Obwieszczenie z dnia 10.06.2020 r. znak: WOS.6220.2.9.2020.AN o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Izabelinie Południowym, gm. Izabelin”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 czerwca 2020

Zawiadomienie – obwieszczenie dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Izabelinie Południowym, gm. Izabelin”.

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej „k.p.a., zawiadamiam, że 10 czerwca 2020 r. została wydana przez Wójta Gminy Izabelin decyzja znak: WOS.6220.2.8.2020.AN o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Izabelinie Południowym, gm. Izabelin”.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji oraz art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin http://www.bip.izabelin.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Izabelin.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Autor: Agnieszka Czarnecka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-06-15
Data publikacji:2020-06-15
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Czarnecka
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:450