Nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Izabelin inspektora ds. ochrony środowiska

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Wójt Gminy Izabelin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Izabelin Inspektor ds. ochrony środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Podejmowanie i prowadzenie działań proekologicznych oraz edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska;
 2. Współpraca przy przygotowywaniu dokumentacji w zakresie pozyskiwania dofinansowywania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska;
 3. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prowadzenie zadań wynikających z ustawy, w szczególności:
  • kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzenie postępowań w przypadku naruszania zapisów w wydanych zezwoleniach
  • kontrolowanie realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku
  • udostępnianie na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji wynikających z przepisów ustawy
  • przygotowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy,
  • prowadzenie ewidencji: zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy,
  • współudział w opracowaniu dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja;
 4. Wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska pozostających w kompetencjach organów gminy;
 5. Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji  publicznej w zakresie realizowanych zadań;
 6. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie;
 7. Tworzenie, przekazywanie i aktualizowanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej i strony Urzędu Gminy Izabelin oraz innych środków przekazu;
 8. Sporządzanie stosownych analiz i sprawozdań wynikających z powierzonego zakresu czynności.
 9. Planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska 
 10. Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z ochroną środowiska przyrodniczego;
 11. Sprawozdawczość z zakresu działalności wydziału;
 12. Przygotowanie projektów uchwał w zakresie działania wydziału;
 13. Współpraca z innymi jednostkami (WIOŚ, Kampinoski Park Narodowy, Inspekcja Sanitarna, RDOŚ) w zakresie działań wydziału.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. ochrony środowiska

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Niedźwiedzka zamieszkała w Wierzbinie.

Autor: Małgorzata Lewandowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Lewandowska
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:2704