2019 - II część

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lipca 2019
Nr
Z dnia
Tytuł (w sprawie)
Treść (pdf)
Treść (wersja tekstowa)
Wyniki głosowania
XIII/101/19
10 lipca 2019r.
zmiany Uchwały Nr XII/91/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r., którą zmieniono Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
treść
 
głosowanie
XIV/102/19
9 września 2019 r. 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026.
treść
 
głosowanie 
XIV/103/19
9 września 2019 r. 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin.
treść
 
głosowanie
XIV/104/19
9 września 2019 r. 
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Izabelin w drodze umowy sprzedaży nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 948/1 położonej w obrębie Izabelin.
treść
 
głosowanie
XIV/105/19
9 września 2019 r.
zmiany uchwały Nr II/5/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Izabelin i wyboru jej przewodniczącego.
treść
 
głosowanie
XV/106/19 
 26 września 2019 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026.
treść

treść

zał. 1

zał. 2

objaśnienia

głosowanie
XV/107/19 
 26 września 2019 r. 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin.
treść

 treść

dochody

wydatki

wydatki majątkowe

przychody i rozchody

opłaty środowiskowe

dotacje dla jsfp

dotacje spoza jsfp

głosowanie
XV/108/19 
  26 września 2019 r.
zmiany uchwały Nr VIII/57/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
treść
 treść
głosowanie
XV/109/19 
 26 września 2019 r. 
finansowania zadania z zakresu zarządzania drogami Miasta Stołecznego Warszawy i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w tym zakresie.
treść
 treść
głosowanie
XV/110/19 
 26 września 2019 r. 
zmiany uchwały Nr XIII/99/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin.
treść
treść 
głosowanie
XV/111/19 
 26 września 2019 r. 
oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie.
treść

 treść

zał. 1

głosowanie
XV/112/19 
 26 września 2019 r. 
przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
treść
 treść
głosowanie
XV/113/19 
 26 września 2019 r. 
zmian w Statucie Centrum Usług Wspólnych Izabelin.
treść
 treść
głosowanie
XV/114/19 
 26 września 2019 r. 
przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Izabelin.
treść
 treść
głosowanie
XV/115/19 
 26 września 2019 r. 
zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Izabelin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Izabelin.
treść
 treść
głosowanie
XV/116/19 
 26 września 2019 r. 
przystąpienia Gminy Izabelin do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą “Różne możliwości – jeden cel = edukacja przedszkolna w Laskach bez barier – dostosowanie przedszkoli w Gminie Izabelin”.
treść
treść 
głosowanie
XV/117/19 
 26 września 2019 r. 
ustanowienia pomnika przyrody.
treść
 treść
głosowanie
XV/118/19 
 26 września 2019 r. 
ustanowienia pomnika przyrody.
treść
 treść
głosowanie
XV/119/19 
 26 września 2019 r. 
rozpatrzenia skargi.
treść
 treść
głosowanie
XV/120/19 
 26 września 2019 r. 
przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 treść
 treść
głosowanie
XV/121/19
 26 września 2019 r. 
zmiany uchwały Nr II/7/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Izabelin i wyboru ich przewodniczących.
 treść
 treść
głosowanie
 
XV/122/19
6 listopada 2019 r.
 
przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izabelin za lata 2017 – 2018
treść 
 
głosowanie
XVI/123/19 
6 listopada 2019 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026.
treść
 
głosowanie
XVI/124/19
 
6 listopada 2019 r.
zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin.
treść
 
głosowanie
XVI/125/19
 
6 listopada 2019 r.
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
treść
 
głosowanie
XVI/126/19
6 listopada 2019 r.
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Izabelin C „Centrum”.
treść
 
głosowanie
XVI/127/19
6 listopada 2019 r.
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin. 
treść
 
głosowanie
 
XVI/128/19
6 listopada 2019 r.
zmiany Uchwały Nr XL/363/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 
treść
 
głosowanie
 
XVI/129/19
6 listopada 2019 r.
przyjęcia Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 
treść
 
głosowanie
 
XVI/130/19
6 listopada 2019 r.
ustanowienia w Gminie Izabelin stypendiów sportowych i nagród oraz ustalenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród. 
treść
 
głosowanie
 
XVI/131/19
6 listopada 2019 r.
ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Izabelin wraz z terminem, częstotliwością i trybem ich uiszczania. 
treść
 
głosowanie
 
XVI/132/19
6 listopada 2019 r.
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
treść
 
głosowanie
XVI/133/19
6 listopada 2019 r.
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
treść
 
głosowanie
XVII/134/19
17 grudnia 2019 r.
przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Gminy Izabelin.
treść

załącznik

 
głosowanie
XVII/135/19
17 grudnia 2019 r.
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2020-2033.
treść
 
głosowanie
XVII/136/19
17 grudnia 2019 r.
uchwały budżetowej na 2020 rok.
treść
 
głosowanie
XVII/137/19
17 grudnia 2019 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026.
treść
 
głosowanie
XVII/138/19
17 grudnia 2019 r.
zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin.
treść
 
głosowanie
XVII/139/19
17 grudnia 2019 r.
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
treść
 
głosowanie
XVII/140/19
17 grudnia 2019 r.
dofinansowania mieszkankom Gminy Izabelin świadczeń gwarantowanych w zakresie ochrony zdrowia.
treść
 
głosowanie
XVII/141/19
17 grudnia 2019 r.
przyjęcia programu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia pn. „Świadome rodzicielstwo - program edukacyjny dla przyszłych rodziców”
treść
 
głosowanie
XVII/142/19
17 grudnia 2019 r.
zmiany Uchwały Nr XVI/130/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia w Gminie Izabelin stypendiów sportowych i nagród oraz ustalenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród.
treść
 
głosowanie
XVII/143/19
17 grudnia 2019 r.
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
i Przemocy w Rodzinie  na rok 2020.
treść
 
głosowanie
XVII/144/19
17 grudnia 2019 r.
zmiany uchwały Nr VIII/57/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.
treść
 
głosowanie
XVII/145/19
17 grudnia 2019 r.
zmiany uchwały Nr XVI/126/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Izabelin C „Centrum”
treść
 
głosowanie
XVII/146/19
17 grudnia 2019 r.
zmiany uchwały Nr XVI/127/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin.
treść
 
głosowanie
XVII/147/19
17 grudnia 2019 r.
nadania Statutu Centrum Usług Wspólnych Izabelin.
treść
 
głosowanie
XVII/148/19
17 grudnia 2019 r.
przystąpienia Gminy Izabelin do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Różne możliwości – jeden cel = edukacja przedszkolna
w Izabelinie bez barier – dostosowanie przedszkoli w Gminie Izabelin”.
treść
 
głosowanie
XVII/149/19
17 grudnia 2019 r.
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Izabelin na rok szkolny 2019/2020.
treść
 
głosowanie
XVII/150/19
17 grudnia 2019 r.
ustalenia diet dla radnych.
treść
 
głosowanie
XVII/151/19
17 grudnia 2019 r.
zmiany uchwały Nr XVI/131/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Izabelin wraz z terminem, częstotliwością i trybem ich uiszczania.
treść
 
głosowanie
XVII/152/19
17 grudnia 2019 r.
rozpatrzenia skargi.
treść
 
głosowanie
XVII/153/19
17 grudnia 2019 r.
przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej
treść
 
głosowanie
XVII/154/19
17 grudnia 2019 r.
wyrażenia woli utworzenia i posadowienia tablicy pamiątkowej w celu upamiętnienia mieszkańców wsi Hornówek poległych i pomordowanych w okresie II wojny światowej.
treść
 
głosowanie
XVII/155/19
17 grudnia 2019 r.
dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych.
treść
 
głosowanie
XVII/156/19
17 grudnia 2019 r.
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
treść
 
głosowanie

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-12
Data publikacji:2019-07-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Kacprowicz
Liczba odwiedzin:7062

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-01-30 13:11:00Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - II część
2020-01-30 13:04:40Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - II część
2020-01-30 12:51:24Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - II część
2019-12-20 15:42:56Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - II część
2019-12-20 15:35:02Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - II część
2019-12-20 15:33:57Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - II część
2019-12-20 15:30:47Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - II część
2019-12-20 15:29:47Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - II część
2019-12-20 15:25:08Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - II część
2019-12-20 12:38:45Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - II część
2019-11-13 12:03:09Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - II część
2019-11-13 11:52:38Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - II część
2019-11-13 10:41:52Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - II część
2019-11-13 10:29:18Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - II część
2019-10-10 14:27:32Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - II część
2019-10-10 14:13:31Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - II część
2019-10-10 14:10:16Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - II część
2019-10-10 12:40:48Monika Kacprowiczaktualizacja2019 - II część
2019-10-02 14:07:43Monika Kacprowicza2019 - II część
2019-10-02 14:06:18Monika Kacprowicza2019 - II część