Samodzielne stanowiska

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA Mariola Kłos
tel. 22 722 89 74
e-mail: m.klos@izabelin.pl 
pokój nr 103

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw Audytu i Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:

 • Wykonywanie zadań audytora wewnętrznego wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 • Realizacja zadań audytowych na podstawie opracowanego rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;
 • Prowadzenie kontroli na podstawie zatwierdzonego przez Wójta rocznego planu kontroli w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz przygotowanie sprawozdań z ich realizacji;
 • Prowadzenie kontroli poza planem na zlecenie Wójta oraz w przypadku pojawienia się przesłanek mogących wskazywać na fakt występowania nieprawidłowości w poszczególnych komórkach Urzędu Gminy lub jednostkach organizacyjnych Gminy;
 • Sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, projektów zaleceń pokontrolnych Wójta oraz projektów wystąpień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz organów ścigania i kontroli;
 • Monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych;
 • Bieżąca współpraca z IOD oraz stały nadzór nad przestrzeganiem w Urzędzie przepisów i procedur w ramach ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Przyjmowanie oświadczeń majątkowych składanych do Wójta Gminy Izabelin, publikacja i przekazywanie ich do odpowiednich instytucji.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, SPRAWY OBRONNE I OBRONA CYWILNA Piotr Rzeźnicki
tel. 22 722 89 59
e-mail: p.rzeznicki@izabelin.pl
pokój nr 11

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Obrony Cywilnej należy w szczególności:

 • Prowadzenie spraw dotyczących zarządzania kryzysowego oraz współpraca w tym zakresie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją rządową;
 • Prowadzenie spraw obronnych i współpraca w tym zakresie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Wojskową Komendą Uzupełnień oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym;
 • Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej;
 • Planowanie, organizowanie i koordynowanie ćwiczeń, szkoleń i treningów w ww. zakresach spraw;
 • Przygotowanie spraw związanych z przygotowaniem klasyfikacji wojskowej;
 • Nadzór i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
 • Współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy i nadzór nad właściwą realizacja budżetu Gminy w części dotyczącej wydatków na utrzymanie gotowości bojowej tych jednostek;
 • Współpraca z Policją w sprawach bieżących oraz w zakresie zawartych umów i porozumień;
 • Realizowanie działań prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa oraz nadzór nad monitoringiem gminnym;
 • Prowadzenie ewidencji dokumentów i materiałów niejawnych.

KOORDYNATOR DS. POLITYKI SENIORALNEJ, OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ KOMBATANTÓW Maryla Łukasińska
tel. 502 131 900
e-mail: m.lukasinska@izabelin.pl
pokój nr 8

KOORDYNATOR DS. ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH Waldemar Szatanek
tel. 22 722 89 78
e-mail: w.szatanek@izabelin.pl
pokój nr 113