Samodzielne stanowiska

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA Mariola Kłos
tel. 22 722 89 74
e-mail: m.klos@izabelin.pl 
Pokój Nr 103

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw Audytu i Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:

 • wykonywanie zadań audytora wewnętrznego wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 • realizacja zadań audytowych na podstawie opracowanego rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;
 • prowadzenie kontroli na podstawie zatwierdzonego przez Wójta rocznego planu kontroli w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji;
 • prowadzenie kontroli poza planem na zlecenie Wójta oraz w przypadku pojawienia się przesłanek mogących wskazywać na fakt występowania nieprawidłowości w poszczególnych komórkach Urzędu Gminy lub jednostkach organizacyjnych Gminy;
 • sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, projektów zaleceń pokontrolnych Wójta oraz projektów wystąpień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz innych organów ścigania i kontroli;
 • monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych;
 • bieżąca współpraca z IOD oraz stały nadzór nad przestrzeganiem w Urzedzie przepisów i procedur w ramach ustawy o ochronie danych osobowych;
 • przyjmowanie oświadczeń majątkowych składanych do Wójta Gminy Izabelin, publikacja i przekazywanie ich do odpowiednich instytucji;

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, SPRAWY OBRONNE I OBRONA CYWILNA Piotr Rzeźnicki
tel. 22 722 89 59
e-mail: p.rzeznicki@izabelin.pl
Pokój Nr 11

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Obrony Cywilnej należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw dotyczących zarządzania kryzysowego i współpraca w tym zakresie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją rządową;
 • prowadzenie spraw obronnych i współpraca w tym zakresie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Wojskową Komendą Uzupełnień oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym;    
 • prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej;
 • planowanie, organizowanie i koordynowanie ćwiczeń, szkoleń i treningów w ww. zakresach spraw;
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej;
 • nadzór i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
 • współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i nadzór nad właściwą realizacją budżetu Gminy w części dotyczącej wydatków na utrzymanie gotowości bojowej tych jednostek;
 • współpraca z Policją w sprawach bieżących oraz w zakresie zawartych umów i porozumień;
 • realizacja działań prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa oraz nadzór nad monitoringiem gminnym;
 • prowadzenie ewidencji dokumentów i materiałów niejawnych.

 

KOORDYNATOR DS. POLITYKI SENIORALNEJ, OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ KOMBATANTÓW Maryla Łukasińska
tel. 502 131 900
e-mail: m.lukasinska@izabelin.pl
Pokój Nr 8

KOORDYNATOR DS. ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH Waldemar Szatanek
tel. 22 722 89 78
e-mail: w.szatanek@izabelin.pl
Pokój Nr 113