Zarządzenia Wójta 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 stycznia 2020
Nr zarządzenia Data Tytuł (w sprawie) Treść
 118/2020  2.01.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020 roku 118.2020
 119/2020  9.01.2020r. zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 119.2020
 120/2020  9.01.2020r. powołania Komisji Stypendialnej w celu przyznawania stypendiów sportowych i nagród 120.2020
 121/2020 10.01.2020r. szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Izabelinie oraz wniosku o ptzyznanie nagrody rocznej 121.2020
 122/2020 24.01.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r. 122.2020
 123/2020 28.01.2020r. zmiany zarządzenia nr 14/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Izabelin 123.2020
 124/2020 29.01.2020r. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do publicznej szkoły podtawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin 124.2020
125/2020 29.01.2020r.

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020r.

 

125.2020
126/2020 30.01.2020r.

powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu "Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin"

126.2020
127/2020 06.02.2020r.

zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r.

127.2020
128/2020 11.02.2020r.

zmiany Zarządzenia nr 27/2019 Wójta Gminy Izabelin z 18.03.2019r w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania Izabelińskiej Literackiej Nagrody Roku oraz powołania komisji konkursowej

128.2020
129/2020 11.02.2020r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych Izabelin

129.2020
130/2020 26.02.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r. 130.2020
131/2020 28.02.2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Izabelin 131.2020
132/2020 28.02.2020r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z puli środków finansowych w ramach obchodów 25-lecia Gminy Izabelin 132.2020
134/2020 03.03.2020r. przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu programu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia pn. "Świadome rodzicielstwo - program edukacyjny dla przyszłych rodziców" 134.2020
135/2020 05.03.2020r. naboru kandydatów do Gminnej Komisji ds. Referendum w referendum gminnym zarządzonym na dzień 19 kwietnia 2020r. 135.2020
136/2020 09.03.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2020 - 2033 136.2020
137/2020 09.03.2020r. ustalenia wysokości diet dla członków Gminnej Komisji do spraw Referendum oraz członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Gminie Izabelin w referendum gminnym zarządzonym na dzień 19 kwietnia 2020r. 137.2020

138/2020

12.03.2020r. zmieniające zarządzenie nr 124/2020 Wójta gminy Izabelin z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin 138.2020
139/2020 12.03.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r. 139.2020
140/2020 13.03.2020r. ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Izabelin i ustalenia terminu ich odpracowania w 2020r. 140.2020
141/2020 13.03.2020r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 poprzez wprowadzenie obowiązku wykonywania prazy przez pracowników Urzędu Gminy Izabelin poza miejscem jej stałego wykonywania 141.2020
142/2020 17.03.2020r. odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin w 2020r. 142.2020
143/2020 23.03.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r. 143.2020
144/2020 23.03.2020r. powołania stałych komisji przetargowych w Urzędzie Gminy Izabelin oraz powołania stałej komisji do przeprowadzenia konkursów ofert na zadania z zakresu pożytku publicznego, upowszechniania sportu oraz wyboru realizatora programów zdrowotnych 144.2020 
145/2020 30.03.2020r. zmiany Zarządzenia nr 98/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 08.11.2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych koncepcji zagospodarowania terenu wsi Izabelin C "Centrum", w obszarze obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 948/1, 967, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976 145.2020
146/2020 30.03.2020r. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2019 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2019 rok. 146.2020
147/2020 30.03.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r. 147.2020
148/2020 03.04.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r. 148.2020
149/2020 07.04.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r. 149.2020
150/2020 21.04.2020r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izbabelin, wiosna- lato 2020r. 150.2020
151/2020 24.04.2020r. przekazania sprawozdania finansowego Gminy Izabelin 151.2020
152/2020 30.04.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r. 152.2020
153/2020 04.05.2020r. wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Gminy Izabelin 153.2020
154/2020 04.05.2020r. wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Izabelin 154.2020
155/2020 04.05.2020r. zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Gminy Izabelin dla samorządowych instytucji kultury 155.2020
156/2020 05.05.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r. 156.2020
157/2020 05.05.2020r. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i ustalenia jej organizacji i trybu działania w drodze regulaminu 157.2020
158/2020 05.05.2020r. określenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia "Izabeliński bon żłobkowy" 158.2020
159/2020 11.05.2020r. określenia wzoru formularza oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 159.2020
161/2020 22.05.2020r. ustalenia celów, zasad i organizacji konkursu "Mój sposób na zbieranie deszczówki" 161.2020
162/2020 27.05.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r. 162.2020
163/2020 28.05.2020r. określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Izabelin 163.2020
164/2020 28.05.2020r. organizacji pracy w okresie wakacyjnym w publicznych przedszkolach, dla których Gmina Izabelin jest organem prowadzącym 164.2020
165/2020 03.06.2020r. odstąpienia od odliczania podatku od towarów i usług od zakupów dokonywanych przez jednostki budżetowe Gminy Izabelin w 2020r. 165.2020
167/2020 08.06.2020r. wprowadzenia regulaminu udostępniania przyczepki 167.2020
168/2020 08.06.2020r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020r. 168.2020
169/2020 08.06.2020r. zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Izabelin nr 31/2019 z dnia 15.04.2019 w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 169.2020
170/2020 15.06.2020r. wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności 170.2020
171/2020 16.06.2020r. uchylenia w części zarządzenia nr 162/2020 Wójta Gminy Izabelin z dnia 27 maja 2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r. 171.2020
172/2020 16.06.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r. 172.2020
173/2020 18.06.2020r. przeprowadzenia konsultacji społecznych regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Izabelin 173.2020
174/2020 23.06.2020r. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw w gminie Izabelin 174.2020
175/2020 24.06.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r. 175.2020
176/2020 24.06.2020r. przekazania kwoty 123.350 zł do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Spółka z o.o. 176.2020
178/2020 26.06.2020r. udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora do dokonania czynności 178.2020
179/2020 06.07.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r. 179/2020
180/2020 07.07.2020r. ustalenia celów, zasad i organizacji konkursu "Mój pomysł na zbieranie deszczówki" 180.2020
181/2020 22.07.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r. 181.2020
182/2020 29.07.2020r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 182.2020
183/2020 30.07.2020r. określenia terminu i miejsca wyborów sołtysa i terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectwa Truskaw w Gminie Izabelin 183.2020
184/2020 30.07.2020r. ustalenia terminu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Truskaw w Gminie Izabelin oraz w sprawie ustalenia diet dla członków komisji wyborczej 184.2020
185/2020 31.07.2020r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 185.2020
186/2020 17.08.2020r. zmiany Zarządzenia Nr 185/2020 Wójta Gminy Izabelin z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 186.2020
188/2020 17.08.2020r. zmiany Zarządzenia Nr 244/2017 Wójta Gminy Izabelin z dnia 31 października w sprawie przyjęcia Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Gminy Izabelin 188.2020
189/2020 20.08.2020r. ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku gminnego programu polityki zdrowotnej "STOP grypie 65+. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie osób w wieku od 65 roku życia, na lata 2020-2023". 189.2020
190/2020 20.08.2020r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin, jesień - zima 2020r. 190.2020
191/2020 27.08.2020r. unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 191.2020
192/2020 28.08.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r. 192.2020
193/2020 03.09.2020r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla rozpatrywania wniosków o stypendium Wójta Gminy Izabelin 193.2020
194/2020 03.09.2020r. ustalenia prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Izabelin przez Gminę - Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Izabelin zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym 194.2020
195/2020 11.09.2020r. powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Truskaw w Gminie Izabelin 195.2020
196/2020 16.09.2020r. powołania komisji ds. przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych znajdujących się na działce nr 66 we wsi Hornówek stanowiącej własność Gminy Izabelin 196.2020
197/2020 17.09.2020r. informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za pierwsze półrocze 2020r. 197.2020
198/2020 18.09.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r. 198.2020
199/2020 18.09.2020r. określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji, wzoru umowy oraz wniosku o rozliczenie dotacji dotyczących dofinansowania kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne 199.2020
200/2020 21.09.2020r. zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 200.2020
201/2020 24.09.2020r. wprowadzenia Regulaminu przekazywania sprzętu służbowego do indywidualnego korzystania w Urzędzie Gminy Izabelin 201.2020
202/2020 25.09.2020r. powołania zespołu zadaniowego ds. wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) w Urzędzie Gminy Izabelin 202.2020
203/2020 25.09.2020r. przeprowadzenia konkursu ofert na realizacje w 2020r. zadania publicznego dotyczącego działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i/lub dorosłych 203.2020 
204/2020 30.09.2020r. przeprowadzenia konsultacji społecznych koncepcji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Izabelin 204.2020
205/2020 30.09.2020r. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 205.2020
207/2020 30.09.2020r. naboru kandydatów do Gminnej Komisji ds. Referendum w referendum gminnym zarządzonym na dzień 15 listopada 2020r. 207.2020
208/2020 30.09.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r. 208.2020
209/2020 01.10.2020r. przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek ewidencyjnych nr 740/4 i 741/3 położonych w obrębie Truskaw, nr 69/4 i 74/1 położonych w obrębie Izabelin, nr 72/1 położonej w obrębie Izabelin, nr 572/3 położonej w obrębie Izabelin oraz działki nr 2583 położonej w obrębie Laski- wszystkie stanowiące mienie gminne oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu 209.2020
211/2020 01.10.2020r. ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Izabelin na 2020r. 211.2020
212/2020 02.10.2020r. opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Izabelin w warunkach zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 212.2020
213/2020 05.10.2020r. ustalenia celów, zasad i organizacji konkursu 'Przydomowy ogród deszczowy" 213.2020
214/2020 06.10.2020r. określenia terminu i miejsca wyborów sołtysa i terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectwa Truskaw w Gminie Izabelin 214.2020
215/2020 06.10.2020r. wprowadzenia Regulaminu korzystania z rowerów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Izabelin 215.2020
216/2020 06.10.2020r. ustalenia wysokości diet dla członków Gminnej Komisji do spraw Referendum oraz członków Obwodowych komisji do spraw Referendum w Gminie Izabelin w referendum gminnym na dzień 15 listopada 2020r. 216.2020
217/2020 08.10.2020r. ustalenia terminu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Truskaw w Gminie izabelin oraz w sprawie ustalenia diet dla członków komisji wyborczej 217.2020
218/2020 08.10.2020r. sprawie zmiany Zarządzenia nr 169/2020 z dnia 08.06.2020r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Izabelinie 218.2020
 219/2020 09.10.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r. 219.2020
 220/2020 09.10.2020r. zmiany Zarządzenia nr 27/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 18.03.2019r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania Izabelińskiej Literackiej Nagrody Roku oraz powołania komisji konkursowej 220.2020
 221/2020 12.10.2020r. przekazania kwoty 999.978,00 zł do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Spółka z o.o. 221.2020
222/2020 15.10.2020r. akcji promocyjnej "Kwiaty za graty" 222.2020
223/2020 23.10.2020r. zmiany Zarządzenia nr 154/2020 Wójta Gminy Izabelin z dnia 4 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Gminy Izabelin 223.2020
225/2020 28.10.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r. 225.2020
226/2020 02.11.2020r. wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Izabelin dokonujących czynności kontrolnych 226.2020
227/2020 03.11.2020r. powołania Zespołu ds. Efektywności i Narzędzi IT 227.2020
228/2020 03.11.2020r. utraty mocy Zarządzenia nr 214/220 Wójta Gminy Izabelin z dnia 6 października 2020r. w sprawie określenia terminu i miejsca wyborów sołtysa i terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectwa Truskaw w Gminie Izabelin oraz Zarządzenia nr 217/2020r. Wójta Gminy Izabelin z dnia 8 października 2020r. w sprawie ustalenia terminu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Truskaw w Gminie Izabelin oraz w sprawie ustalenia diet dla członków komisji wyborczej 228.2020
229/2020 06.11.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r. 229.2020
230/2020 12.11.2020r. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2021-2039 230.2020
231/2020 12.11.2020r. projektu uchwały budżetowej na 2021 rok 231.2020
232/2020 19.11.2020r. zmiany Zarządzenia nr 180/2020 Wójta Gminy Izabelin z 5 października 2020r. w sprawie ustalenia celów i organizacji konkursu "Przydomowy Ogród deszczowy" 232.2020
233/2020 20.11.2020r. niewykonania prawa pierwokupu 233.2020
234/2020 25.11.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020 roku 234.2020
235/2020 27.11.2020r. zmiany Zarządzenia nr 132/2020 Wójta Gminy Izabelin z dnia 28.02.2020r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z puli środków finansowych w ramach obchodów 25 - lecia Gminy Izabelin 235.2020
236/2020 01.12.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020 roku 236.2020
237/2020 01.12.2020r. zmiany Zarządzenia nr 154/2020 Wójta Gminy izabelin z dnia 4 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie gminy Izabelin 237.2020
238/2020 04.12.2020r. ogłoszenia konkursu " Recyklingowe ozdoby choinkowe" 238.2020
239/2020 16.12.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r. 239.2020
240/2020 18.12.2020r. instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt dla żłobków i klubów dziecięcych oraz jednostek systemu oświaty gminy Izabelin 240.2020
241/2020 22.12.2020r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2020r. 241.2020
242/2020 28.12.2020r. zmiany budżetu Gminy izabelin w 2020r. 242.2020
243/2020 28.12.2020r. zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Izabelin na 2020r. 243.2020
244/2020 29.12.2020r.

przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu programu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia pn. "Świadome rodzicielstwo - program edukacyjny dla przyszłych rodziców"

244.2020
245/2020 30.12.2020r. wykonania prawa pierwokupu 245.2020
246/2020 31.12.2020r. wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Izabelin 246.2020 
247/2020 31.12.2020r. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Izabelin 247.2020

 

Autor: Joanna Kamińska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-01-08
Data publikacji:2020-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Kamińska
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:13392

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-01-14 13:02:09Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2021-01-14 12:51:33Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2021-01-14 10:46:51Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2021-01-14 09:37:27Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2021-01-14 09:32:33Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2021-01-14 09:03:15Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-12-18 15:03:09Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-12-18 14:17:32Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-12-15 15:38:45Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-12-04 10:26:28Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-11-19 10:11:57Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-11-18 10:42:51Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-11-05 11:16:18Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-10-20 14:23:33Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-10-20 11:07:36Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-10-20 10:35:53Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-10-20 10:34:37Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-10-20 10:23:43Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-10-20 10:16:39Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-10-20 09:59:37Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-10-20 09:51:42Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-10-20 09:40:54Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-10-07 11:35:54Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-10-07 10:23:11Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-10-07 09:57:16Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-10-07 08:28:22Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-10-06 11:31:18Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-10-06 10:56:39Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-09-22 13:01:45Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-09-15 12:22:55Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-09-01 15:28:12Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-08-21 09:52:19Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-07-31 14:39:33Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-07-30 09:48:49Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-07-13 13:32:57Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-07-13 13:01:28Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-07-13 12:53:15Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-07-13 12:52:18Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-07-13 12:51:30Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-07-07 11:42:12Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-06-26 14:32:59Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-06-26 14:30:49Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-06-23 15:48:53Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-06-18 15:12:46Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-06-09 10:12:41Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-06-09 09:59:10Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-05-25 16:50:44Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-05-25 16:08:13Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-05-19 10:32:47Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-05-08 13:13:38Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-05-07 14:19:53Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-05-04 14:33:07Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-05-04 11:36:57Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-04-24 16:05:28Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-04-24 15:35:51Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-04-22 14:33:36Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-04-20 15:02:38Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-04-06 15:12:00Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-03-27 11:28:42Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-03-26 11:38:30Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-03-23 13:12:24Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-03-16 16:24:30Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-03-12 14:52:56Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-03-12 14:38:04Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-03-10 14:00:07Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-02-26 11:46:57Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-02-12 09:08:12Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-02-07 11:00:22Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-02-04 13:15:17Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-01-31 12:11:55Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-01-24 14:58:19Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-01-24 14:34:49Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-01-22 10:42:04Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-01-13 15:36:12Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-01-13 15:25:09Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-01-13 15:21:28Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-01-13 15:07:01Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-01-10 12:29:00Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-01-10 12:27:23Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020
2020-01-10 12:24:21Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2020