Obwieszczenie Wójta Gminy Izabelin, z dnia 16.04.2021 r. w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Izabelin, dnia  16.04.2021 roku, WAP.6733.2.2021.JS

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, iż na wniosek Pana Arkadiusz Waszaka pod firmą EKO Energetyka i Ciepłownictwo Sp.z o.o.; działającego z  pełnomocnictwa i na rzecz PGE DYSTRYBUCJA S.A.;  

 w dniu 07.04.2021 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: linii kablowej średniego napięcia 15 kV   w północno-zachodniej części działki nr ew. 1513/11, obręb Nr 0025 Truskaw, Gmina Izabelin, Powiat Warszawski Zachodni, położonej w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, Strony i Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Izabelin, z siedzibą przy ul. 3-go Maja nr 42 pok. nr 1, tel. (22 722 89 36 lub 35).

 Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 kpa).

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

 Zamieszczono:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego organu

 Sprawę prowadzi:  Joanna Skotnicka-Pergał, tel. 22 722 89 36, j.skotnicka@izabelin.pl