Obwieszczenie - zawiadomienie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „lakiernia samochodowa przy ul. Postępu 7, 05-080 Izabelin (dz. nr ew. 236/13, obręb Mościska)”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 kwietnia 2020

Obwieszczenie - zawiadomienie dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „lakiernia samochodowa przy ul. Postępu 7, 05-080 Izabelin (dz. nr ew. 236/13, obręb Mościska)”.

Na podstawie art. 9, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej „k.p.a., ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji, informuję, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyraził opinię znak: WA.5.435.1.120.2020.MS stwierdzając brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji oraz art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin http://www.bip.izabelin.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Izabelin, a także do publicznej wiadomości przez Urząd m.st. Warszawy oraz Urząd Gminy Stare Babice – z uwagi, iż obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach gmin: Warszawy i Starych Babic.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Autor: Anna Niedźwiedzka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-04-16
Data publikacji:2020-04-16
Osoba sporządzająca dokument:Anna Niedźwiedzka
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:623