Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2020

KARTA INFORMACYJNA NR 

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin ul. 3 Maja 42

Wydział Środowiska

tel. (22) 722 89 31

fax. (22) 722 80 06

 

0143/ /2020

aktualizacja 11.01.2020 r.

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2019 poz. 852 z późn.zm)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019 poz. 1000 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018, poz. 2096 z późn. zm.)
 4. Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie mazowieckim – obowiązująca w danym roku

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Zobowiązanie prowadzącego uprawę do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (zamiennie z umową kontraktacji),
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia,
 3. Czytelnie wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych,
 4. Oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (oświadczenie stanowi integralną część załączonego wniosku),
 5. Faktura zakupu materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany,
 6. Etykieta z opakowań materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny lub kwalifikowany,
 7. Umowa kontraktacji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych (zamiennie ze zobowiązaniem),

W przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych, zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 5 – zgodnie z art. 47 ust. 3b ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – zawiera:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy, siedzibę i adres producenta konopi włóknistych,
 • NIP albo REGON, jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również PESEL, jeżeli został nadany,
 • zwięzły opis zakładu przetwórczego lub miejsca przetwarzania z wyposażeniem,
 • informację o rodzajach produktów, które będą wytwarzane przez zakład przetwórczy.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa: 30,00 zł

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU DECYZJI:
 •  Złożenie: Biuro Obsługi Mieszkańca
 •  Odbiór: Wydział Ochrony Środowiska, pok. nr 3.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środoiwska

 

 

TERMIN ODPOWIEDZI :

 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w  terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańca.

 

UWAGI:

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca.
 2. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może skrócić termin załatwienia sprawy.

 

Wydział Ochrony Środowiska

Kierownik – Agata Bartoszewicz

Przyjmowanie interesantów :

poniedziałek w godz. 900 – 1800

wtorek - piątek - w godz. 800 – 1600

tel. (0-22) 722 - 89 - 31

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

pisemnie na adres Urzędu Gminy Izabelin lub w formie dokumentu elektronicznego (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) doręczanego środkami komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@izabelin.pl

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek:

w godzinach 9oo – 18oo

wtorek-piątek:

w godzinach   8oo – 16oo

 

Bank PKO BP SA (w budynku urzędu- parter) jest czynny w

godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.00 do 16.00, czwartek i

piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31 1020 1026 0000 1102 0023 6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy Urzędu.

Autor: Dorota Michalak-Zaręba

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-01-13
Data publikacji:2020-01-13
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Michalak-Zaręba
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:3374

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-01-15 09:49:21Anna SikorskaaktualizacjaZezwolenie na uprawę konopi włóknistych