Obwieszczenie - zawiadomienie z dnia 11 maja 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa pojemności magazynowej Terminala Paliw w Mościskach”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 maja 2020

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej „k.p.a., zawiadamiam, że 11 maja 2020 r. została wydana przez Wójta Gminy Izabelin decyzja znak: WOS.6220.1.12.2020.AN o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa pojemności magazynowej Terminala Paliw w Mościskach” planowanego do realizacji na działce ewid. 232, obręb geod. Mościska, gmina Izabelin;

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy  o udostępnianiu informacji oraz art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Izabelin, a także do publicznej wiadomości przez Urząd m.st. Warszawy oraz Urząd Gminy Stare Babice – z uwagi, iż obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach gmin: Warszawy i Starych Babic.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Autor: Anna Niedźwiedzka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-05-13
Data publikacji:2020-05-13
Osoba sporządzająca dokument:Anna Niedźwiedzka
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:403