2021 - I część

 

Nr Z dnia Tytuł (w sprawie) Treść (pdf) Treść (wersja tekstowa) Wyniki głosowania
XXXVI/281/21 26 stycznia 2021 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 99/1, położonej w obrębie Hornówek, gmina Izabelin treść treść głosowanie
XXXVI/282/21 26 stycznia 2021 r. ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych  zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  treść treść  głosowanie
XXXVI/283/21 26 stycznia 2021 r. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania treść  treść głosowanie
XXXVI/284/21 26 stycznia 2021 r. zmiany Uchwały nr XXVII/222/20 Rady Gminy Izabelin z dnia 18 sierpnia 2020 r. w przedmiocie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego wspierającego mieszkańców gminy Izabelin przystępujących do systemu kanalizacji sanitarnej na lata 2020-2025” treść  treść  głosowanie
XXXVI/285/21 26 stycznia 2021 r. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego treść treść   głosowanie
XXXVI/286/21 26 stycznia 2021 r. dofinansowania mieszkańcom Gminy Izabelin świadczeń gwarantowanych w zakresie ochrony zdrowia treść treść  głosowanie
XXXVI/287/21 26 stycznia 2021 r. zmiany uchwały Nr XXXIV/274/20 Rady Gminy Izabelin z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa treść  treść głosowanie
XXXVI/288/21 26 stycznia 2021 r. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Izabelin w 2021 roku treść  treść  głosowanie
XXXVI/289/21 26 stycznia 2021 r. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2021 rok treść  treść głosowanie
XXXVII/290/21 30 stycznia 2021r. zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Izabelin za rok 2021 treść  treść  głosowanie
XXXVIII/291/21  16 lutego 2021r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2021-2039    treść

treść

objaśnienia

zał.1

zał.2

głosowanie
XXXVIII/292/21  16 lutego 2021r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021    treść treść głosowanie
XXXVIII/293/21  16 lutego 2021r. częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  treść   treść głosowanie
XXXVIII/294/21  16 lutego 2021r. zmiany uchwały Rady Gminy Izabelin nr XIX/168/20 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego    treść treść głosowanie
XXXVIII/295/21  16 lutego 2021r. wyrażenia zgody na współdziałanie i zawarcie porozumienia z Gminą Stare Babice w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego    treść treść głosowanie
XXXVIII/296/21  16 lutego 2021r. współdziałania Gminy Izabelin z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w realizacji zadania publicznego z zakresu infrastruktury drogowej    treść treść głosowanie
XXXVIII/297/21  16 lutego 2021r.  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego treść treść głosowanie
XXXVIII/298/21  16 lutego 2021r. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  treść   treść głosowanie
XXXVIII/299/21  16 lutego 2021r. zmiany uchwały nr XV/109/19 z dnia 26 września 2019 Rady Gminy Izabelin dotyczącej finansowania zadania z zakresu zarządzania drogami Miasta Stołecznego Warszawy i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w tym zakresie  treść   treść głosowanie
XXXVIII/300/21  16 lutego 2021r. przyjęcia przez Gminę Izabelin do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Izabelin    treść treść głosowanie
XXXVIII/301/21  16 lutego 2021r.  przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w roku 2020   treść  treść głosowanie
XXXVIII/302/21  16 lutego 2021r. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Izabelin na lata 2021-2026    treść treść głosowanie
XXXVIII/303/21  16 lutego 2021r. zatwierdzenia i realizacji 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Izabelin na lata 2021-2023    treść treść głosowanie
XXXVIII/304/21  16 lutego 2021r. w zasad udzielania pomocy w ramach  Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021  treść treść głosowanie
XXXVIII/305/21  16 lutego 2021r. utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminna Stołówka w Izabelinie” i nadania statutu  treść treść głosowanie
XXXVIII/306/21  16 lutego 2021r.  zapewnienia wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych Izabelin   treść   treść głosowanie
XXXVIII/307/21  16 lutego 2021r. zmiany Statutu Centrum Usług Wspólnych Izabelin  treść   treść głosowanie
XXXIX/308/21 23 marca 2021r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2021-2039  treść

treść

objaśnienia

uzasadnienie

zał.1

zał.2

głosowanie
XXXIX/309/21 23 marca 2021r.   sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 treść

treść

uzasadnienie

zał1.

zał2.

zał.3

zał.4

zał.5

głosowanie
XXXIX/310/21  23 marca 2021r. emisji obligacji Gminy Izabelin  treść treść głosowanie
XXXIX/311/21  23 marca 2021r. sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/248/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Izabelińczyka” treść treść głosowanie
XXXIX/312/21  23 marca 2021r. przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Hornówek, Gmina Izabelin – CZĘŚĆ A”  treść

treść

zał.

głosowanie
XXXIX/313/21  23 marca 2021r. przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Hornówek, Gmina Izabelin - CZĘŚĆ B” treść

treść

zał.

głosowanie
XXXIX/314/21  23 marca 2021r. przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Hornówek, Gmina Izabelin - CZĘŚĆ D”  treść

treść

zał.1

zał.2

głosowanie
XXXIX/315/21 23 marca 2021r.  przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część E”  treść

treść

zał.

głosowanie
XXXIX/316/21  23 marca 2021r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część F  treść

treść

zał.1

zał.2

głosowanie
XXXIX/317/21  23 marca 2021r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Izabelin i zagospodarowania tych odpadów  treść treść głosowanie
XXXIX/318/21  23 marca 2021r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2021 rok  treść

treść

głosowanie
XXXIX/319/21 23 marca 2021r.  nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Truskaw  treść

treść

zał.

głosowanie
XXXIX/320/21  23 marca 2021r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę ew. nr 1882/2, położonej w obrębie Laski, gmina Izabelin  treść treść głosowanie
XXXIX/321/21  23 marca 2021r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej działki ew. nr nr 1883/1 i 1883/2 położonej w obrębie Laski, gmina Izabelin  treść treść głosowanie
XXXIX/322/21  23 marca 2021r. przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej  treść treść głosowanie
XXXIX/323/21  23 marca 2021r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 264/2, położonej w obrębie Hornówek, gmina Izabelin”  treść treść głosowanie
XL/324/21  27 kwietnia 2021r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2021-2038    treść

treść

uzasadnienie

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

zał.5

głosowanie
XL/325/21    27 kwietnia 2021r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 treść

treść

uzasadnienie

objaśnienia

zał1.

zał.2

głosowanie
XL/326/21    27 kwietnia 2021r. wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Izabelin zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 4126W i zawarcie z Powiatem Warszawskim Zachodnim porozumienia treść treść głosowanie
 XL/327/21   27 kwietnia 2021r. utworzenia ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Senior+ treść treść głosowanie
 XL/328/21   27 kwietnia 2021r. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Izabelin treść treść głosowanie
 XL/329/21   27 kwietnia 2021r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2020 rok treść treść głosowanie
 XL/330/21  27 kwietnia 2021r.  rozpatrzenia skargi treść treść głosowanie
XLI/331/21 25 maja 2021r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2021-2038  treść treść głosowanie
XLI/332/21 25 maja 2021r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 treść treść głosowanie
XLI/333/21 25 maja 2021r. ustanowienia pomnika przyrody treść treść głosowanie
XLII/334/21 22 czerwca 2021r. udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Izabelin treść treść głosowanie
XLII/335/21 22 czerwca 2021r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r
treść treść głosowanie
XLII/336/21 22 czerwca 2021r. udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020r treść treść głosowanie
XLII/337/21 22 czerwca 2021r. uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Izabelin treść

treść

uzasadnienie

głosowanie
XLII/338/21 22 czerwca 2021r. Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Izabelinie
treść treść głosowanie
XLII/339/21 22 czerwca 2021r. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Izabelin na rok szkolny 2021/2022 treść treść głosowanie
XLII/340/21 22 czerwca 2021r. wyrażenia zgody Gminie Izabelin na zawarcie umowy zamiany działek ew. nr nr 1167, 1068, 139/2 położonych w obrębie Truskaw gmina Izabelin oraz działek ew. nr nr 41, 62/1 położonych w obrębie Mariew gmina Stare Babice na działkę ew. nr 333/1 położonej w obrębie Laski gmina Izabelin treść treść głosowanie