Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

2021 - II część

29 lipca 2021
Nr Z dnia Tytuł (w sprawie) Treść (pdf) Treść (wersja tekstowa) Wyniki głosowania
XLIII/341/21 27 lipca 2021r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2021-2038  treść

treść

uzasadnienie

głosowanie
XLIII/342/21 27 lipca 2021 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Izabelin treść

uchwała

dochody

wydatki

wydatki majątkowe

przychody i rozchody

fundusz sołecki

dotacje

głosowanie
XLIII/343/21 27 lipca 2021 r. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Izabelin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. treść

treść

regulamin

głosowanie
XLIII/344/21  27 lipca 2021 r.  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Izabelin Północny  treść treść  głosowanie 
XLIII/345/21 27 lipca 2021 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap I" treść treść  głosowanie
XLIII/346/21 27 lipca 2021 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap III treść treść  głosowanie
XLIII/347/21 27 lipca 2021 r. zmiany uchwały NR II/7/18 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Izabelin i wyboru ich przewodniczących  treść treść głosowanie
XLIII/348/21 27 lipca 2021 r. wprowadzenia na terenie Centrum Kultury Izabelin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych treść  treść głosowanie
XLIV/349/21 31 sierpnia 2021r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2021-2038  treść

treść

objaśnienia

uzasadnienie

głosowanie
XLIV/350/21 31 sierpnia 2021r.  zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Izabelin treść

treść

uzasadnienie

zal.1, zał.2

zał.3, zał.4

głosowanie
XLIV/351/21 31 sierpnia 2021r.  zmieniającej uchwałę nr XXXIX/318/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2021 rok treść treść głosowanie
XLIV/352/21 31 sierpnia 2021r. przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej  treść treść głosowanie
XLIV/353/21 31 sierpnia 2021r. zmiany uchwały Rady Gminy Izabelin nr II/7/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Izabelin i wyboru ich przewodniczących  treść treść głosowanie
XLV/354/21 28 września 2021r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2021-2038  treść

treść

uzasadnienie

zał.1

zał.2

głosowanie
XLV/355/21 28 września 2021r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Izabelin  treść

treść uzasadnienie

zał.1 zał.2

zał.3 zał.4

głosowanie
XLV/356/21 28 września 2021r. sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izabelin  treść

treść

zal.

głosowanie
XLV/357/21 28 września 2021r. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej  treść treść głosowanie
XLV/358/21 28 września 2021r. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego  treść treść głosowanie
XLV/359/21 28 września 2021r. sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu  treść treść głosowanie
XLV/360/21 28 września 2021r. udzielenia Miastu Stołecznemu Warszawie pomocy finansowej  treść treść głosowanie
XLV/361/21 28 września 2021r.  wyrażenia zgody na współdziałanie z Województwem Mazowieckim oraz Miastem Stołecznym Warszawą w przedmiocie realizacji inwestycji - rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) treść treść głosowanie
XLV/362/21 28 września 2021r.  rozpatrzenia skargi treść treść głosowanie

XLVI/363/21

12 października 2021r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2021-2038  treść treść głosowanie
XLVI/364/21 12 października 2021r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Izabelin treść treść głosowanie
XLVI/365/21 12 października 2021r. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego treść treść głosowanie
XLVI/366/21 12 października 2021r. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu treść treść głosowanie
XLVI/367/21 12 października 2021r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę ew. nr 195, położonej w obrębie Mościska, gmina Izabelin treść treść głosowanie
XLVII/368/21 26 października 2021r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2021-2038  treść treść głosowanie
XLVII/369/21 26 października 2021r.  zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Izabelin treść treść  głosowanie
XLVII/370/21 26 października 2021r.  oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie treść treść głosowanie
XLVII/371/21 26 października 2021r.  nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Laski treść treść głosowanie
XLVII/372/21 26 października 2021r. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czeremcha treść treść głosowanie
XLVIII/373/21 23 listopada 2021r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2021-2038 treść

treść

objaśnienia

uzasadnienie

zał.1

zał.2

głosowanie
XLVIII/374/21 23 listopada 2021r.  zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Izabelin treść

treść

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

głosowanie
XLVIII/375/21 23 listopada 2021r.  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izabelin treść treść głosowanie
XLVIII/376/21 23 listopada 2021r.  określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2022 – 2030 treść treść głosowanie
XLVIII/377/21  23 listopada 2021r. sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 treść treść głosowanie
XLVIII/378/21  23 listopada 2021r. sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 211, położonej w obrębie Mościska, gmina Izabelin treść treść głosowanie
XLVIII/379/21  23 listopada 2021r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 137/1, położonej w obrębie Izabelin, gmina  Izabelin treść treść głosowanie
XLVIII/380/21 23 listopada 2021r.  zmian Statutu Centrum Usług Wspólnych Izabelin treść treść głosowanie
 

XLIX /381/21

14 grudnia 2021r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2022-2039 treść

treść

objaśnienia

zał.2

zał.1

głosowanie
 XLIX /382/21 14 grudnia 2021r.   uchwały budżetowej na 2022 rok treść

treść

Uzasadnienie

Uzasadnienie zadania

zał

głosowanie
 XLIX /383/21  14 grudnia 2021r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2021-2038  treść

treść

Uzasadnienie

zał.1

zał.2

głosowanie
 XLIX /384/21 14 grudnia 2021r.  zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Izabelin  treść

treść

Uzasadnienie

głosowanie
 XLIX /385/21  14 grudnia 2021r. ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Izabelin obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane  treść

treść

Uzasadnienie

zał.1

głosowanie
 XLIX /386/21 14 grudnia 2021r. dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych oraz dla instytucji pożytku publicznego treść treść głosowanie
 XLIX /387/21 14 grudnia 2021r. ustalenia cen za usługi publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Izabelin treść treść głosowanie
 XLIX /388/21 14 grudnia 2021r. przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Izabelin” treść

treść

zał.1

głosowanie
 XLIX /389/21 14 grudnia 2021r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 89/61 położonej w obrębie Hornówek, Gmina Izabelin treść treść głosowanie
XLIX /390/21 14 grudnia 2021r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 89/63 położonej w obrębie Hornówek, Gmina Izabelin treść treść głosowanie
XLIX /391/21 14 grudnia 2021r. finansowania zadania z zakresu zarządzania drogami Miasta Stołecznego Warszawy i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w tym zakresie treść treść głosowanie
L/392/21 23 grudnia 2021r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Izabelin treść  treść  głosowanie
L/393/21 23 grudnia 2021r. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021   treść

treść

zał.1

zał.2

głosowanie
L/394/21 23 grudnia 2021r. przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”

treść

zał.1

zał.2

treść

zał.1

zał.2

głosowanie

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-07-29
Data publikacji:2021-07-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Stempkowska
Liczba odwiedzin:5371

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-09-06 11:55:10Katarzyna Stempkowskaaktualizacja2021 - II część
2021-09-06 11:04:16Katarzyna Stempkowskaaktualizacja2021 - II część
2021-09-06 11:00:45Katarzyna Stempkowskaaktualizacja2021 - II część
2021-09-06 10:54:13Katarzyna Stempkowskaaktualizacja2021 - II część
2021-09-06 10:45:28Katarzyna Stempkowskaaktualizacja2021 - II część
2021-09-06 10:39:43Katarzyna Stempkowskaaktualizacja2021 - II część
2021-08-18 10:56:56Katarzyna Stempkowskaaktualizacja2021 - II część
2021-08-18 10:55:44Katarzyna Stempkowskaaktualizacja2021 - II część
2021-07-30 09:06:44Katarzyna Stempkowskak.stempkowska2021 - II część
2021-07-29 14:47:13Katarzyna Stempkowskak.stempkowska2021 - II część
2021-07-29 14:19:25Katarzyna Stempkowskak.stempkowska2021 - II część
2021-07-29 14:06:24Katarzyna Stempkowskak.stempkowska2021 - II część
2021-07-29 13:57:01Katarzyna Stempkowskak.stempkowska2021 - II część