2020 - II część

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2020
Nr Z dnia Tytuł (w sprawie) Treść (pdf) Treść (wersja tekstowa) Wyniki głosowania
XXIX/229/20 29 września 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2020-2033 treść treść głosowanie
XXIX/230/20 29 września 2020 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 treść treść głosowanie
XXIX/231/20 29 września 2020 r. przeprowadzenia referendum gminnego treść treść głosowanie
XXIX/232/20 29 września 2020 r. zaliczenia odcinka drogi powiatowej nr 4130W w Truskawiu do kategorii dróg gminnych treść treść głosowanie
XXIX/233/20 29 września 2020 r. zmiany Uchwały Nr XVII/143/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2020 treść treść głosowanie
XXIX/234/20 29 września 2020 r. regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin treść treść głosowanie
XXIX/235/20 29 września 2020 r. przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Izabelin” treść treść głosowanie
XXIX/236/20 29 września 2020 r. przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Izabelin” treść treść głosowanie
XXIX/237/20 29 września 2020 r. oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie treść treść głosowanie
XXX/238/20 13 października zmiany uchwały budżetowej na rok 2020  treść treść głosowanie
XXX/239/20 13 października powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum   treść treść głosowanie
XXXI/240/20 27 października zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2020-2033 treść   głosowanie
XXXI/241/20 27 października zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 treść   głosowanie
XXXI/242/20  27 października ustanowienia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom
i członkom rad sołeckich 
treść    głosowanie 
XXXI/243/20   27 października  zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin w celu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w tym wyznaczeniu obszar i granic aglomeracji Warszawa  treść    głosowanie
XXXI/244/20 27 października zmiany uchwały Rady  Gminy Izabelin nr XXV/206/20 z dnia 23 czerwca 2020 dotyczącej wyrażenia zgody na współdziałanie i zawarcie porozumienia z Gminą Stare Babice w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego treść    głosowanie
XXXI/245/20  27 października  uchwały Rady Gminy Izabelin nr XXIII/187/20 z dnia 29 kwietnia 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  treść    głosowanie
XXXI/246/20  27 października 

wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej działki ew. nr nr 338 i 339, położonej w obrębie Laski, gmina Izabelin.

 
treść    głosowanie 
XXXI/247/20 27 października wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy sprzedaży udziału ¾ w nieruchomości stanowiącej działki ew. nr nr 1732/3 i 1753/13, położone w obrębie Laski, gmina Izabelin   treść    głosowanie
XXXI/248/20 27 października wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 604/5, położoną w obrębie Truskaw, gmina Izabelin  treść    głosowanie 
XXXI/249/20 27 października nadania nazwy rondu we wsi Izabelin  treść     głosowanie
XXXI/250/20 27 października przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej   treść    głosowanie
XXXII/251/20 4 listopada

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2020-2033

treść     głosowanie
XXXII/252/20 4 listopada zmiany uchwały budżetowej na rok 2020  treść   głosowanie 
XXXII/253/20 4 listopada utraty mocy przez Uchwałę Nr XXIX/231/20 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego  treść   głosowanie 
XXXII/254/20 24 listopada

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2020-2033

treść    głosowanie
XXXIII/255/20 24 listopada miany uchwały budżetowej na rok 2020 treść    głosowanie
XXXIII/256/20 24 listopada przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka z o.o. z siedzibą w Truskawiu na lata
2020-2024
 treść   głosowanie
XXXIII/257/20 24 listopada przyjęcia Programu współpracy Gminy Izabelin
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
treść    głosowanie
XXXIII/258/20 24 listopada wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany działki ew. nr 1130/3 położonej we wsi Izabelin B oraz działki ew. nr 1736/2 położonej we wsi Laski na działki ew. nr 122/1, 341 i 2263 położonych w obrębie Laski treść    głosowanie
XXXIV/259/20  15 grudnia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2020-2033 treść   głosowanie
XXXIV/260/20  15 grudnia  zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 treść   głosowanie
XXXIV/261/20   15 grudnia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2021-2039  treść   głosowanie
 XXXIV/262/20 15 grudnia  uchwały budżetowej na 2021 rok  treść   głosowanie
 XXXIV/263/20  15 grudnia zmiany Uchwały Nr XIX/160/2020 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Izabelin do porozumienia międzygminnego w sprawie sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód”  treść   głosowanie
 XXXIV/264/20 15 grudnia dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych oraz dla instytucji pożytku publicznego treść   głosowanie
 XXXIV/265/20 15 grudnia udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej treść   głosowanie
 XXXIV/266/20 15 grudnia współdziałania Gminy Izabelin z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w realizacji zadania publicznego z zakresu lokalnego transportu publicznego treść   głosowanie
 XXXIV/267/20 15 grudnia wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Babice w przedmiocie współdziałania Gminy Izabelin z Gminą Stare Babice przy wykonywaniu zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków treść   głosowanie
 XXXIV/268/20 15 grudnia zmiany uchwały Rady  Gminy Izabelin nr XXV/206/20 z dnia 23 czerwca 2020, zmienionej uchwałą Rady Gminy Izabelin z dnia 27 października nr XXI/244/20 dotyczącej wyrażenia zgody na współdziałanie i zawarcie porozumienia z Gminą Stare Babice w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego treść   głosowanie
 XXXIV/269/20 15 grudnia wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację projektu pn.: „Trasa rowerowa wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą” na obszarze: Kampinoskiego Parku Narodowego, m.st. Warszawy, powiatu nowodworskiego: gmina Czosnów, gmina Leoncin, powiatu sochaczewskiego: gmina Brochów, powiatu warszawskiego zachodniego: gmina Izabelin, gmina Kampinos, gmina Leszno, gmina Łomianki, gmina Stare Babice treść   głosowanie
 XXXIV/270/20 15 grudnia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, polegających na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania treść   głosowanie
 XXXIV/271/20 15 grudnia ustanowienia pomnika przyrody treść   głosowanie
 XXXIV/272/20 15 grudnia dofinansowania mieszkankom Gminy Izabelin świadczeń gwarantowanych w zakresie ochrony zdrowia treść   głosowanie
 XXXIV/273/20 15 grudnia przyjęcia programu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia pn. „Świadome rodzicielstwo - program edukacyjny dla przyszłych rodziców” treść   głosowanie
 XXXIV/274/20 15 grudnia zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa treść   głosowanie
 XXXV/275/20 29 grudnia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2021-2039  treść   głosowanie
 XXXV/276/20 29 grudnia wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Izabelin treść    głosowanie
 XXXV/277/20 29 grudnia zwolnienia od podatku od nieruchomości treść   głosowanie
 XXXV/278/20 29 grudnia przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości treść   głosowanie
 XXXV/279/20 29 grudnia przystąpienia Gminy Izabelin do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych   treść   głosowanie
 XXXV/280/20  29 grudnia wyrażenia zgody na nabycie (wykonanie prawa pierwokupu) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 237/6, położonej w obrębie Mościska, gmina Izabelin   treść   głosowanie

 

Autor: Agnieszka Kostarz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-10-08
Data publikacji:2020-10-08
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Kostarz
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:5540

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-12-02 11:07:02Anna Sikorskaa2020 - II część
2020-12-01 13:34:05Anna Sikorskaa2020 - II część
2020-12-01 12:46:18Anna Sikorskaa2020 - II część
2020-11-04 11:31:11Anna Sikorskaa2020 - II część
2020-11-04 11:23:23Anna Sikorskaa2020 - II część
2020-11-04 10:46:04Anna Sikorskaa2020 - II część
2020-11-04 10:43:09Anna Sikorskaa2020 - II część
2020-11-04 10:28:31Anna Sikorskaa2020 - II część
2020-10-27 11:53:07Anna Sikorskaaktualizacja2020 - II część
2020-10-27 11:33:28Anna Sikorskaaktualizacja2020 - II część