Obwieszczenie z dnia 25.05.2020 r. znak: WOS.6220.14.9.2019/2020.AN o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Lakiernia samochodowa przy ul. Postępu 7, 05-080 Izabelin.”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 maja 2020

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej „k.p.a., zawiadamiam, że 25 maja 2020 r. została wydana przez Wójta Gminy Izabelin decyzja znak: WOS.6220.14.8.2019/2020.AN o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Lakiernia samochodowa przy ul. Postępu 7, 05-080 Izabelin” planowanego do realizacji na działce ewid. 236/13, obręb geod. Mościska, gmina Izabelin;

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji oraz art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Izabelin.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Autor: Anna Niedźwiedzka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-05-27
Data publikacji:2020-05-27
Osoba sporządzająca dokument:Anna Niedźwiedzka
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:385