2020 - część I (1-100)

Pozycja Data zawarcia Przedmiot Treść [PDF]
156 29.06.2020   treść
153 30.06.2020   treść
152 30.06.2020   treść
151 30.06.2020   treść
150 30.06.2020   treść
149 25.06.2020   treść
148 25.06.2020   treść
147 22.06.2020   treść
146 24.06.2020   treść
145 23.06.2020   treść
144 23.06.2020   treść
143 23.06.2020   treść
142 22.06.2020   treść
141 09.06.2020 Budowa peronu przystankowego "Chodkiewicza 01" w Izabelinie C wraz z przejściem dla pieszych  treść
140 19.06.2020 Udrożnienie i zapewnienie przejazdu nowymi odcinkami dróg gminnych treść
139 19.06.2020 Wielobranżowy projekt budowlany budowy skateparku żelbetowego o pow. 250 m2 treść
138 19.06.2020 Opłata za wodę zużytą przez OSP Izabelin do akcji gaśniczych treść
137 08.06.2020 Realizacja ponadpodstawowego programu terapeutycznego, który nie jest objęty finansowaniem przez NFZ, polegające na przeprowadzeniu psychoterapii, w której będą brali udział pacjenci uzależnieni od alkoholu oraz osoby współuzależnione, mieszkające na terenie gminy Izabelin treść
136 15.06.2020 Opracowanie Programu Ochrony środowiska dla Gminy Izabelin na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko treść
135 29.05.2020 Realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Dzień Rodziny". Inicjatywa lokalna realizowana będzie w Hornówku treść
134 22.05.2020 Podpisanie umowy z psychologiem w celu zapewnienia naszym mieszkańcom możliwości uczestnictwa w konsultacjach psychologicznych, terapii, działaniach profilaktycznych, poradnictwie dla rodziców, dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Działania adresowane przede wszystkim do osób i rodzin z różnymi problemami: alkoholowym, przemocą w rodzinie, cyberprzemocą, uzależnieniem dzieci i młodzieży od gier komputerowych, telefonu i innych. Zadanie zgodne z GPPiRPAoPNiPwR na 2020 r. Psycholog świadczący usługi: Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz treść
133 22.05.2020 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin treść
132 29.05.2020 Dostawa 4 nowych koszy w miejsce zużytych na nabrzeże zbiornika Mokre Łąki, dostawa 5 dystrybutorów woreczków na psie nieczystości i woreczków na psie nieczystości treść
131 04.06.2020 Wykonanie, dostawa i montaż kuchni na poddaszu budynku gminnego przy ul. Matejki 25 w Izabelinie C treść
130 03.06.2020 Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego 4x4 wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie treść
129 25.05.2020 Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja o dł. ok. 1280 m, gm. Izabelin treść
128 26.05.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dróg gminnych w gminie izabelin - ul. sosnowa w Hornówku treść
127 26.05.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dróg gminnych w gminie izabelin - ul. końcowa w izabelinie. treść
126 20.05.2020 Budowa wiaty piknikowej na terenie rekreacyjnym w Mościskach treść
125 15.05.2020 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Warsztaty technik zapamiętywania i koncentracji”. Dotacja została udzielona w trybie tzw. małego grantu treść
124 15.05.2020 Wykonanie robót budowlanych w budynku ośrodka zdrowia przy ul. Tetmajera 3A w Izabelinie C, gmina Izabelin, polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej treść
123  20.05.2020 Wymiana uszkodzonego aluminiowego słupa oświetleniowego na rogu ul. Wieczorka i Brzozowe treść
122   20.05.2020 Montaż dodatkowej oprawy oświetlenia ulicznego na ul. Trzech Sosen w Laskach oraz na rogu ul. Południowej i Bocianiej w Truskawiu treść
121   27.05.2020 Zakup sprzętu komputerowego do urzędu gminy wg. specyfikacji zawartej w postępowaniu nr WRU/2635.2.2020 treść
120   18.05.2020 Udzielenia licencji, wsparcia technicznego oraz utrzymywania danych na serwerach wykonawcy mw concept (system esesja)  treść
119   14.05.2020 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin  treść
118   14.05.2020 Dostarczenie 31 sztuk komputerów przenośnych HP wraz z oprogramowaniem systemowym Microsoft Windows 10 Pro w ramach Programu "Zdalna Szkoła"  treść
117   30.04.2020 Umowa konserwacji urządzeń systemu jednoczesnego wywoływania strażaków w OSP Laski  treść
116   30.04.2020 Umowa konserwacji urządzeń systemu jednoczesnego wywoływania strażaków w OSP Izabelin  treść
115   13.05.2020 Zakup Przyczepy Syland z plandeką w ramach prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów dla Mieszkańców gminy treść
114   13.05.2020 Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Podziel się rośliną"  treść
113   12.05.2020 Budowa kablowej sieci oświetlenia w ulicy Północnej w Truskawiu  treść
112   13.05.2020 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin  treść
111   07.05.2020 Opracowanie pt.: ” Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych”, w celu: a) zdefiniowanie optymalnych powierzchni: zabudowy, użytkowej oraz kubatury basenu i hali sportowej; b) rekomendacji optymalnego programu funkcjonalnego oraz atrakcji; c) oszacowanie kosztów inwestycji  treść
110   04.05.2020 Umowa nie zawarta wykonanie kuchni w budynku gminnym przy ul. Matejki 25 w Izabelinie C treść
109   07.05.2020 Zlecenie usługi opracowanie dokumentacji aplikacyjnej koniecznej do realizacji Projektu pn. „E-usługi dla Gminy Izabelin” w ramach poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza, typ projektu: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego  treść
108   04.05.2020 Zakup 78 szt. zbiorników na deszczówkę WOODCAN 265 wraz z podstawą, zbieraczem wody oraz kranem do zbiornika  treść
107   05.05.2020 Aktualizacja i korekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin B - Aneks Nr 5 do umowy Nr RZ/234/UAG/2016 z dnia 30.09.2016 r. treść
106   30.04.2020 Dofinansowanie realizacji Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" treść
105   28.04.2020 Sukcesywna, bieżąca dostawa, montaż i wymiana oznakowania pionowego dróg gminnych treść
104   28.04.2020 Realizacja prac ziemnych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w roku 2020 treść
103   05.05.2020 Wykonanie projektów zagospodarowania wyznaczonych terenów zielonych na terenie gminy Izabelin treść
102   17.04.2020 Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dot. zmiany sposobu użytkowania części budynku przy ul. Matejki 25 w Izabelinie C  treść
101   17.04.2020   treść
100   17.04.2020   treść
099   09.03.2020 Dostawa i montaż elektronicznej altany śmietnikowej (postępowanie zp.05.2020) treść
098   06.04.2020 Zmiana wniosku dla Radia Niepokalanów  treść
097   02.04.2020 Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku gminnym przy ul.Matejki 25 w Izabelinie treść
096   14.04.2020 Realizacja zadania publicznego z zakresu programu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia pn. „Świadome rodzicielstwo - program edukacyjny dla przyszłych rodziców” - tzw. szkoła rodzenia treść
095   27.03.2020 Opracowanie jednostkowych zmian planów miejscowych wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek Etap I i Etap III, zgodnie z uchwałami intencyjnymi Rady Gminy  treść
094   26.03.2020 Zlecenie wykonania operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego  treść
093   17.03.2020 Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy Izabelin treść
090   24.03.2020 Światłowodowe przyłącze Internet dla UG Izabelin łącze symetryczne 500/500 + 8 adresów IP  treść
088   25.03.2020 Dostawa kruszywa dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w roku 2020 treść
087   23.03.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dróg gminnych w gminie izabelin - ul. polna w Hornówku treść
086   23.03.2020 Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla Działania 4.2. Efek treść
078   17.03.2020 Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla Działania 4.2. Efektywność energetyczna- Typ projektu- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej treść
077   17.03.2020 Aneks do umowy na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - zwiększenie środków treść
076   01.03.2020 Opracowanie całościowej aktualizacji Studium, w oparciu o uchwałę intencyjną Rady Gminy treść
075   16.03.2020 Kompleksowa obsługa systemów informatycznych Urzędu Gminy Izabelin treść
074   16.03.2020 Wykonanie usługi polegającej na montażu oprawy oświetleniowej przy ul.Kurowskiego w Hornówku treść
073   16.03.2020 Opracowanie projektu planu miejscowego wsi Izabelin C "CENTRUM" treść
072   13.03.2020 Modernizacja ławek w miejscu spotkań mieszkańców przy kapliczce  treść
071   12.03.2020 Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest i wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przez firmę EKOdialog Maciej Mikulski - w ramach Konkursu na realizację zadań wynikających z "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju treść
070   12.03.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 49  treść
069   12.03.2020 Opłata za wykonanie/podłączenie zasilenia wszystkich punktów dostępu Wi-Fi w energię elektryczną przy realizacji dostawy i uruchomienia systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi, na warunkach określonych w umowie nr INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/028084 treść
068   11.03.2020 Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w roku 2020 treść
067   11.03.2020 Ręczne oraz mechaniczne uzupełnienie kruszywem, miejscowych kolein i ubytków w drogach gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej treść
066   11.03.2020 Równanie i profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej wraz z wbudowaniem kruszywa treść
065   01.02.2020 Utrzymanie i konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne w zakresie zamiatania nawierzchni ulic oraz czyszczenia wpustów i studni chłonnych. Dwukrotne, mechaniczne zamiatanie krawężników i ścieków przykrawężnikowych  treść
064   01.02.2020 Świadczenie usługi transportu publicznego linią 250. Anek nr 5 do Porozumienia z dnia 1 grudnia 2017r. treść
063   10.03.2020 Sporządzenie uchwały krajobrazowej gm. Izabelin (docelowo uchwała stanowiąca prawo miejscowe). Zmiana wniosku wynika z korekty umowy (Aneks): - wprowadzenie dodatkowego Etapu 2.1. - drugie pre-konsultacje pozaustawowe we wrześniu 2020 r. (4428 zł); - rozbudowanie Etapu 3, tj. formalnych konsultacji społecznych o korektę broszury informacyjnej dla mieszkańców (wykonanej dla pierwszych pre-konsultacji), korektę fotomontażu zdjęć prezentowanych w ramach drugich prekonsultacji (Etap 2.1.) oraz przygotowanie fotomontażu dodatkowych zdjęć na potrzeby formalnego wyłożenia uchwały krajobrazowej do publicznego wglądu). Zmiana wniosku wynika także z faktu, że wszystkie niezrealizowane jeszcze płatności umowne, przechodzą na 2021 r. (tj. 19000 zł z umowy głównej + wprowadzane aneksem 8028 zł za dodatkowe Etapy/prace). Plan budżetu Wydziału opracowany na 2021 r. uwzględniał wszystkie powyższe zmiany. Zmiany wniosku (a docelowo wprowadzenie Aneksu) mogły być wprowadzone dopiero po uwzględnieniu przedsięwzięcia w WPF. treść
062   06.03.2020 Sporządzenie uchwały krajobrazowej gm. Izabelin (docelowo uchwała stanowiąca prawo miejscowe) treść
061   03.03 2020 Wykonanie filmu wizerunkowego, dokumentacji fotograficznej, udźwiękowienie zrealizowanych materiałów na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  treść
060   06.03.2020 Monitoring wód podziemnych - Pobór i analiza prób wody z piezometrów zlokalizowanych w rejonie oczyszczalni ścieków i przy ujęciu wód w Hornówku oraz monitoring wód powierzchniowych w Kanale Zaborowskim  treść
059   06.03.2020 Naprawa 12 szt. dekoracji latarniowych poprzez wymianę elementów elektryczno-świetlnych  treść
058   01.06.2020 Estetyzacja gminy. Dostawa 4 szt. koszy ulicznych na śmieci oraz 20 szt. wkładów do koszy treść
057   03.03.2020 Szkolenia w ramach forum skarbników  treść
056   02.03.2020 Monitoring wód powierzchniowych - Pobór i analiza prób wody powyżej i poniżej zrzutu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni Mokre Łąki  treść
055   02.03.2020 Umowa O.K.E.J. Pracownia Elżbieta Olędzka-Koprowska - działania informacyjne związane z projektem PSZOK-u - konsultacje, publikacje, opinie, doradztwo  treść
054   11.02.2020 Zapewnienie zbiorowego transportu publicznego linią L18 w latach 2020-2021 treść
053   19.02.2020 Zapewnienie zbiorowego transportu publicznego linią L18 w latach 2020-2021 treść
052   19.02.2020 Zorganizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców- zajęcia biegowe w ramach krzewienia kultury fizycznej treść
051   18.02.2020 Zorganizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej treść
050      
049      
048      
047      
046      
045      
044      
043      
042      
041      
040