Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

2012

2 października 2015
Nr UchwałyZ dniaTytuł(w sprawie) i treść
XIV/119/12 22 lutego 2012r. przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w roku 2011
XIV/120/12 22 lutego 2012r. przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Izabelinie zadań, wynikających z ustawy 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
XIV/121/12 22 lutego 2012r. zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie
XIV/122/12 22 lutego 2012r. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Izabelin na udzielenie dotacji dla Szkoły Podstawowej nr 79 przy ulicy Arkuszowej 202
XIV/123/12 22 lutego 2012r. przyjęcia programu zdrowotnego Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi Od samobadania do mammografii 2012-2014
XIV/124/12 22 lutego 2012r. przyjęcia programu zdrowotnego Gminny Program Opieki nad Kobietą w Ciąży 2012-2014
XIV/125/12 22 lutego 2012r. nadania nazw ulic we wsi Mościska
ZAŁACZNIK
XIV/126/12 22 lutego 2012r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izabelin w 2012r.
XIV/127/12 22 lutego 2012r. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Izabelin
XIV/128/12 22 lutego 2012r. odwołania radnego Marka Gizmajera ze składu Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
XIV/129/12 22 lutego 2012r. odwołania radnego Piotra Roszkiewicza ze składu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki
XIV/130/12 22 lutego 2012r. powołania radnego Piotra Roszkiewicza do składu Komisji Gospodarczo -Finansowej
XIV/131/12 22 lutego 2012r. przyjęcia planu pracy w 2012 roku
XIV/132/12 29 lutego 2012r. zaopiniowania Projektu Planu Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego na lata 2012 - 2031
XVI/133/12 28 marca 2012r. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2012 - 2023
XVI/134/12 28 marca 2012r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Izabelin
XVI/135/12 28 marca 2012r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
XVI/136/12 28 marca 2012r. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki
XVI/137/12 28 marca 2012r. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izabelin na lata 2012 - 2016
XVI/138/12 28 marca 2012r. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin
XVI/139/12 28 marca 2012r. zatwierdzenia na 2012 rok planu kontroli Komisji Rewizyjnej
XVI/140/12 28 marca 2012r. przyjęcia planów pracy komisji stałych na 2012 rok
XVII/141/12 30 maja 2012r. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Izabelin na lata 2012 - 2017
XVII/142/12 30 maja 2012r. zatwierdzenia i realizacji 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Izabelin na lata 2012 - 2015
XVII/143/12 30 maja 2012r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za rok 2011
XVII/144/12 30 maja 2012r. zmiany uchwały 22 czerwca 2011r. dotyczącej ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Izabelin
XVII/145/12 30 maja 2012r. powołania Gminnej Komisji ds. mienia komunalnego
XVII/146/12 30 maja 2012r. zasad dotacji celowej na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Izabelin
XVIII/147/12 27 czerwca 2012r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.
XVIII/148/12 27 czerwca 2012r. udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.
XVIII/149/12 27 czerwca 2012r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Izabelin
XVIII/150/12 27 czerwca 2012r. zatwierdzenia taryf stawek opłat za wodę i ścieki
XVIII/151/12 27 czerwca 2012r. dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
XVIII/152/12 27 czerwca 2012r. dopłat za wodę i ścieki dla instytucji pożytku publicznego
XVIII/153/12 27 czerwca 2012r. wyrażenia zgody na zawieranie porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Izabelin a Miastem Stołecznym Warszawa na przejęcie zadań z zakresu oświaty dotyczących realizacji obowiązku szkolnego w Filii Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Arkuszowej 202
XVIII/154/12 27 czerwca 2012r. nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie
XVIII/155/12 27 czerwca 2012r. przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej
XVIII/156/12 27 czerwca 2012r. zmiany uchwały Nr XVII/141/12 30 maja 2012 r.
XVIII/157/12 27 czerwca 2012r. uchwały Nr XVII/142/12 30 maja 2012 r.
XIX/158/12 5 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę zatwierdzenia taryf stawek opłat za wodę i ścieki.
XX/159/12 26 września 2012r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2012-2023
XX/160/12 26 września 2012r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2012r Gminy Izabelin
XX/161/12 26 września 2012r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski część "C"
ZAŁACZNIK
XX/162/12 26 września 2012r. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi
XX/163/12 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę nr XLII/374/10 27 października 2010r.
XX/164/12 26 września 2012r. zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Izabelin
XXI/165/12 24 października 2012r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2012r Gminy Izabelin
XXI/166/12 24 października 2012r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski dla ul. Cyklistów wraz z terenem przyległym, Etap I
XXI/167/12 24 października 2012r. przystąpienie do sporządzenia mpzp wsi Hornówek, część D- PARKING
XXI/168/12 24 października 2012r. nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Hornówek
XXI/169/12 24 października 2012r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 735/6 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin
XXI/170/12 24 października 2012r. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki ew. nr 201/3 położonej w obrębie Mościska oraz wyrażenia zgody na bonifikatę od ceny nieruchomości
XXI/171/12 24 października 2012r. podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XXI/172/12 24 października 2012r. podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XXI/173/12 24 października 2012r. programu współpracy gminy Izabelin z gminami partnerskimi w roku 2013
XXI/174/12 24 października 2012r. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 Gminy Izabelin
XXII/175/12 28 listopadaa 2012r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2012r Gminy Izabelin
XXII/176/12 28 listopadaa 2012r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
XXII/177/12 28 listopadaa 2012r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
XXII/178/12 28 listopadaa 2012r. podatku od środków transportowych przeznaczonych na rzecz obrony Państwa na rok 2013
XXII/179/12 28 listopadaa 2012r. opłaty od posiadania psów na 2013 rok
XXII/180/12 28 listopadaa 2012r. wysokości stawek opłat lokalnych na rok 2013
XXII/181/12 28 listopadaa 2012r. przyjęcia Zasad odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Izabelin
XXII/182/12 28 listopadaa 2012r. ustalenia opłat za przejęcie przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
XXII/183/12 28 listopadaa 2012r. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
XXII/184/12 28 listopadaa 2012r. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Izabelin
XXII/185/12 28 listopadaa 2012r. określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
XXII/186/12 28 listopadaa 2012r. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej
XXII/187/12 28 listopadaa 2012r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działek ewidencyjnych nrnr 520/2 i 743/2 położonych w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin
XXII/188/12 28 listopadaa 2012r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 836/7położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin
XXII/189/12 28 listopadaa 2012r. uchylenia uchwały Nr XV/112/2008 19 marca 2008 r.
XXII/190/12 28 listopadaa 2012r. zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Izabelin C na lata 2013- 2019?
XXII/191/12 28 listopadaa 2012r. przyjęcia Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
XXII/192/12 28 listopadaa 2012r. zmieniająca uchwałę nr XIV/123/12 22 lutego 2012 r. przyjęcia programu zdrowotnego ?Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi Od samobadania do mammografii 2012-2014?
XXII/193/12 28 listopadaa 2012r. przyjęcia protokółów kontroli Komisji Rewizyjnej
XXIII/194/12 19 grudnia 2012r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Izabelin
XXIII/195/12 19 grudnia 2012r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023
XXIII/196/12 19 grudnia 2012r. uchwała budżetowa na rok 2013 Gminy Izabelin
XXIII/197/12 19 grudnia 2012r. zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Hornówek na lata 2013 -2019
XXIII/198/12 19 grudnia 2012r. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej na rok 2013
XXIII/199/12 19 grudnia 2012r. odwołania radnego Marka Gizmajera ze składu Komisji Gospodarczo Finansowej
XXIII/200/12 19 grudnia 2012r. powołania radnego Marka Gizmajera do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4706