2020 - część II (101-200)

Poz. Data zawarcia Przedmiot Treść [PDF]
268 17.11.2020 Wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa (SWB) i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji (PBE) dla stanowiska przetwarzania dokumentów niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Izabelin treść  
267 02.11.2020 Dotacja celowa dla Fundacji Zmysłosfera z siedzibą ul. 3 Maja 21, 05-080 Izabelin C w wysokości 5.050,00 zł. na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Ratunku, emocje!". Dotacja udzielona w trybie tzw. małego grantu treść  
266 30.10.2020 Dotacja celowa dla stowarzyszenia Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Korpusu Kadetów 2 na realizację zadania publicznego dotyczącego działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i/lub dorosłych. Dotacja przyznana w drodze otwartego konkursu ofert treść  
265 23.10.2020 Dotacja dla Fundacji Ruszyć z Kopyta na realizację zadania publicznego dotyczącego działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i/lub dorosłych. Zadanie realizowane jest w trybie otwartego konkursu ofert ogłoszonego na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym treść  
264 10.11.2020 Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej treść  
263 30.10.2020 Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji  treść  
262 30.10.2020 Usługa projektowa w zakresie zmiany lokalizacji peronu Chodkiewicza 01 projekt wykonawczy, organizacja ruchu, opinia oraz uzgodnienia  treść  
261 30.10.2020 Wykonanie doświetlenia ul. Działkowej w rejonie budynku szkoły treść  
260 28.10.2020 Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego zagospodarowania terenu wraz z obiektami budowlanymi w obrębie centralnej i zachodniej części cmentarza komunalnego przy ul. Doliny Józefata w Laskach, gmina Izabelin treść  
259 29.10.2020 Zakup i montaż 2 szt tablic ściennych zabawowych na placu zabaw w Izabelinie B treść  
258 28.10.2020 Montaż 4 latarni solarnych w Hornówku i Mościskach treść  
257 28.10.2020 Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Sierakowie (2 urządzenia, pokrowiec na piaskownicę) treść  
256 28.10.2020 Wykonanie 5 szt. świątecznych ozdób latarniowych dla sołectwa Sieraków treść  
255 28.10.2020 Wykonanie zasilania do świątecznych ozdób latarniowych w sołectwie Sieraków treść  
254 28.10.2020 Wykonanie podświetlenia muralu na pętli autobusowej przy ul Skibińskiego w Truskawiu treść  
253 28.10.2020  Wykonanie 6 szt zasilania do świątecznych ozdób latarniowych w sołectwie Mościska  treść  
252 28.10.2020 Wykonanie 6 szt świątecznych ozdób latarniowych w sołectwie Mościska treść  
251 27.10.2020 Zakup i montaż 3 kamer monitoringu w sołectwie Hornówek treść  
250 29.10.2020 Montaż radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Kurowskiego w Hornówku treść  
249 28.10.2020 Osobowe zabezpieczenie wejść na cmentarze w czasie obchodów dni „Wszystkich Świętych” Dni obsługi to: 31 października 2020r. sobota, godziny 8:00- 17:00 - 8 wejść na cmentarze ( Izabelin C, Laski, Lipków) i 1 listopada 2020 r. niedziela, godziny 8:00- 17:00 - 8 wejść na cmentarze ( Izabelin C, Laski, Lipków) treść  
248 30.10.2020

Wykonanie projektu przebudowy szkoły podstawowej w Hornówku przy ul. Wojska Polskiego w Gminie Izabelin w zakresie dostosowania do wymagań popoż

treść  
247 27.10.2020 Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym wsi Hornówek, zakup i montaż radarowego pomiaru prędkości treść  
246 23.10.2020 Wykonanie i montaż 7 tablic informacyjnych o patronach ulic w sołectwie Laski treść  
245 22.10.2020 Wykonanie tablic emaliowanych upamiętniających nadanie orderu wsi Truskaw treść  
244 19.10.2020 Sporządzenie operatów szacunkowych dla działek nr nr ew. 139/2, 709/5, 821/3, 822/5, 1050, 1060, 1068, 1149, 1167 obr. Truskaw i 41, 62/1 w. Mariew  treść  
242 21.10.2020 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej - zmian gruntowych dla działek nr nr ew. 92/15, 92/19, 92/28 obr. Hornówek. Dokumentacja ma stanowić podstawę zmiany w ewidencji gruntów w zakresie użytków z obecnych Ls, R, Ps na dr. Zmiana ta jest wymagana w związku z planowaną inwestycją - przebudową ul. Polnej treść  
241 20.10.2020 Wykonanie przebudowy urządzeń odwadniających poprzez budowę studni chłonnej w ul. Leśnej w Hornówku, w gminie Izabelin treść  
240 20.10.2020 Wykonanie przebudowy urządzeń odwadniających w ul.Podleśnej przy numerach 11 i 12 w Laskach, w gminie Izabelin treść  
239 16.10.2020 Dotacja celowa dla Stowarzyszenia DziałajMY! na realizację zadania publicznego pt. „Warsztaty rozwojowe dla kobiet”. Dotacja udzielona w trybie tzw. małego grantu treść  
238 20.10.2020 Montaż zasilania do trzech kamer na terenie sołectwa Hornówek (skrzyżowanie ul. Kurowskiego/ul.XI Poprzeczną, ul. Kurowskiego/ul I Poprzeczną, ul Wojska Polskiego) treść  
237 12.10.2020 Piece co - usługa konserwacji piecy w budynku urzędu  treść  
236 01.10.2020 Umowa na świadczenie usług szkoleniowych na platformie internetowej treść  
235 11.10.2020 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE o mocy przyłączeniowej 70 kW dla budynku gminnego przy ul. Matejki 25 w Izabelinie  treść  
234 11.10.2020 Wykonanie I etapu prac konserwacyjno- utrzymaniowych Rowu Zaborowskiego na terenie gminy Izabelin treść  
233 11.10.2020 Naprawa przepompowni kanalizacji deszczowej przy ul. Kurowskiego 32 w Hornówku treść  
232 11.10.2020 Przebudowa hydrantu naziemnego przy ul. Działkowa/ Zakątna w Hornówku.  treść  
231 11.10.2020 Wykonanie interwencyjnych prac remontowych w budynkach komunalnych treść  
230 15.10.2020 Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nasadzeń zieleni przyulicznej przy południowej stronie ul. Planty w Izabelinie C na odcinku od ul Kościuszki do ul Prądzyńskiego treść  
229 01.10.2020 Dotacja celowa na realizację wydatków związanych z organizacją przez Centrum Kultury koncertu "Dla św. Jana Pawła II z okazji 100 Rocznicy Urodzin" treść  
228 15.10.2020 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem office dla pracowników Urzędu Gminy. Postępowanie nr WRU.2635.3.2020 z dnia 02.10.2020 r.  treść  
226 14.10.2020 Wykonania katalogu wytycznych do projektowania ulic i dróg o ruchu uspokojonym w gminie Izabelin- estetyzacja gminy treść  
225 09.10.2020 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw  treść  
224 14.10.2020 Ekspertyza dendrologiczna drzewa - dąb - działka 1795/5 ul. Brzozowa 45a - celem ustanowienia pomnikiem przyrody  treść  
223 12.10.2020 Wykonanie nakładki asfaltowej na ul Łąkowej  treść  
222 09.10.2020 Wymiana ogrodzenia na placu zabaw treść  
221 07.10.2020 Wykonanie usługi polegającej na pomalowaniu wygrodzeń typu U-12a na kolor RAL 7016 w ciągu ul. 3 Maja w miejscowości Laski i Mościska, z wyjątkiem skrzyżowania ul. 3 Maja i Partyzantów treść  
220 01.10.2020 Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy "RYŚ" w Laskach - dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin, jesień-zima 2020 r. Realizator zadania został wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert treść  
219 29.09.2020 Umowa dot. inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych treść  
218 30.09.2020 Wykonanie rocznej kontroli technicznej budynków komunalnych i gminnych treść  
217 30.09.2020 Utwardzenie destruktem asfaltowym wyznaczonych odcinków dróg gminnych, ulic: Soroki, Anusi, ul. Kordeckiego w Izabelinie B oraz ul. Akacjowej w Laskach treść  
215 25.09.2020 Wymiana mat podłogowych w budynku UG: 2 maty: wejście główne + wejście tylne, w okresie zimowym od 1.10.2020 - 31.03.2021 i letnim od 1.04.2021 - 30.09.2021  treść  
214 23.09.2020 Stowarzyszenie Gminne Koło Miłośników Wędkarstwa w Izabelinie - dotacja celowa na realizację zad. publ. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - warsztaty i zawody wędkarskie. Dotacja udzielona w trybie tzw. małego grantu treść  
213 17.09.2020 Stowarzyszenie Szkoła Walk KUMA DE - dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin, jesień-zima 2020 r. Realizator zadania został wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert treść 
212 17.09.2020 Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach - dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin, jesień-zima 2020 r. Realizator zadania został wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert treść 
211 22.09.2020 Zorganizowanie zająć sportowych zdrowy kręgosłup dla mieszkańców wsi Laski treść  
210 18.09.2020 Zagospodarowanie terenu zieleni przy pętli autobusowej w Sierakowie od strony południowej wzdłuż chodnika  treść 
209 23.09.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej- ul. Wierzbowej w Mościskach, w gminie Izabelin  treść 
208 21.09.2020 Dokumentacja projektowa do montażu lamp oświetleniowych przy ul. Orła Białego, ul. Krzywickiego/Rynkowej treść  
207 17.09.2020 SPL JUNIPERUS s.c. - realizacja w 2020 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „STOP grypie 65+. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie osób w wieku od 65. roku życia, na lata 2020-2023”; środki udzielone w drodze konkursu  treść  
206 17.09.2020 SPZOZ Izabelin - realizacja w 2020 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „STOP grypie 65+. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie osób w wieku od 65. roku życia, na lata 2020-2023”; środki udzielone w drodze konkursu  treść  
205 21.09.2020 Wykonanie opracowania dot. aglomeracji " Izabelin"- zgodnie z Dyrektywą Rady 91/271/EWG, Ustawą z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne, a także Wytycznymi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jak i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowej w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy Izabelin i stosownych wystąpień wraz z załącznikami do instytucji uzgadniających treść 
204 11.09.2020 Dobudowa zasilania i opraw oświetlenia ulicznego ul. Sarenki  treść  
203 11.09.2020 Remont ołtarza na Cmentarzu Wojennym w Laskach  treść  
202 09.09.2020 Dostawa mebli i wyposażenia kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej w Izabelinie  treść 
201 04.09.2020 Realizacja zadania publicznego z zakresu inicjatywy lokalnej pn. Seniorzy działają. Celem zadania jest konsolidacja gminnego środowiska seniorów poprzez wspólne uczestnictwo w turnusie turystyczno -wypoczynkowym z elementami rehabilitacji i zajęciami sportowymi treść  
200 03.09.2020 Prowadzenie warsztatów psychologiczno-rozwojowych dla kobiet z terenu gminy Izabelin, pt. "O mądrości, delikatności i sile - jak być kobietą i tworzyć a nie niszczyć”. Warsztaty mają na celu pomóc kobietom odkryć w sobie twórcze potencjały i przeciwdziałać zachowaniom destrukcyjnym i przemocowym (program warsztatów oparty jest na profilaktyce uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy). Warsztaty odbędą się 12 września 2020 r.  treść 
199 08.09.2020 Opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przystanku Chodkiewicza 01 w ul. Sierakowskiej oraz doświetlenia i budowy przejścia dla pieszych przy ul. Kwitnącej  treść 
198 02.09.2020 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych  treść 
197 31.08.2020 Usługi doradcze w zakresie przygotowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej projektu basenu, doradztwo na etapie projektowania, wykonanie uproszczonej analizy finansowej po zakończeniu prac projektowych treść 
196 04.09.2020 Przeprowadzenie eksmisji w budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 1 w Mościskach z lokalu mieszkalnego nr 1  treść 
195 03.09.2020 Opracowania dokumentacji projektowej przebudowy urządzeń odwadniających w ul. Podleśnej przy numerach 11 i 21 w Laskach, w gminie Izabelin treść 
194 02.09.2020 Dotacja celowa dla Gminy Jawornik Polski w wysokości 50 000 PLN na odbudowę infrastruktury drogowej treść 
193 01.09.2020 Budowa miejsca na ognisko z okapem i kominem na spaliny wewnątrz wiaty piknikowej w Mościskach treść 
192 27.08.2020 Zakup oświetlenia świątecznego i montaż na latarniach treść 
191 27.08.2020 Montaż oświetlenia świątecznego na latarniach treść 
190 27.08.2020 Zakup i montaż poidełka na boisku gminnym na terenie sołectwa treść
189 28.08.2020 Odnowienie liter na pomniku i oczyszczenie pomnika pamięci narodowej na pętli autobusowej w Truskawiu treść
188 28.08.2020 Naprawa windy w SPZOZ przy ul. Tetmajera 3a w Izabelinie C treść 
187 27.08.2020 Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Zagłoby treść 
186 27.08.2020 Wyrównanie terenu i zasianie trawy przy kapliczce treść 
185 27.08.2020 Zakup i montaż poidełka na terenie sołectwa treść 
184 27.08.2020 Zakup stojaków z workami na psie nieczystości treść 
183 24.08.2020 Zorganizowanie zajęć dla młodzieży na terenie sołectwa w ramach krzewienia kultury fizycznej treść 
180 10.08.2020 Przeprowadzenie audytu energetycznego Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 5  treść 
179 04.08.2020 Artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne do drukarek treść 
178 10.08.2020 Świadczenie przez wykonawcę usługi udostępnienia platformy informatycznej pod nazwą Platforma konsultacje jst.pl służącej do prowadzenia przez nas (gminę Izabelin) konsultacji społecznych, w tym budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) oraz udostępnienie dedykowanej Aplikacji mobilnej treść 
177 22.07.2020 Wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości  treść 
176 15.07.2020 Dotacja celowa na realizację wydatków majątkowych  treść 
175 07.08.2020 Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, w związku z zadaniem pn. Przebudowa i remont strefy kuchni oraz stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 49 w Izabelinie treść 
174 03.08.2020 Zagospodarowanie terenów zielonych wokół pomnika w Sierakowie treść 
173 31.07.2020 Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Szkoła Walk Kuma De, na realizację zad. publ. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Dotacja udzielona w drodze otwartego konkursu ofert treść 
172 30.07.2020 Przeprowadzenie warsztatów malarskich i filmowych z elementami profilaktyki uniwersalnej, dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Izabelin w czasie wakacji  treść 
171 24.07.2020 Dotacja celowa dla Fundacji „Ruszyć z Kopyta” na realizację zad. publ. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Dotacja udzielona w drodze otwartego konkursu ofert treść 
170 23.07.2020 Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „RYŚ” w Laskach, na realizację zad. publ. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Dotacja udzielona w drodze otwartego konkursu ofert treść 
169 22.07.2020 Dotacja celowa dla Fundacji Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus na realizację zad. publ. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Dotacja udzielona w drodze otwartego konkursu ofert treść 
168 20.07.2020 Dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Izabelin na realizację zad. publ. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Dotacja udzielona w drodze otwartego konkursu ofert  treść 
167 30.07.2020 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie strefy kuchni oraz stołówki szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego przy ul. 3 Maja 49 w Izabelinie treść 
166 29.07.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Północnej w Truskawiu - jako dwa odrębne opracowania projektowe, jedno w ramach procedury ZRID.  treść 
165 29.07.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu - w ramach procedury ZRID  treść 
164 14.07.2020 Dotacja celowa dla Choragwi Stołecznej ZHP Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki na wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Dotacja udzielona w drodze otwartego konkursu ofert  treść 
163 23.07.2020 Wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Izabelin treść
162 23.07.2020 Demontaż i zeskładowanie na terenie GPWiK Mokre Łąki dwóch urządzeń zabawowych z gminnego placu zabaw w Izabelinie B treść
161 23.07.2020 Wywóz i utylizacja podrzutów odpadów na cmentarzu komunalnym nie pochodzących z funkcjonowania cmentarza  treść
160 20.07.2020 Dostawa koszy betonowych treść
159 22.07.2020 Dostawa koszy uliczne na śmieci  treść
158 21.07.2020 Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin  treść
157 16.07.2020 Wakacyjne leśne zajęcia survivalowe dla dzieci treść