2021 - część I (1-100)

Poz. Data zawarcia Przedmiot Treść [PDF]
098 12.04.2021 Dotacje celowa, udzielona w trybie tzw. małego grantu na realizację zad. publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (sportu) pt. Joga na świeżym powietrzu  treść 
097 12.04.2021 Projekt SOR dla ul. Partyzantów  treść 
096 13.04.2021 Zakup i montaż bramy garażowej do budynku gminnego przy ul. Matejki 25  treść 
095 31.03.2021 Przebudowa ul. Wierzbowej w Mościskach  treść 
094 29.03.2021 Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku SP ZOZ   treść 
093 09.04.2021 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu  treść 
092 09.04.2021 Dokumentacja projektowa 3 Maja od Falińskiego do ul. Dzika  treść 
091 15.04.2021 Sfinansowanie ponadnormatywnych patroli Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach na terenie Gminy Izabelin  treść 
090 06.04.2021 Mechaniczne pozimowe zamiatanie krawężników i ścieków przykrawężnikowych na drogach gminnych  treść 
089 02.04.2021 Dotacja celowa dla CKI na dofinansowanie zadań inwestycyjnych  treść 
088 26.03.2021 Odzież dla pracowników do celów służbowych  treść 
087 25.03.2021 Dobudowa zasilania i oprawy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Cichowszczyzna i Klonowa w Laskach   treść 
086 18.03.2021 Nagranie filmu dot. konkursu na zagospodarowanie CENTRUM Izabelina C  treść 
085 24.03.2021 Audyt wykorzystania dotacji udzielanych Centrum Kultury Izabelin  treść 
084 24.03.2021 Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Izabelin wraz z inwentaryzacją  treść 
083 24.03.2021 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin, doświetlenia przejść dla pieszych  treść 
082 24.03.2021 Wycena działek nr nr ew. 448 i 264/2 obr. Hornówek w celu ustalenia ich wartości i ustalenia ewentualnego nabycia - zgodnie z wnioskiem Sołectwa wsi Hornówek   treść 
081 24.03.2021 Wykonanie projektu kolorystyki elewacji budynku SP. przy ul. 3 Maja 2021  treść 
080 22.03.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej zaplecza sportowego oraz koncepcji zagospodarowania terenu kompleksu sportowego w Laskach  treść 
079 02.03.2021 Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin wiosna-lato 2021. Realizator - Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie został wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert  treść 
078 23.03.2021 Naprawa drogi tłuczniowej ul. Białych Bzów w Mościskach  treść 
077 19.03.2021 Prowadzenie 5 spotkań Shinrin Yoku w ramach cykliczny spotkań mieszkańców wsi Laski   treść 
076 10.03.2021 Prowadzenie 10 zajęć sportowych "Elastyczny fitness -zdrowy kręgosłup"dla mieszkańców Lasek  treść 
075 16.03.2021 Wykonanie i montaż budek lęgowych dla jeżyków, wykonanie paczkomatu i tablicy informacyjno- edukacyjnej   treść 
074 16.03.2021 Zakup urządzeń niezbędnych do zakończenia modernizacji sieci LAN: 1. router brzegowy: UBIQUITI DREAM MACHINE PRO (UDM-PRO) 2. switch agregujący: UniFi USW-PRO-24, Zarządzany, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000) 3. patchcordy DAC-1: Ubiquiti UniFi Direct Attach Copper Cable, 10 Gbps, 1 meter  treść 
073 15.03.2021 Wykonanie wielobranżowego projektu zagospodarowania terenu wraz z placem zabaw oraz niezbędną infrastrukturą - zagospodarowanie wód opadowych   treść 
072 22.02.2021  Zimowe utrzymanie dróg  treść 
071 24.02.2021  Wpłata na fundusz wsparcia Policji, zakup wyposażenia  treść 
070 01.03.2021 Transport publiczny linia lokalna L-7   treść 
069 04.03.2021 Wykonanie zasilania do działki nr ewid. 479/2 w Hornówku  treść 
066 26.02.2021 Zlecenie opracowania inwentaryzacji i waloryzacji drzew i krzewów terenów objętym konkursem architektoniczno-urbanistycznym - Zagospodarowanie centrum Izabelina   treść 
065 08.03.2021 Internetowe komunikaty meteorologiczne i o jakości powietrza - utrzymanie transmisji, wizualizacja danych na stronie internetowej oraz wsparcie informatyczne  treść 
064  09.03.2021 Usługa polegająca na wykonaniu nadruków full color dwustronnie na 3500 szt. kart zbliżeniowych RFID - Unique 125kH   treść 
062  18.02.2021 Dotacja celowa dla stowarzyszenia Szkoła Walk KUMADE na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin wiosna- lato 2021   treść 
061  17.02.2021 Dotacja celowa dla LKS Ryś w Laskach na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin wiosna- lato 2021  treść 
060  23.02.2021 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest  treść 
059  23.02.2021 Monitoring wód podziemnych  treść 
058  23.02.2021 Monitoring wód powierzchniowych  treść 
056  17.02.2021 Zakup wyposażenia do Gminnego Punktu Informacyjno Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym  treść 
055  08.02.2021 Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie Izabelina C  treść 
054  12.02.2021 Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny  treść 
053  17.02.2021 Odbiór końcowy I i II etapu Modernizacji Sieci LAN w Urzędzie Gminy  treść 
052  15.02.2021 Wykonanie mebli biurowych dla Urzędu Gminy  treść 
051  16.02.2021 Prace związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Izabelin w okresie do 30 kwietnia  treść 
050  18.02.2021 Kopertowanie decyzji podatkowych  treść 
049  12.02.2021 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego   treść 
048  18.02.2021 Doświetlenie skrzyżowania ul. Planty i Środkowej   treść 
047  18.02.2021 Wykonanie doświetlenia ulicy Zamoyskiego w Izabelinie B  treść 
046  18.02.2021 Dotacja celowa dla Centrum Kultury Izabelin na realizację Programu rozwoju sportu na terenie gminy Izabelin  treść 
045  18.02.2021 Dotacja celowa dla Centrum Kultury Izabelin na realizację Programu rozwoju kultury na terenie gminy  treść 
044  16.02.2021 Przebudowa instalacji elektrycznej dla potrzeb budynku gminnego przy ul. Matejki 25 w Izabelinie  treść 
043  16.02.2021 Opracowanie projektów organizacji ruchu dla ulicy Kurowskiego i ul. Działkowej w Hornówku  treść 
042  15.02.2021 Opracowanie projektu organizacji ruchu dla ul. I Poprzecznej i ul. Kordeckiego  treść 
041  12.02.2021 Koszt utrzymania systemu e-Portal zrealizowanego w poprzednich latach  treść 
040  12.02.2021 Zakup wyposażenia podnoszącego bezpieczeństwo (torba, linka stalowa) oraz komfort korzystania z laptopów  treść 
039  12.02.2021 Zakup 5szt. dysków do serwera Umowy FV na zasobie QNap  treść 
038  15.02.2021 Projekt oświetlenia głównej alei cmentarza komunalnego, w Laskach, w gminie Izabelin  treść 
037  12.02.2021 Dostawa, montaż, przestawienie oraz wynajem ogrodzenia na PSZOK  treść 
036  15.01.2021 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku komunalnego przy ul. Chabrowej 4 w Mościska  treść 
035  01.02.2021 Zimowe utrzymanie dróg gminnych  
033  09.02.2021 Utrzymanie i rozwój oprogramowania GIS  treść 
032  01.02.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i aranżacji łazienek oraz koncepcja przebudowy holu  treść 
031  01.02.2021 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Rynkowej - Izabelin C  treść 
030  18.01.2021 Prowadzenia konsultacji psychologicznych, oddziaływania terapeutycznego, poradnictwa psychologiczne  treść 
029  01.02.2021 Realizacja programu z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia pn. „Świadome rodzicielstwo "  treść 
028  26.01.2021 Wykonanie i dostawa - pojemniki (serca ) na nakrętki  treść 
027  26.01.2021 Demontaż starego klimatyzatora i montaż klimatyzatora do pomieszczeń technicznych firmy Panasonic  treść 
026  05.01.2021 Prowadzenie 21 godz. zajęć sportowych dla mieszkańców wsi Laski  treść 
025  05.02.2021 Dokumentacja projektowo- kosztorysowa remontu dachu i instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej  treść 
024  01.02.2021 Monitorowanie budynku Urzędu Gminy  treść 
023  29.01.2021 Przebudowa ul. Partyzantów w Laskach  treść 
022  17.01.2021 Nauka tańca towarzyskiego dla mieszkańców Izabelina C  treść
021  15.01.2021 Utrzymanie czystości i konserwacja urządzeń na gminnych placach zabaw w gminie Izabelin  treść 
020  07.01.2021 Dofinansowanie gwarantowanych świadczeń medycznych - porad i badań specjalistycznych lekarza ginekologa  treść 
019  12.01.2021 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pn. Hipoterapia dla dzieci i młodzieży z Gminy Izabelin  treść
018  15.01.2021 Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji elektrycznej w kuchni budynku gminnego  treść 
017  21.01.2021 Umowa na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów  treść
016  15.01.2021 Najem i serwis toalety do obsługi cmentarza komunalnego w gminie Izabelin  treść
015  15.01.2021 Wywóz odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w gminie Izabelin  treść 
014  15.01.2021 Administrowanie cmentarzem komunalnym w gminie Izabelin  treść 
013  15.01.2021 Konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin.  treść 
012  14.01.2021 Doraźna obsługa prawna- opracowanie projektów umów  treść 
011  11.01.2021 Przebudowa ul.Polnej   treść 
010  11.01.2021 Opieka nad zwierzętami z gminy Izabelin w schronisku  treść 
009  11.01.2021 Usługi kastracji, sterylizacji i chipowania zwierząt właścicielskich  treść 
008  11.01.2021 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi  treść 
007  11.01.2021 Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi   treść 
006  11.01.2021 Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenach gminnych   treść 
005  11.01.2021 Szkolenia wstępne i okresowe i pozostałe świadczenia BHP  treść 
004  16.01.2021 Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników  treść 
002  02.01.2021 Umowa na wynajem pomieszczenia od Towarzystwa opieki nad ociemniałymi na potrzeby Gminnego Magazynu  treść 
001  04.01.2021 Szkolenia w ramach Forum Skarbników  treść