Samodzielne stanowiska

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH (Pokój Nr 107)

Paweł Duszyński 
e-mail: p.duszynski@izabelin.pl 

Aleksandra Klimuszko
e-mail: a.klimuszko@izabelin.pl

tel. 22 722 89 66

Zespół Radców Prawnych prowadzi obsługę prawną Rady Gminy, Wójta i Urzędu. Do jego zadań należy w szczególności:

 • sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych w zakresie stosowania prawa przez Wójta, Radę Gminy i pracowników Urzędu; 
 • udział w sesjach Rady Gminy i nadzór prawny w zakresie procedur związanych z podejmowaniem uchwał;
 • opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy, Zarządzeń Wójta i porozumień oraz umów zawieranych w imieniu Gminy; 
 • wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami oraz zastępstwa przed innymi organami publicznymi;
 • opiniowanie decyzji administracyjnych; 
 • opiniowanie statutów, regulaminów i innych dokumentów dotyczących bieżącego funkcjonowania Urzędu.

 

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA (Pokój Nr 103)
Mariola Kłos
tel. 22 722 89 74
e-mail: m.klos@izabelin.pl 

Zadania:

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw Audytu i Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:

 • wykonywanie zadań audytora wewnętrznego wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 • realizacja zadań audytowych na podstawie opracowanego rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;
 • przeprowadzanie kontroli na podstawie zatwierdzonego przez Wójta rocznego planu kontroli w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji;
 • przeprowadzenie kontroli poza planem na zlecenie Wójta oraz w przypadku pojawienia się przesłanek mogących wskazywać na fakt występowania nieprawidłowości w poszczególnych komórkach Urzędu Gminy lub jednostkach organizacyjnych Gminy;
 • sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, projektów zaleceń pokontrolnych Wójta oraz projektów wystąpień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz innych organów ścigania i kontroli;
 • monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych.

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, SPRAWY OBRONNE I OBRONA CYWILNA (Pokój Nr 114)
Piotr Rzeźnicki
tel. 22 722 89 59
e-mail: p.rzeznicki@izabelin.pl

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Obrony Cywilnej należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw dotyczących zarządzania kryzysowego i współpraca w tym zakresie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją rządową;
 • prowadzenie spraw obronnych i współpraca w tym zakresie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Wojskową Komendą Uzupełnień oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym;    
 • prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej;
 • planowanie, organizowanie i koordynowanie ćwiczeń, szkoleń i treningów w ww. zakresach spraw;
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej;
 • nadzór i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
 • współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i nadzór nad właściwą realizacją budżetu Gminy w części dotyczącej wydatków na utrzymanie gotowości bojowej tych jednostek;
 • współpraca z Policją w sprawach bieżących oraz w zakresie zawartych umów i porozumień;
 • prowadzenie ewidencji dokumentów i materiałów niejawnych.