Projekty uchwał 2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2015
LpProjekt uchwały (w sprawie)TreśćZałączniki
1 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2015-2023 Treść  
2 zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin Treść  
3 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Treść  
4 przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-20130 Treść  
5 wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą Stowarzyszenie Gmin Kampinoskich Treść  
6 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izabelin na 2015 rok Treść  
7 przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w roku 2014 Treść  
8 zatwierdzenia i realizacji 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie na lata 2015-2017 Treść  
9 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 571/3 i nr 572/3 położonych w obrębie Izabelin gmina Izabelin Treść mapka I
10 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1736/2 położonej w obrębie Laski gmina Izabelin Treść mapka L
11 nadania nazwy ulicy we wsi Mościska Treść zał. M.
12 zmiany nazwy części ulicy Partyzantów na ulicę Droga do Domu we wsi Laski Treść zał. L.
13 przyjęcia planu pracy Rady Gminy Izabelin w 2015 roku Treść  
14 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok Treść  
15 przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2015 rok Treść  
16 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2015-2023 Treść  
17 zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin Treść  
18 udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego Treść  
19 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin B Treść zał.
20 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za rok 2014 Treść  
21 zmiany uchwały Nr IV/13/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izabelin Treść  
22 zatwierdzenia i realizacji 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie na lata 2015-2017 Treść  
23 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej na rok 2015 Treść  
24 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. Treść  
25 udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. Treść  
26 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2015-2023 Treść Objaśnienia do WPF
zał.1 WPF
zał. 2 Wykaz Przedsięwzięć
27 zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin Treść Uzasadnienie
zał. Nr 1
zał. Nr 2
zał. Nr 3
zał. Nr 4
28 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 109/4 położonej w obrębie Mościska na własność Gminy Izabelin Treść zał.
29 wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany działki ewidencyjnej nr 69/3 położonej w obrębie Izabelin na działkę ew. nr 92/20 położoną w obrębie Hornówek Treść zał.1
zał.2
30 nadania nazwy ulicy we wsi Truskaw Treść zał.
31 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania Treść  
32 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Izabelin a Gminą Łomianki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla części mieszkańców miejscowości Laski, gmina Izabelin Treść  
33 powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Treść  
34 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wopdfiągów i Kanalizacji Izabelin Mokre Łąki na okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. Treść  
35 dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Treść  
36 dopłat za wodę i ścieki dla instytucji pożytku publicznego Treść  
37 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Treść zał.
38 przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej Treść  
39 uchwalenia MPZP wsi Izabelin C, działka 1033. Treść zał.Nr 1
zał. Nr 2
Uzasadnienie
40 uchwalenia MPZP wsi Truskaw i Truskaw Helenówek, tzw. Etap IV. Treść zał. Nr 1
zał. Nr 2
zał. Nr 3
Uzasadnienie
zał. Nr 3 mpzp Izabelin C, działka 1033
41 zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Treść  
42 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1779 położoną w obrębie Laski gmina Izabelin Treść  
43 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2015-2023. Treść  
44 zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin. Treść  
45 zmiany uchwały XVIII/158/08 Rady Gminy Izabelin z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej i określenia wynagrodzenia inkaso. Treść  
46 ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Izabelin wraz z terminem, częstotliwością i trybem ich uiszczania. Treść  
47 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Treść  
48 przyjęcia Zasad odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy Izabelin. Treść  
49 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin. Treść  
50 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy udziałów w działkach ewidencyjnych nrnr 71/49 i 71/47 położonych w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin. Treść zał
51 wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nrnr ew. 883 i 1/18 położone we wsi Hornówek gmina Izabelin. Treść zał
52 wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany działek ewidencyjnych nr 74/2 i 75/1 położonych w obrębie Izabelin na działki nrnr ew. 92/15, 92/19, 92/28 położone w obrębie Hornówek. Treść zał
53 wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia na działce nr ew. 480/1 obręb Hornówek. Treść zał
54 zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Izabelin. Treść  
55 zmiany WPF Treść  
56 zmiany budżetu Treść  
57 stawki podatku od nieruchomości Treść  
58 opłaty targowa Treść  
59 opłat za psy Treść  
60 realizacji zadań oświatowych Treść  
61 obiektów małej architektury Treść  
62 nabycia działki ew. 662-6 Treść zał
63 zbycia działki ew. 536-2 Treść zał
64 powołania komisji statutowej Treść  
65  określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych   Treść  
66 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2015-2023 Treść  
67 zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin  Treść  
68 podatku od środków transportowych przeznaczonych na rzecz obrony Państwa Treść  
69 zmiany uchwały Nr X/75/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty targowej Treść

 

70 zmiany uchwały Nr X/76/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty za posiadanie psów Treść  
71 wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. Treść

zał. nr 1

zał. nr 2

72 powierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. z siedzibą w Truskawiu poszczególnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej Gminy Izabelin  Treść  
73  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej Treść  
74 przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izabelin za lata 2013 - 2014  Treść  
75 nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Izabelin  Treść  
76 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działki ewidencyjnej nr 1154 położonej w obrębie Izabelin  gmina Izabelin oraz określenie wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości  Treść zał.
77 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkonego działających na terenie Gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania  Treść  
78 przyjęcia programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami   Treść  
79 przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej  Treść  
80

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin

Treść  
81

projekt uchwały w sprawie   Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2016

Treść  
82

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 1154 położoną w obrębie Izabelin gmina Izabelin

Treść zał.
83

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/84/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych przeznaczonych na rzecz obrony Państwa

 

Treść  

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-01
Data publikacji:2015-10-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4181