2013

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2015
Nr uchwałyDataTytuł (w sprawie)Treść
XXIV/201/13 23 stycznia 2013r. zmiany uchwalenia WPF Gminy Izabelin na lata 2013-2023 XXIV/201/13
XXIV/202/13 23 stycznia 2013r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Izabelin XXIV/202/13
XXIV/203/13 23 stycznia 2013r. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izabelin XXIV/203/13
XXIV/204/13 23 stycznia 2013r. przyjęcia programu wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Izabelin XXIV/204/13
XXIV/205/13 23 stycznia 2013r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany działki ew. 844/3 położonej w obrębie Truskaw na działkę ew. 843/5 położoną w obrębie Truskaw XXIV/205/13
XXIV/206/13 23 stycznia 2013r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej na rok 2013. XXIV/206/13
XXV/207/13 27 lutego 2013r. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego XXV/207/13
XXVI/208/13 20 marca 2013 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I

XXVI/208/13

Załączniki

XXVI/209/13 20 marca 2013r. zmiany uchwały uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023 XXVI/209/13
XXVI/210/13 20 marca 2013r.  zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Izabelin XXVI/210/13
XXVI/211/13 20 marca 2013r.  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki XXVI/211/13
XXVI/212/13  20 marca 2013r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2013 rok XXVI/212/13
XXVI/213/13 20 marca 2013r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działek ew. nr726/6 i 1050 położonych w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin XXVI/213/13
XXVI/214/13 20 marca 2013r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działek ew. nr294/4 i 294/5 położonych w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin XXVI/214/13
XXVI/215/13 20 marca 2013r. tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Izabelin XXVI/215/13
XXVI/216/13 20 marca 2013r. przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w roku 2012 XXVI/216/13
XXVI/217/13 20 marca 2013r. przyjęcia Gminnego programu płatnych staży pracowniczych dla młodych mieszkańców Gminy Izabelin XXVI/217/13
XXVI/218/13 20 marca 2013r. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Izabelin w 2013 roku XXVI/218/13
XXVI/219/13 20 marca 2013r. zatwierdzenia na 2013 rok planu pracy Komisji Rewizyjnej XXVI/219/13
XXVI/220/13 20 marca 2013r. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2013 rok XXVI/220/13
XXVII/221/13 14 maja 2013r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część D- PARKING XXVII/221/13
XXVII/222/13 14 maja 2013r. zmiany uchwały uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023 XXVII/222/13
XXVII/223/13 14 maja 2013r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Izabelin XXVII/223/13
XXVII/224/13  14 maja 2013r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego XXVII/224/13
XXVI/225/13 14 maja 2013r. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie XXVI/225/13
XXVII/226/13 14 maja 2013r. zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej XXVII/226/13
XXVII/227/13 14 maja 2013r. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin XXVII/227/13
XXVII/228/13 14 maja 2013r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2013 rok XXVII/228/13
XXVII/229/13 14 maja 2013r. ustalenia stawki czynszu najmu za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy XXVII/229/13
XXVII/230/13 14 maja 2013r. wyrażenia zgody na przejęcie przez Wójta Gminy Izabelin od Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego zarządzania drogą powiatową 4130W (ul. 3 Maja) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4126W (ul.Fedorowicza) do skrzyżowania z drogą gminną 410297W (ul. Tetmajera) o długości 1200 mb w zakresie pełnienia funkcji inwestora XXVII/230/13
XXVII/231/13 14 maja 2013r. wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy części działki ewidencyjnej 842 położonej w obrębie Truskaw XXVII/231/13
XXVII/232/13 14 maja 2013r. przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za rok 2012 XXVII/232/13
XXVIII/233/13 12 czerwca 2013r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. XXVIII/233/13
XXVIII/234/13 12 czerwca 2013r. udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r. XXVIII/234/13
XXVIII/235/13 12 czerwca 2013r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Izabelin XXVIII/235/13
XXVIII/236/13 12 czerwca 2013r. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” na okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. XXVIII/236/13
XXVIII/237/13 12 czerwca 2013r. dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę XXVIII/237/13
XXVIII/238/13 12 czerwca 2013 r. dopłat za wodę i ścieki dla instytucji pożytku publicznego XXVIII/238/13
XXIX/239/13 3 lipca 2013 r.  uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izabelin” XXIX/239/13
XXIX/240/13 3 lipca 2013 r.  uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin XXIX/240/13
XXIX/241/13  3 lipca 2013 r. zmiany uchwały uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023 XXIX/241/13
XXIX/242/13 3 lipca 2013 r.  zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Izabelin XXIX/242/13
XXIX/243/13 3 lipca 2013 r.  zmiany uchwały VIII/65/11 Rady Gminy Izabelin 22 czerwca 2011r. przedłużenia gminnego programu osłonowego, dla mieszkańców przystępujących do systemu kanalizacyjnego, realizowanego w ramach zadań XXIX/243/13
XXIX/244/13  3 lipca 2013 r. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego działki ewidencyjnej 604/5 położonej w obrębie Truskaw gmina Izabelin XXIX/244/13
XXIX/245/13  3 lipca 2013 r. wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie działek ewidencyjnych 970, 971, części działek 972 i 969 położonych w obrębie Izabelin oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowy tryb zawarcia tej umowy XXIX/245/13
XXIX/246/13 3 lipca 2013 r.  upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do oddania w użyczenie działek ewidencyjnych nr1546, 1547, 1548 i 1549 położonych w obrębie Laski XXIX/246/13
XXIX/247/13 3 lipca 2013 r.  nadania nazwy rondu w miejscowości Laski-Dąbrowa, części wsi Laski XXIX/247/13
XXIX/248/13  3 lipca 2013 r. nadania nazwy ulicy we wsi Truskaw XXIX/248/13
XXIX/249/13 3 lipca 2013 r.  udostępnienia mieszkańcom boiska wielofunkcyjnego we wsi Hornówek XXIX/249/13
XXIX/250/13  3 lipca 2013 r. powołania radnej Haliny Jasińskiej do składu Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska XXIX/250/13
XXIX/251/13 3 lipca 2013 r.  zatwierdzenia do realizacji projektu POKL.09.01.02-14-094/13 pn. Wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego XXIX/251/13
XXX/252/13  25 września 2013 r. wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru likwidacji Komisariatu Policji w Izabelinie XXX/252/13
XXX/253/13 25 września 2013 r.  przystąpienia do sporządzenia mpzp wsi Izabelin C, działka 1033 XXX/253/13
XXX/254/13  25 września 2013 r. zmiany uchwały uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023 XXX/254/13
XXX/254/13  25 września 2013 r. zmiany uchwały uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023 XXX/254/13
XXX/255/13 25 września 2013 r.  zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Izabelin XXX/255/13
XXX/256/13 25 września 2013 r.  ustalenia opłat za przejęcie przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych XXX/256/13
XXX/257/13  25 września 2013 r. wyrażenia zgody na oddanie w używanie części działki ew. 479 położonej w obrębie Hornówek oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowy tryb zawarcia tej umowy XXX/257/13
XXX/258/13 25 września 2013 r.  wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działek ew. nr836/6 i 836/5 położonych w obrębie Truskaw na własność gminy Izabelin XXX/258/13
XXX/259/13 25 września 2013 r.  powszechnego udostępnienia boiska wielofunkcyjnego we wsi Hornówek XXX/259/13
XXXI/260/13 23 października 2013 r.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, rejon ul. Wojska Polskiego i ul. Polnej XXXI/260/13
XXXI/261/13 23 października 2013 r.   zmiany uchwały uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023 XXXI/261/13
XXXI/262/13 23 października 2013 r.   zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Izabelin XXXI/262/13
XXXI/263/13 23 października 2013 r.   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok XXXI/263/13
XXXI/264/13 23 października 2013 r.   podatku od środków transportowych na 2014 rok XXXI/264/13
XXXI/265/13 23 października 2013 r.   podatku od środków transportowych przeznaczonych na rzecz obronności Państwa na 2014 rok XXXI/265/13
XXXI/266/13 23 października 2013 r.   opłaty od posiadania psów na 2014 rok XXXI/266/13
XXXI/267/13 23 października 2013 r.   wysokości stawek opłat lokalnych na rok 2014 XXXI/267/13
XXXI/268/13 23 października 2013 r.   przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 Gminy Izabelin XXXI/268/13
XXXI/269/13  23 października 2013 r. przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej XXXI/269/13
XXXII/270/13 27 listopada 2013 r.  wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Izabelin do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Izabelin a m. st. Warszawą i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego XXXII/270/13
XXXIII/271/13  27 listopada 2013 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska, Etap III część A XXXIII/271/13
XXXII/272/13 27 listopada 2013 r.   zmiany uchwały uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023 XXXII/272/13
XXXIII/273/13 27 listopada 2013 r.   zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Izabelin XXXIII/273/13
XXXII/274/13 27 listopada 2013 r.   podatku od środków transportowych XXXII/274/13
XXXII/275/13 27 listopada 2013 r.   podatku od środków transportowych przeznaczonych na rzecz obronności Państwa XXXII/275/13
XXXII/276/13 27 listopada 2013 r.   wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego działki ew. 12 położonej w obrębie Izabelin, gmina Izabelin XXXII/276/13
XXXII/277/13 27 listopada 2013 r.   przyjęcia Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 XXXII/277/13
XXXII/278/13 27 listopada 2013 r.   przystąpienia Gminy Izabelin do realizacji projektu „Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Izabelin – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko XXXII/278/13
XXXII/279/13 27 listopada 2013 r.   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego XXXII/279/13
XXXIII/280/13 18 grudnia 2013 r.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023 XXXIII/280/13
XXXIII/281/13 18 grudnia 2013 r.  zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Izabelin XXXIII/281/13
XXXIII/282/13  18 grudnia 2013 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2014-2026 XXXIII/282/13
XXXIII/283/13 18 grudnia 2013 r.  uchwała budżetowa na rok 2014 Gminy Izabelin XXXIII/283/13
XXXIII/284/13 18 grudnia 2013 r.  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2014 XXXIII/284/13
XXXIII/285/13 18 grudnia 2013 r.  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej XXXIII/285/13
XXXIII/286/13 18 grudnia 2013 r.  przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej XXXIII/286/13
XXXIII/287/13 18 grudnia 2013 r.  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego XXXIII/287/13

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-01
Data publikacji:2015-10-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4748