2020 - część I (1-100)

Poz.

Data zawarcia

Przedmiot Treść [PDF]
156 29.06.2020 Usługa polegająca na montażu, dzierżawie i demontażu paneli stalowych stanowiących ogrodzenie PSZOK-u  treść
153 30.06.2020 Ekspertyza dendrologiczna drzew - 2 dębów zlokalizowanych na terenie Przedszkola w Laskach oraz w pasie drogi 3 Maja przy nr 45A w Laskach treść
152 30.06.2020 Zorganizowanie zajęć sportowych kalistenika dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej  treść
151 30.06.2020 Zakup koszy ulicznych na śmieci.  treść
150 30.06.2020 Zakup koszy ulicznych na śmieci treść
149 25.06.2020 Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych projektowanego przy ul. Kwitnącej w Mościskach wraz z opracowaniem i uzgodnieniem projektu  treść
148 25.06.2020 Wykonanie rocznego przeglądu technicznego wyposażenia na 8 gminnych placach zabaw  treść
147 22.06.2020 Wykonanie instalacji elektrycznej przy punktach kamerowych monitoringu wizyjnego w Gminie Izabelin  treść
146 24.06.2020 Wykonanie szafki na książki i segregatory treść
145 23.06.2020 Wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Polnej 5A w Hornówku na podstawie zapisów umowy w związku z zakończeniem najmu i zwrotem budynku w stanie pierwotnym współwłaścicielom budynku  treść
144 23.06.2020 Najem kontenera sanitarnego GPWiK do obsługi gminnego placu zabaw w Truskawiu treść
143 23.06.2020 Najem 6 toalet do obsługi gminnych placów zabaw  treść
142 22.06.2020 Budowa peronu przystankowego "Chodkiewicza 01" w Izabelinie C wraz z przejściem dla pieszych  treść
141 09.06.2020 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Hipoterapia dla dzieci i młodzieży z Gminy Izabelin 2020 (cz. 2)”. Dotacja została udzielona w trybie tzw. małego grantu  treść
140 19.06.2020 Udrożnienie i zapewnienie przejazdu nowymi odcinkami dróg gminnych treść
139 19.06.2020 Wielobranżowy projekt budowlany budowy skateparku żelbetowego o pow. 250 m2 treść
138 19.06.2020 Opłata za wodę zużytą przez OSP Izabelin do akcji gaśniczych treść
137 08.06.2020 Realizacja ponadpodstawowego programu terapeutycznego, który nie jest objęty finansowaniem przez NFZ, polegające na przeprowadzeniu psychoterapii, w której będą brali udział pacjenci uzależnieni od alkoholu oraz osoby współuzależnione, mieszkające na terenie gminy Izabelin treść
136 15.06.2020 Opracowanie Programu Ochrony środowiska dla Gminy Izabelin na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko treść
135 29.05.2020 Realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Dzień Rodziny". Inicjatywa lokalna realizowana będzie w Hornówku treść
134 22.05.2020 Podpisanie umowy z psychologiem w celu zapewnienia naszym mieszkańcom możliwości uczestnictwa w konsultacjach psychologicznych, terapii, działaniach profilaktycznych, poradnictwie dla rodziców, dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Działania adresowane przede wszystkim do osób i rodzin z różnymi problemami: alkoholowym, przemocą w rodzinie, cyberprzemocą, uzależnieniem dzieci i młodzieży od gier komputerowych, telefonu i innych. Zadanie zgodne z GPPiRPAoPNiPwR na 2020 r. Psycholog świadczący usługi: Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz treść
133 22.05.2020 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin treść
132 29.05.2020 Dostawa 4 nowych koszy w miejsce zużytych na nabrzeże zbiornika Mokre Łąki, dostawa 5 dystrybutorów woreczków na psie nieczystości i woreczków na psie nieczystości treść
131 04.06.2020 Wykonanie, dostawa i montaż kuchni na poddaszu budynku gminnego przy ul. Matejki 25 w Izabelinie C treść
130 03.06.2020 Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego 4x4 wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie treść
129 25.05.2020 Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja o dł. ok. 1280 m, gm. Izabelin treść
128 26.05.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dróg gminnych w gminie izabelin - ul. sosnowa w Hornówku treść
127 26.05.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dróg gminnych w gminie izabelin - ul. końcowa w izabelinie. treść
126 20.05.2020 Budowa wiaty piknikowej na terenie rekreacyjnym w Mościskach treść
125 15.05.2020 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Warsztaty technik zapamiętywania i koncentracji”. Dotacja została udzielona w trybie tzw. małego grantu treść
124 15.05.2020 Wykonanie robót budowlanych w budynku ośrodka zdrowia przy ul. Tetmajera 3A w Izabelinie C, gmina Izabelin, polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej treść
123  20.05.2020 Wymiana uszkodzonego aluminiowego słupa oświetleniowego na rogu ul. Wieczorka i Brzozowe treść
122   20.05.2020 Montaż dodatkowej oprawy oświetlenia ulicznego na ul. Trzech Sosen w Laskach oraz na rogu ul. Południowej i Bocianiej w Truskawiu treść
121   27.05.2020 Zakup sprzętu komputerowego do urzędu gminy wg. specyfikacji zawartej w postępowaniu nr WRU/2635.2.2020 treść
120   18.05.2020 Udzielenia licencji, wsparcia technicznego oraz utrzymywania danych na serwerach wykonawcy mw concept (system esesja)  treść
119   14.05.2020 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin  treść
118   14.05.2020 Dostarczenie 31 sztuk komputerów przenośnych HP wraz z oprogramowaniem systemowym Microsoft Windows 10 Pro w ramach Programu "Zdalna Szkoła"  treść
117   30.04.2020 Umowa konserwacji urządzeń systemu jednoczesnego wywoływania strażaków w OSP Laski  treść
116   30.04.2020 Umowa konserwacji urządzeń systemu jednoczesnego wywoływania strażaków w OSP Izabelin  treść
115   13.05.2020 Zakup Przyczepy Syland z plandeką w ramach prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów dla Mieszkańców gminy treść
114   13.05.2020 Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Podziel się rośliną"  treść
113   12.05.2020 Budowa kablowej sieci oświetlenia w ulicy Północnej w Truskawiu  treść
112   13.05.2020 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin  treść
111   07.05.2020 Opracowanie pt.: ” Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych”, w celu: a) zdefiniowanie optymalnych powierzchni: zabudowy, użytkowej oraz kubatury basenu i hali sportowej; b) rekomendacji optymalnego programu funkcjonalnego oraz atrakcji; c) oszacowanie kosztów inwestycji  treść
110   04.05.2020 Umowa nie zawarta wykonanie kuchni w budynku gminnym przy ul. Matejki 25 w Izabelinie C treść
109   07.05.2020 Zlecenie usługi opracowanie dokumentacji aplikacyjnej koniecznej do realizacji Projektu pn. „E-usługi dla Gminy Izabelin” w ramach poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza, typ projektu: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego  treść
108   04.05.2020 Zakup 78 szt. zbiorników na deszczówkę WOODCAN 265 wraz z podstawą, zbieraczem wody oraz kranem do zbiornika  treść
107   05.05.2020 Aktualizacja i korekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin B - Aneks Nr 5 do umowy Nr RZ/234/UAG/2016 z dnia 30.09.2016 r. treść
106   30.04.2020 Dofinansowanie realizacji Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" treść
105   28.04.2020 Sukcesywna, bieżąca dostawa, montaż i wymiana oznakowania pionowego dróg gminnych treść
104   28.04.2020 Realizacja prac ziemnych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w roku 2020 treść
103   05.05.2020 Wykonanie projektów zagospodarowania wyznaczonych terenów zielonych na terenie gminy Izabelin treść
102   17.04.2020 Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dot. zmiany sposobu użytkowania części budynku przy ul. Matejki 25 w Izabelinie C  treść
101   17.04.2020 Utrzymanie boisk trawiastych przy gminnych placach zabaw. Umowa niezrealizowana  treść
100   17.04.2020 Dostawa i montaż elektronicznej altany śmietnikowej (postępowanie zp.05.2020), treść
099   09.03.2020 Zmiana wniosku dla Radia Niepokalanów treść
098   06.04.2020 Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku gminnym przy ul.Matejki 25 w Izabelinie treść
097   02.04.2020 Realizacja zadania publicznego z zakresu programu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia pn. „Świadome rodzicielstwo - program edukacyjny dla przyszłych rodziców” - tzw. szkoła rodzenia treść
096   14.04.2020 Opracowanie jednostkowych zmian planów miejscowych wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek Etap I i Etap III, zgodnie z uchwałami intencyjnymi Rady Gminy  treść
095   27.03.2020 Zlecenie wykonania operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego  treść
094   26.03.2020 Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy Izabelin treść
093   17.03.2020 Światłowodowe przyłącze Internet dla UG Izabelin łącze symetryczne 500/500 + 8 adresów IP  treść
090   24.03.2020 Dostawa kruszywa dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w roku 2020 treść
088   25.03.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dróg gminnych w gminie izabelin - ul. polna w Hornówku treść
087   23.03.2020 Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla Działania 4.2. Efek treść
086   23.03.2020 Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla Działania 4.2. Efektywność energetyczna- Typ projektu- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej treść
078   17.03.2020 Aneks do umowy na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - zwiększenie środków treść
077   17.03.2020 Opracowanie całościowej aktualizacji Studium, w oparciu o uchwałę intencyjną Rady Gminy treść
076   01.03.2020 Kompleksowa obsługa systemów informatycznych Urzędu Gminy Izabelin treść
075   16.03.2020 Wykonanie usługi polegającej na montażu oprawy oświetleniowej przy ul.Kurowskiego w Hornówku treść
074   16.03.2020 Opracowanie projektu planu miejscowego wsi Izabelin C "CENTRUM" treść
073   16.03.2020 Modernizacja ławek w miejscu spotkań mieszkańców przy kapliczce  treść
072   13.03.2020 Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest i wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przez firmę EKOdialog Maciej Mikulski - w ramach Konkursu na realizację zadań wynikających z "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju treść
071   12.03.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 49  treść
070   12.03.2020 Opłata za wykonanie/podłączenie zasilenia wszystkich punktów dostępu Wi-Fi w energię elektryczną przy realizacji dostawy i uruchomienia systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi, na warunkach określonych w umowie nr INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/028084 treść
069   12.03.2020 Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w roku 2020 treść
068   11.03.2020 Ręczne oraz mechaniczne uzupełnienie kruszywem, miejscowych kolein i ubytków w drogach gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej treść
067   11.03.2020 Równanie i profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej wraz z wbudowaniem kruszywa treść
066   11.03.2020 Utrzymanie i konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne w zakresie zamiatania nawierzchni ulic oraz czyszczenia wpustów i studni chłonnych. Dwukrotne, mechaniczne zamiatanie krawężników i ścieków przykrawężnikowych  treść
065   01.02.2020 Świadczenie usługi transportu publicznego linią 250. Anek nr 5 do Porozumienia z dnia 1 grudnia 2017r. treść
064   01.02.2020 Świadczenie usługi zbiorowego transportu publicznego realizowanego linią autobusową 250 treść
063   10.03.2020 Sporządzenie uchwały krajobrazowej gm. Izabelin (docelowo uchwała stanowiąca prawo miejscowe) treść
062   06.03.2020 Wykonanie filmu wizerunkowego, dokumentacji fotograficznej, udźwiękowienie zrealizowanych materiałów na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych treść
061 03.03 2020 Monitoring wód podziemnych - Pobór i analiza prób wody z piezometrów zlokalizowanych w rejonie oczyszczalni ścieków i przy ujęciu wód w Hornówku oraz monitoring wód powierzchniowych w Kanale Zaborowskim treść
060   06.03.2020 Naprawa 12 szt. dekoracji latarniowych poprzez wymianę elementów elektryczno-świetlnych  treść
059   06.03.2020 Estetyzacja gminy. Dostawa 4 szt. koszy ulicznych na śmieci oraz 20 szt. wkładów do koszy treść
058   01.06.2020 Szkolenia w ramach forum skarbników treść
057   03.03.2020 Monitoring wód powierzchniowych - Pobór i analiza prób wody powyżej i poniżej zrzutu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni Mokre Łąki treść
056   02.03.2020 Umowa O.K.E.J. Pracownia Elżbieta Olędzka-Koprowska - działania informacyjne związane z projektem PSZOK-u - konsultacje, publikacje, opinie, doradztwo  treść
054   11.02.2020 Zapewnienie zbiorowego transportu publicznego linią L18 w latach 2020-2021 treść
053   19.02.2020 Zorganizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej treść
052   19.02.2020 Zorganizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej treść
051 18.02.2020 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu, tytuł zadania: "W szacunku do siebie. Porozumienie bez przemocy w Przedszkolu w Laskach" treść
050 18.02.2020 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie ogniska dziecięco-młodzieżowego treść
049 18.02.2020 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), tytuł zadania: "Niepełnosprawność nie wyklucza - spotkania integracyjne osób z niepełnosprawnościami z gminy Izabelin"  treść
048 07.02.2020 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 (ul. 3 Maja w Mościskach, gmina Izabelin) z drogą powiatową nr 5587W (ul. Estrady w Warszawie) treść
047 19.02.2020 Porozumienie w sprawie współfinansowania przez UGI zakupów pierwszego wyposażenia dla nowej siedziby Posterunku Policji w Izabelinie treść
045 12.02.2020 Dostawa 20 kompostowników ECOSMART -880 w ramach akcji proekologicznej - ograniczenie powstawania odpadów treść
043 24.02.2020 Szkolenia z języka angielskiego dla pracowników treść
042 25.02.2020 Wpłata na fundusz wsparcia Policji w celu sfinansowania służb ponadnormatywnych ruchu drogowego. treść
041 31.01.2020 Zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy izabelin w roku 2020 treść
040 16.01.2020 Świadczenie usług w zakresie BHP treść
039 17.01.2020 Realizacja projektu pn "Różne możliwości - 1 cel = edukacja przedszkolna w Izabelinie bez barier - dostosowanie przedszkoli w gminie Izabelin" treść
038 30.01.2020 Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Cmentarza Komunalnego w Laskach treść
037 30.01.2020 Wymiana uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Piaskowej i ul. Daszewskiego we wsi Laski treść
036 30.01.2020 Zorganizowanie 4 zajęć sportowych - biegowych dla mieszkańców wsi Laski na gminnych terenach rekreacyjnych, w ramach kultury fizycznej i poprawy warunków życia (w ramach funduszu sołeckiego wsi Laski) treść
035 30.01.2020 Zakopertowanie decyzji podatkowych wraz z ulotką - 6 tys. szt. treść
034 28.01.2020 Administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Laskach treść
033 27.01.2020 Wykonanie projektu termomodernizacji szkoły treść
032 27.01.2020 wykonanie flag Gminy Izabelin, 10 szt. treść
031 27.01.2020 nadruk na kopertach treści 3 pieczątek, 10 tys. sztuk treść
030 23.01.2020 Za przeprowadzenie 25 zajęć sportowych dla mieszkańców wsi Laski na gminnych terenach rekreacyjnych w ramach rozwoju kultury fizycznej treść
029 20.01.2020 Porozumienie dotyczące indywidualnych warunków Umów zawartych z Odbiorcą treść
028 21.01.2020 Demontaż świątecznych ozdób latarniowych treść
027 22.01.202 Wykonanie druku na potwierdzeniu odbioru, danych adresowych urzędu wg załączonego wzoru - 10 tys szt. zwrotek treść
026 20.01.2020 Wykonanie tablicy informacyjnej 1 sztuk treść
025 21.01.2020 Prace związane z interwencyjnym zabezpieczeniem i uzupełnieniem ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg gminnych treść
024 21.01.2020 Wymiana 5 zniszczonych luster drogowych w sołectwie Hornówku treść
023 21.01.2020 Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul.Brukowej w Laskach w zakresie wykonania ścieżki rowerowej i chodnika treść
022 21.01.2020 Porozumienie o współpracy w Gminnym Zespole Interdycyplinarnym w Izabelinie treść
021 21.01.2020 Porozumienie o współpracy w Gminnym Zespole Interdycyplinarnym w Izabelinie treść
020 20.01.2020 Świadczenie pomocy prawnej związanej z bieżącą działalnością urzędu treść
018 14.01.2020 Hipoterapia dla dzieci i młodzieży z gminy Izabelin 2020 - dotacja celowa treść
017 14.01.2020 Warsztaty technik zapamiętywania i koncentracji - dotacja celowa treść
016 13.01.2020 Finansowanie zabiegów dla zwierząt właścicielskich treść
015 13.01.2020 Finansowanie zabiegów dla zwierząt właścicielskich treść
014 13.01.2020 Finansowanie zabiegów dla zwierząt właścicielskich treść
013 13.01.2020 Finansowanie zabiegów dla zwierząt właścicielskich treść
011 07.01.2020 Wycinka drzew i krzewów z uprzątnięciem terenu i utylizacja urobku, pielęgnacja drzew wraz z uprzątnięciem terenu, frezowanie karp, zrębkowanie gałęzi, sadzenie drzew treść
010 30.12.2019 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi treść
009 30.12.2019 Opieka weterynaryjna na kotami wolno żyjącymi treść
008 13.01.2020 Udostępnienie i utrzymania (serwis 1 raz w tygodniu - piątek) 1 szt. Toalety standard. Do obsługi Cmentarza Komunalnego w Laskach na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. treść
007 07.01.2020 Świadczenie usług medycznych w zakresie badań i porad ginekologicznych treść
005 02.01.2020 Doskonałość operacyjna UGI jako sposób na zapewnienie najwyższego poziomu obsługi klienta oraz obniżenie bazy kosztowej realizowanych procesów treść
004 08.01.2020 Bieżąca konserwacja ulicznych punktów oświetleniowych ( w liczbie ok.. 2020 szt.) treść
003 08.01.2020 Utrzymanie czystości i konserwacji urządzeń na gminnych placach zabaw, boiskach do koszykówki i siatkówki oraz siłowniach zewnętrznych treść
002 02.01.2020 Utrzymania porządku i czystości oraz utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy Izabelin treść
001 02.01.2020 Aneks do umowy najmu nr RZ/)(/ROŚ/2013 treść