północno-wschodnią,wschodnią i południowo-zachodnią granicą działki Nr 1729, dalej wschodnią granicą działek Nr 1164 (fragment ul. Słowackiego) i 1290/5 (fragment ul. Podbipięty) po granicy ewidencyjnej do zachodniej granicy działki 1678 i dalej północną granicą działek 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1692, 1694 (ul. Halszki), dalej północną i wschodnią granicą działki 1719/5 i wschodnią granicą działki 1719/4 (fragment ul. Szymanowskiego);
  • od południa : południową granicą działek Nr 1719/4 (fragment ul. Szymanowskiego), 1714/3, 1714/4, 1714/5 (ul. Jana Kazimierza),1433/4 (ul. Sienkiewicza), 1525 (ul. Charłampa), dalej południową granicą działek Nr 1524, 1523, 1522, 1521, 1520, 1519/2, 1519/1, 1518, 1517, 1516, 1515, 1514, 1513, 1512, 1511, 1510, 1509, 1508, 1507, 1506, 1362, 1361, 1360, 1359, 1358, 1357, 1356, 1355, 1354, 1353, 1352/1;
  • od zachodu : zachodnią granicą działki Nr 1352/1 do południowo-zachodniego narożnika działki Nr 1183/2 i dalej wzdłuż zachodniej granicy działki 1183/2 (ul. Lubomirskiego) do południowo- zachodniego narożnika działki 1095 (ul. Kołłataja) a następnie południowo-zachodnią granicą działki Nr 1095 (ul. Kołłątaja) do zachodniego narożnika działki Nr 1095.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz numer działki, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 262), skan pisma z podpisem, na adres: Wójt Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, e-mail: izabelin@izabelin.pl lub k.stanczyk@izabelin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia15 lipca 2015r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin.

Załączniki:

 

Informacja o stanie zaawansowania prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin B.

Uprzejmie informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin B został w dniu 26 stycznia 2018 r. skierowany do opinii i uzgodnień przez organy i instytucje wskazane w ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W miesiącu lutym b.r. planowane jest wystąpienie do Marszałka woj. mazowieckiego w sprawie uzyskania decyzji (zgód) na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne (tj. głównie pod zabudowę jednorodzinną).

O dalszych postępach prac nad projektem planu będziemy sukcesywnie informowali.

 

Wójt Gminy Izabelin

/-/ Witold Malarowski

Autor: Aneta Iwan

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2015-10-01
Data publikacji:2015-10-01
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Iwan
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:4923

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-02-05 18:07:33Anna Sikorskaaktualizacjampzp wsi Izabelin B