Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

2011

2 października 2015
Nr UchwałyZ dniaTytuł(w sprawie) i treść
IV/14/11 26 stycznia 2011 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2011-2023
ZAŁACZNIK
IV/15/11 26 stycznia 2011 r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
ZAŁACZNIK
IV/16/11 26 stycznia 2011 r. wyrażenia woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania "Między Wisłą a Kampinosem" (LGD) w ramach programu LEADER
IV/17/11 26 stycznia 2011 r. przyjęcia "Regulaminu konsultacji społecznych"
IV/18/11 26 stycznia 2011 r. ustalenia diet dla radnych
V/19/11 23 marca 2011 r. zmiany uchwały uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2011-2023
ZAŁACZNIK
V/20/11 23 marca 2011 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Gminy Izabelin
ZAŁACZNIK
V/21/11 23 marca 2011 r. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
V/22/11 23 marca 2011 r. przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w 2010 r .
V/23/11 23 marca 2011 r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Izabelinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
V/24/11 23 marca 2011 r. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
V/25/11 23 marca 2011 r. zawarcia umowy pomiędzy gminą Izabelin a miastem Podkowa Leśna dotyczącej udzielenia dotacji celowej na realizację zadania organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę Izabelin.
V/26/11 23 marca 2011 r. przyjęcia sprawozdania z działalności Centrum Kultury Izabelin w 2010 roku.
ZAŁACZNIK
V/27/11 23 marca 2011 r. przyjęcia planu pracy w 2011 roku.
V/28/11 23 marca 2011 r. zatwierdzenia na 2011 rok planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
V/29/11 23 marca 2011 r. przyjęcia planów pracy komisji stałych na 2011 rok.
V/30/11 23 marca 2011 r. zmiany uchwały Nr IV/18/11 26 stycznia 2011 r. ustalenia diet dla radnych
VI/31/11 20 kwietnia 2011r zmiany uchwały uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2011-2023
VI/32/11 20 kwietnia 2011r zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Gminy Izabelin
VI/33/11 20 kwietnia 2011r przejęcia przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
VI/34/11 20 kwietnia 2011r poddania pod konsultacje projektu "Zasad przejęcia przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych"
VI/35/11 20 kwietnia 2011r poddania pod konsultacje projektu "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izabelin na lata 2011-2015" oraz projektu "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy"
VI/36/11 20 kwietnia 2011r nadania i zmiany nazw ulic we wsi Izabelin C
ZAŁACZNIK
VI/37/11 20 kwietnia 2011r nazw ulic we wsi Izabelin B
ZAŁACZNIK
VI/38/11 20 kwietnia 2011r nadania zmiany nazw ulic we wsi Truskaw
ZAŁACZNIK
VI/39/11 20 kwietnia 2011r nadania nazwy ulicy we wsi Sieraków
ZAŁACZNIK
VI/40/11 20 kwietnia 2011r nadania i zmiany nazw ulic we wsi Hornówek ZAŁACZNIK
VI/41/11 20 kwietnia 2011r nadania i zmiany nazw ulic we wsi Laski
ZAŁACZNIK
VI/42/11 20 kwietnia 2011r nadania i zmiany nazw ulic we wsi Mościska
ZAŁACZNIK
VI/43/11 20 kwietnia 2011r wyrażenia zgody na wymianę dz. ew. nrnr 615/3, 313, 139/2, 709/5, 1167, 1062, 1068, 1149, 386, 387, 1098, 633/6, 634/7, 1060, 844/5 w obr. Truskaw, 41, 62/1 w obrębie Mariew na działkę nr ew. 333/1 w obrębie Laski
VI/44/11 20 kwietnia 2011r wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ew. nr 1753/7 w obrębie Laski,
VI/45/11 20 kwietnia 2011r wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy oraz upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do wydzierżawienia części działki ew.nr 1/6 położonej w obrębie Hornówek
VI/46/11 20 kwietnia 2011r wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy oraz upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do wydzierżawienia części działki ew.nr 1833 położonej w obrębie Izabelin
VI/47/11 20 kwietnia 2011r przyjęcia sprawozdania z działalności SPZOZ Izabelin za 2010 rok
VI/48/11 20 kwietnia 2011r zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
VII/49/11 1 czerwca 2011r zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.,
VII/50/11 1 czerwca 2011r udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.
VII/51/11 1 czerwca 2011r zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2011 - 2023
VII/52/11 1 czerwca 2011r zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Gminy Izabelin
VII/53/11 1 czerwca 2011r zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek -część "A" -ul. Działkowa
ZAŁACZNIK
VII/54/11 1 czerwca 2011r zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw-Hornówek część "D"
ZAŁACZNIK
VII/55/11 1 czerwca 2011r przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej
VII/56/11 1 czerwca 2011r zmiany uchwały Nr XLI/360/10 22 września 2010r. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Izabelin
VIII/57/11 22 czerwca 2011r zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2011 - 2023
VIII/58/11 22 czerwca 2011r zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Gminy Izabelin
VIII/59/11 22 czerwca 2011r przyjęcia "Zasad przejęcia przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych"
VIII/60/11 22 czerwca 2011r zatwierdzenia taryf stawek opłat za wodę i ścieki
VIII/61/11 22 czerwca 2011r dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
VIII/62/11 22 czerwca 2011r dopłat za wodę i ścieki dla instytucji pożytku publicznego
VIII/63/11 22 czerwca 2011r ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Izabelin
VIII/64/11 22 czerwca 2011r ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
VIII/65/11 22 czerwca 2011r przedłużenia gminnego programu osłonowego, dla mieszkańców przystępujących do systemu kanalizacyjnego, realizowanego w ramach zadań własnych Gminy
VIII/66/11 22 czerwca 2011r tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Izabelin
VIII/67/11 22 czerwca 2011r powołania zespołu do wyboru ławników na kadencję 2012-2015
VIII/68/11 22 czerwca 2011r uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski
VIII/69/11 22 czerwca 2011r nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Izabelin C ZAŁACZNIK
VIII/70/11 22 czerwca 2011r nadania nazw ulic w części wsi Laski- Dąbrowa
ZAŁACZNIK
IX/71/11 27 lipca 2011r zawarcia Porozumienia określającego zasady wspólnego wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Izabelin z Miastem Stołecznym Warszawa
IX/72/11 27 lipca 2011r ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
IX/73/11 27 lipca 2011r zmiany uchwały Nr VIII/63/11 22 czerwca 2011r. ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Izabelin
X/74/11 14 września 2011r zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2011 - 2023
X/75/11 14 września 2011r zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Gminy Izabelin
X/76/11 14 września 2011r zaciągnięcia kredytu długoterminowego
X/77/11 14 września 2011r zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
X/78/11 14 września 2011r przyjęcia Regulaminu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Izabelin
ZAŁACZNIK
X/79/11 14 września 2011r ustalenia opłat za przejęcie przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
X/80/11 14 września 2011r przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Izabelin
ZAŁACZNIK
X/81/11 14 września 2011r udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania z zakresu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
X/82/11 14 września 2011r zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Izabelin
X/83/11 14 września 2011r wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 2726 położonej w obrębie Laski gmina Izabelin
XI/84/11 26 października 2011r :zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2011 - 2023
XI/85/11 26 października 2011r :zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Gminy Izabelin
XI/86/11 26 października 2011r :przystąpienia do sporządzenia mpzp wsi Laski część "C"
ZAŁACZNIK
XI/87/11 26 października 2011r :uznania za bezzasadne wezwania Pana Andrzeja Kłoskowskiego do usunięcia naruszenia przepisów prawa w uchwale Nr VII/53/11 1 czerwca 2011r. zatwierdzenia "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornówek -część A - ul. Działkowa"
XI/88/11 26 października 2011r :nadania nazwy ulicy we wsi Mościska
ZAŁACZNIK
XI/89/11 26 października 2011r :przyjęcia Regulaminu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Izabelin
XI/90/11 26 października 2011r :przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Izabelin za lata 2009 - 2010
XI/91/11 26 października 2011r :przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izabelin za lata 2009 - 2010
XI/92/11 26 października 2011r :przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 Gminy Izabelin
XI/93/11 26 października 2011r :zatwierdzenia wyboru ławników
XI/94/11 26 października 2011r :zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Izabelin
XII/95/11 30 listopada 2011r. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2011 ? 2023
XII/96/11 30 listopada 2011r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2011r Gminy Izabelin
XII/97/11 30 listopada 2011r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Izabelin
XII/98/11 30 listopada 2011r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
XII/99/11 30 listopada 2011r. zwolnień podatku od środków transportowych
XII/100/11 30 listopada 2011r. opłaty od posiadania psów na 2012 rok
XII/101/11 30 listopada 2011r. wysokości stawek opłat lokalnych na rok 2012
XII/102/11 30 listopada 2011r. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
ZAŁACZNIK
XII/103/11 30 listopada 2011r. oceny aktualności "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin" i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
ZAŁACZNIK
XII/104/11 30 listopada 2011r. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw ? Helenówek, Etap I
ZAŁACZNIK
XII/105/11 30 listopada 2011r. wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności, w drodze umowy, działki ewidencyjnej nr 844/2 położonej w obrębie Truskaw gmina Izabelin, w ramach odszkodowania
XII/106/11 30 listopada 2011r. przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izabelin na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018
ZAŁACZNIK
XII/107/11 30 listopada 2011r. przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Izabelin na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2022
ZAŁACZNIK
XII/108/11 30 listopada 2011r. przystąpienia Gminy Izabelin do realizacji projektu systemowego "Pogłębienie oferty edukacyjnej dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w gminie Izabelin" realizowanego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
XII/109/11 30 listopada 2011r. zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Izabelin a miastem Podkowa Leśna dotyczącej udzielenia dotacji celowej na realizację zadania organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę Izabelin
XII/110/11 30 listopada 2011r. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
XII/111/11 30 listopada 2011r. zmieniającej uchwałę ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
XIII/112/11 21 grudnia 2011r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2011r Gminy Izabelin
XIII/113/11 21 grudnia 2011r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2012-2023
XIII/114/11 21 grudnia 2011r. Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Izabelin
XIII/115/11 21 grudnia 2011r. uznania za bezzasadne wezwania Mieszkańców wsi Mościska, do usunięcia naruszenia przepisów prawa w uchwale Nr XXIV/201/2004 27.10.2004r. zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mościska Etap III
XIII/116/11 21 grudnia 2011r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej na rok 2012
XIII/117/11 21 grudnia 2011r. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej
XIII/118/11 21 grudnia 2011r. zmiany Uchwały Nr XII/102/11 30 listopada 2011 r. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4987