Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

2006

2 października 2015
Nr UchwałyZ dniaTytuł (w sprawie) i treść
XXXIX/329/06 22.02.2006r. Zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie na rok 2006
ZAŁACZNIK
XXXIX/330/06 22.02.2006r. szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Izabelin z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
XXXIX/331/06 22.02.2006r. zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu wsi Hornówek, Gmina Izabelin - CZĘŚĆ "B".
ZAŁACZNIK
XXXIX/332/06 22.02.2006r. zmiany Uchwały Rady Gminy Izabelin Nr XIV / 110 / 2003 z dnia 03 grudnia 2003 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu tzw. Mościsk Przemysłowych wraz z Bazą Paliwową ORLEN, stanowiącego częściową zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tzw. "Mościsk Przemysłowych" zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXVIII/173/2000 z dnia 29 sierpnia 2000 roku, w odniesieniu do nazwy planu "MOŚCISKA PRZEMYSŁOWE".
XXXIX/333/06 22.02.2006r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 31/20 położonej w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin.
XXXIX/334/06 22.02.2006r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 665 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin.
XXXIX/335/06 22.02.2006r. założenia cmentarza komunalnego w Laskach
XXXIX/336/06 22.02.2006r. przyjęcia harmonogramu obrad Rady Gminy Izabelin w I półroczu 2006 roku.
XXXIX/337/06 22.02.2006r. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin w I półroczu 2006 roku.
XL/338/06 29.03.2006r. Zmiany budżetu , zmiany w budżecie na rok 2006, oraz uruchomienie pożyczki z N.F.O.Ś i G.W. w wysokości 19.000,-zł oraz zaangażowanie wolnych środków w wysokości 533.517,-zł
ZAŁACZNIK
XL/339/06 29.03.2006r. regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego na terenie gminy Izabelin.
XL/340/06 29.03.2006r. "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi MOŚCISKA, Etap I - MOSCISKA PRZEMYSŁOWE" stanowiącego częściową zmianę "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tzw. Mościsk Przemysłowych" zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXVIII/173/2000 z dnia 29.08.2000r.
ZAŁACZNIK
XL/341/06 29.03.2006r. przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w 2005 r .
XL/342/06 29.03.2006r. przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej.
XLI/343/06 26.04.2006r. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2005r. i udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tego tytułu.
XLI/344/06 26.04.2006r. nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Izabelin
XLI/345/06 26.04.2006r. przyjęcia informacji z działalności Gminnego Domu Kultury w Laskach w 2005 r.
XLI/346/06 26.04.2006r. przyjęcia informacji z działalności SP ZOZ w Izabelinie w 2005 r.
XLI/347/06 26.04.2006r. Zmiany budżetu , zmiany w budżecie na rok 2006 oraz zaangażowanie wolnych środków w wysokości 1.488.540,-zł
ZAŁACZNIK
XLI/348/06 26.04.2006r. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w gminie Izabelin".
XLI/349/06 26.04.2006r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w gminie Izabelin".
XLI/350/06 26.04.2006r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "budowa Centrum Kultury w Izabelinie".
XLI/351/06 26.04.2006r. dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Izabelin
XLI/352/06 26.04.2006r. upoważnienia do zawarcia umowy zamiany działki ewidencyjnej nr 248/3 położonej w obrębie Truskaw na działkę nr ew. 666 położoną w obrębie Truskaw.
XLI/353/06 26.04.2006r. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy Domowej na rok 2006.
XLI/354/06 26.04.2006r. przyjęcia informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r.
XLII/ 356/06 21.06.2006r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: " opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w gminie Izabelin".
XLII/ 357/06 21.06.2006r. dopłat za wodę i ścieki
XLII/358/06 21.06.2006r. zatwierdzenia taryf stawek opłat za wodę i ścieki.
XLII/359/06 21.06.2006 r.

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornówek część "A" - PARKING.

załącznik

XLII/360/06 21.06.2006 r.

uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Izabelin Północny.

załącznik

XLII/361/06 21.06.2006r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do nabycia działki ew. nr 1223 położonej w obrębie Truskaw na rzecz Gminy Izabelin.
XLII/362/06 21.06.2006r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 1098 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin
XLII/363/06 21.06.2006r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 99 położonej w obrębie Mościska na własność Gminy Izabelin.
XLII/ 364/06 21.06.2006r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 65/3 położonej w obrębie Mościska na własność Gminy Izabelin
XLII/365/06 21.06.2006r. utworzenia okręgów wyborczych
XLII/ 366/06 21.06.2006r. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Izabelin
XLII/ 367/06 21.06.2006r. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Izabelin
XLIII/ 368/06 26.07.2006r. Zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie w 2006 r.
ZAŁĄCZNIKI
XLIV/ 369/06 11.10.2006r. Zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie w 2006 r.
ZAŁĄCZNIKI
XLIV/ 370/06 11.10.2006r. procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
XLIV/ 371/06 11.10.2006r. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za I półrocze 2006r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IZABELIN ZA I PÓŁROCZE 2006 r.
XLIV/ 372/06 11.10.2006r. zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie.
XLIV/ 373/06 11.10.2006r. zmiany gminnego programu osłonowego, dla mieszkańców przystępujących do systemu kanalizacyjnego, realizowanego w ramach zadań własnych gminy
XLIV/ 374/06 11.10.2006r. wyrażenia zgody na przystąpienie do porozumienia pomiędzy Gminą Izabelin a Miastem Sochaczew w celu realizacji inwestycji pn. "Centrum Edukacji Humanitarnej i Ekologicznej w Sochaczewie"
XLIV/ 375/06 11.10.2006r. przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornówek część "A"" zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr V / 25 / 2003 z dnia 26 lutego 2003 roku i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 79 z dnia 21 marca 2003 roku poz. 2064 w części dotyczącej ul. Działkowej, oznaczonej symbolem planistycznym 8 KLg oraz przystąpienia do sporządzania planu dla części wschodniej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 95/3 obręb Hornówek, która na mocy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2006 roku Sygnatura akt II OSK 103/06 oddalającym skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 listopada 2004 roku - sygnatura akt IV SA/Wa 1220/05 nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
XLIV/ 376/06 11.10.2006r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do przeniesienia prawa własności działki ew. nr 536/2 o pow. 345 m2 położonej w obrębie Hornówek w ramach odszkodowania
XLIV/ 377/06 11.10.2006r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 751/3 położonej w obrębie Izabelin na własność Gminy Izabelin.
XLIV/ 378/06 11.10.2006r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do nabycia w drodze umowy działki nr ew. 1212/3 położonej w obrębie Izabelin na własność Gminy Izabelin.
XLIV/ 379/06 11.10.2006r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do nabycia w drodze umowy działki nr ew. 263 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin.
XLIV/ 380/06 11.10.2006r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 665 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin.
XLIV/ 381/06 11.10.2006r. upoważnienia do przeniesienia prawa własności w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 70/7 położonej w obrębie Mościska w ramach odszkodowania.
XLIV/ 382/06 11.10.2006r. przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej.
XLV/ 383/06 24.10.2006r. Zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie w 2006 r.
ZAŁĄCZNIKI
XLV/ 384/06 24.10.2006r. zmiany uchwały Nr XLIV/370/06 Rady Gminy Izabelin z dnia 11 października 2006 r. procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
XLV/ 385/06 24.10.2006r. oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Hornówek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4722