2021 - II część

Nr Z dnia Tytuł (w sprawie) Treść (pdf) Treść (wersja tekstowa) Wyniki głosowania
XLIII/341/21 27 lipca 2021r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2021-2038  treść

treść

uzasadnienie

głosowanie
XLIII/342/21 27 lipca 2021 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Izabelin treść

uchwała

dochody

wydatki

wydatki majątkowe

przychody i rozchody

fundusz sołecki

dotacje

 

 

głosowanie
XLIII/343/21 27 lipca 2021 r. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Izabelin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. treść

treść

regulamin

głosowanie
XLIII/344/21  27 lipca 2021 r.  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Izabelin Północny  treść treść  głosowanie 
XLIII/345/21 27 lipca 2021 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap I" treść treść  głosowanie
XLIII/346/21 27 lipca 2021 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap III treść treść  głosowanie
XLIII/347/21 27 lipca 2021 r. zmiany uchwały NR II/7/18 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Izabelin i wyboru ich przewodniczących  treść treść głosowanie
XLIII/348/21 27 lipca 2021 r. wprowadzenia na terenie Centrum Kultury Izabelin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych treść  treść głosowanie
XLIV/349/21 31 sierpnia 2021r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2021-2038  treść treść głosowanie
XLIV/350/21 31 sierpnia 2021r.  zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Izabelin treść treść głosowanie
XLIV/351/21 31 sierpnia 2021r.  zmieniającej uchwałę nr XXXIX/318/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2021 rok treść treść głosowanie
XLIV/352/21 31 sierpnia 2021r. przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej  treść treść głosowanie
XLIV/353/21 31 sierpnia 2021r. zmiany uchwały Rady Gminy Izabelin nr II/7/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Izabelin i wyboru ich przewodniczących  treść treść głosowanie