2022 - część I (1-100)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 stycznia 2022
Poz. Data zawarcia Przedmiot Treść [PDF]
100 25.04.2022 Zajęcia biegowe dla mieszkańców sołectwa Laski (28 zajęć) finansowane z funduszu sołeckiego w ramach zadania - zorganizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej treść
99 29.04.2022 Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia cmentarza wojennego w Laskach  treść
98 05.05.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK  treść
97 28.04.2022 Dostawa kruszywa na zabudowę w drogach gruntowych  treść
96 27.04.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej placu zabaw i urządzonej zieleni na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 5 w Hornówku  treść
95 21.04.2022 Naprawa i ponowny montaż drugiej awaryjnej pompy w przepompowni drenażowej przy ul. Kurowskiego w Hornówku treść
94 19.04.2022 Dotacja celowa dla Chorągwi Stołecznej ZHP - Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zad. publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dotacja udzielona w trybie tzw. małego grantu  treść
93 14.04.2022 Przygotowanie terenu i wykonanie nasadzeń roślin rodzimych na działce gminnej u zbiegu ul. Pomidorowej i ul. 3-go Maja oraz ul. Łąkowej i ul. 3-go maja w Laskach. Projekt i wykonanie nasadzeń zieleni na terenie sołectwa Laski zgodnie z wolą mieszkańców finansowane z funduszu sołeckiego wsi Laski  treść
92 19.04.2022 Zakup usług kulturalnych i nauki języka polskiego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na podstawie Uchwały Rady Gminy Izabelin nr LIII/423/22 z dn. 22.03.2022 r. treść
91 19.04.2022 Umowa nie została podpisana  
90 04.04.2022 Świadczenie pomocy prawnej obejmującej reprezentację Gminy Izabelin w postępowaniach sądowych w sporach ze spółką Green Management Group sp. z o.o. w Dąbrówce (KRS: 0000381407) powstałych na tle wykonywania umowy z dnia 17 kwietnia 2020 r. nr 364/RZ/2020/WRU zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w przedmiocie pn: Dostawa i montaż elektrycznej altany śmietnikowej ZP.05.2020 w tym w sprawie o zapłatę zawisłej przed Sądem Okręgowym w Warszawie jako sądem I instancji pod sygnaturą akt XVI GC 1825/21  treść
89 08.04.2022 Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie gminy treść
88 11.04.2022 Modernizacja pomieszczeń sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 42 - wykonanie dwóch sanitariatów na parterze budynku  treść
87 01.04.2022 Warsztaty w ramach realizacji projektu "kuchnia zero waste"  treść
86 08.04.2022 Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Hornówku - zadanie WRUM.1.7  treść
85 05.04.2022 Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców gminy Izabelin  treść
84 04.04.2022 Monitoring wód podziemnych na terenie gminy Izabelin  treść
83 04.04.2022 Monitoring wód powierzchniowych na terenie gminy Izabelin  treść
82 04.04.2022 Wydruk raportu o stanie Gminy  treść
81 04.04.2022 Realizacja w 2022 roku, przez SPZOZ Izabelin, zadania publicznego z zakresu programu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia pn. „Świadome rodzicielstwo - program edukacyjny dla przyszłych rodziców”  treść
80 01.04.2022 Dotacja celowa dla Fundacji Promocja Rekreacji "KIM" na realizację zad. publ. z zakresu ekologii pn. "Ogród w zgodzie z naturą". Zadanie realizowane w trybie tzw. małego grantu  treść
79 05.04.2022 Wykonanie oddymiania pomieszczeń szatni oraz klatki schodowej w SP przy ul. Wojska Polskiego w Hornówku  treść
78 04.04.2022 Naprawa przepompowni ścieków w budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 1 w Mościskach  treść
77 04.04.2022 Zakup gier planszowych dla dzieci z sołectwa z okazji Dnia Dziecka. Zadanie sfinansowane ze środków z funduszu sołeckiego w ramach zadania -Organizacja Dnia Dziecka  treść
76 01.03.2022 Utrzymanie systemu EZD w 2022r. treść
75 01.04.2022 Usunięcie i naprawa uszkodzeń w oświetleniu ulicznym powstałych podczas lutowych wichur na terenie gminy Izabelin  treść
74 01.04.2022 Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Izabelin   treść
73 31.03.2022 Najem tymczasowego ogrodzenia na potrzeby placów zabaw w Hornówku treść
72 31.03.2022 Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Popiełuszki i Przecinek w Truskawiu treść
71 31.03.2022 Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Charłampa w Izabelinie B  treść
70 31.03.2022 Dostawa siedziska bocianie gniazdo na plac zabaw w Izabelinie C  treść
69 31.03.2022 Najem kontenera sanitarnego do obsługi placu zabaw i terenu rekreacyjnego na Mokrych Łąkach w Truskawiu  treść
68 31.03.2022 Najem przenośnych toalet do obsługi gminnych placów zabaw  treść
67 30.03.2022 Równanie i profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych ta terenie Gminy Izabelin  treść
66 30.03.2022 Wykonanie i dostawa tabliczek oznakowania nazw ulic i tabliczek kierunkowych  treść
65 30.03.2022 Szczepienie ochronne dla WOŚ (tężec, wścieklizna, OZO). Kontynuacja  treść
64 22.03.2022 Usługa transportu zbiorowego linią L-7 na terenie gminy Izabelin treść
63 16.03.2022 Opracowanie koncepcji scalenia i podziału gruntów objętych projektem MPZP wsi Hornówek, część F oraz udział w spotkaniu z właścicielami działek objętych docelową procedurą  treść
62 24.03.2022 Dotacja celowa dla Fundacji Civis Polonus na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji i promocji wolontariatu. Zadanie realizowane w drodze otwartego konkursu ofert treść
61 22.03.2022 Opieka socjalna i psychologiczna uchodźców z terenu Ukrainy w obiektach gminnych zgłoszonych w ramach porozumienia z PWZ  treść
60 22.03.2022 Wyżywienie uchodźców z terenu Ukrainy w obiektach gminnych zgłoszonych w ramach porozumienia z PWZ treść
59 22.03.2022 Wykonanie obywatelom Ukrainy fotografii niezbędnych do wniosku o nadanie numeru PESEL treść
58 22.03.2022 Usługa rekreacyjna dla mieszkańców Sołectwa Izabelin B. Organizacja kuligu dla mieszkańców sołectwa zgodnie z wnioskiem mieszkańców podczas zebrania wiejskiego zadanie z funduszu sołeckiego  treść
57 23.03.2022 Wykonanie projektu nawodnienia terenu przed Szkoła Podstawową przy ul. 3 Maja 49 w Izabelinie  treść
56 23.03.2022 Wykonanie projektu zaplecza kontenerowego budowy bazy sportowej w Laskach treść
55 23.03.2022 Aktualizacja mapy dla budowy drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach, uzyskanie pozwolenia w trybie ZRID  treść
54 16.03.2022 Zakup piłek do siatkówki i koszykówki dla mieszkańców wsi Izabelin B na Dzień Dziecka treść
53 14.03.2022 Gimnastyka kręgosłupa - zadanie ze środków funduszu sołeckiego - Wspieranie aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej  treść
52 15.03.2022 Szkolenie z "Tworzenia aktów prawnych w postaci elektronicznej przy użyciu edytora aktów prawnych XML Legislator"  treść
51 07.03.2022 Dotacja celowa dla Chorągwi Stołecznej ZHP na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin w 2022 r.  treść
50 07.03.2022 Dotacja celowa na realizację wydatków inwestycyjnych, związanych z modernizacją pomieszczeń Centrum Kultury Izabelin wraz z wyposażeniem holu  treść
49 08.03.2022 Usługa zewnętrzna archiwizacji dokumentów treść
48 21.02.2022 Dotacja celowa dla TONO na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin w 2022 r.  treść
47 28.02.2022 Dotacja celowa dla Fundacji EduSport na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin w 2022 r. treść
46 16.02.2022 Dotacja celowa dla Stowarzyszenia KUMA DE na realizację zdania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin w 2022 r. Dotacja udzielana w trybie otwartego konkursu ofert treść
45 01.03.2022 Budowa sieci komputerowych w budynkach: - przedszkoli (Izabelin, Laski) - sieć głównie WiFi realizowana w dowolnym momencie, - szkoły (mała i duża szkoła) - sieć realizowana w okresie wakacyjnym treść
44 23.02.2022 Projekt 3 zbiorników na wodę deszczową o pojemności do 10m3 na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 49 w Izabelinie treść
43 28.02.2022 System monitorowania pojazdów służbowych UG Izabelin treść
42 25.02.2022 Montaż dwuspadowego zadaszenia piaskownicy na placu zabaw w Hornówku, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Hornówek treść
41 21.02.2022 Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi wojewódzkiej 898 ul. Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania z 3 Maja w Mościskach do skrzyżowania z rondem w ul. Ekologicznej w gm. Stare Babice treść
40 23.02.2022 Wydruk poradnika dla mieszkańców "Jak prawidłowo segregować odpady"  treść
39 17.02.2022 Umowa w sprawie służb i patroli ponadnormatywnych policjantów Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z s. w Starych Babicach na terenie Gminy Izabelin w 2022 r. treść
38 17.02.2022 Wykonanie projektu przebudowy zatoki autobusowej Urząd Gminy 01 oraz stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami treść
37 07.02.2022 Dotacja celowa dla LKS RYŚ Laski na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu treść
36 15.02.2022 Zapewnienie transportu publicznego na terenie gminy linią 210, 250 oraz N58 przez ZTM Warszawa treść
35 07.02.2022 Najem toalety do obsługi placu zabaw i pętli autobusowej w Sierakowie treść
34 26.01.2022 Dotacja celowe dla Fundacji Ruszyć z Kopyta na realizację zadania publ. pn. Hipoterapia dla dzieci i młodzieży z Gminy Izabelin 2022 treść
33 26.01.2022 Dotacja celowa dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zadania publicznego treść
32 01.02.2022 Umowa nie została podpisana  
31 02.02.2022 Dalsza cyfryzacja urzędu - modyfikacja używanego już oprogramowania  treść
30 02.02.2022 Dalsza cyfryzacja urzędu - modyfikacja używanego już oprogramowania treść
29 02.02.2022 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Izabelin treść
28 01.02.2022 Szkolenie pracowników Wydziału Finansowego w zakresie podatku VAT treść
27 01.02.2022 Projekt zagospodarowania działki w Hornówku przed INCO. Zgodnie z zadaniem uchwalonym przez Zebranie Wiejskie, ze środków z funduszu sołeckiego - służących poprawie komfortu i estetyki wsi  treść
26 31.01.2022 Nauka tańca dla mieszkańców wsi Izabelin C w ramach zadania sołeckiego "Wspieranie aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej" zgodnie z ustaleniami na zebraniu wiejskim treść
25 31.01.2022 Elastyczny fitness - zdrowy kręgosłup- Kacper Błaszczyk fit Warszawa- Cykliczne spotkania mieszkańców, zajęcia sportowe i rekreacyjne zgodnie z wnioskiem mieszkańców z zebrania wiejskiego. treść
24 31.01.2022 Yoga - Magdalena Kaźmierczk -Cykliczne spotkania mieszkańców, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa zgodnie z wnioskiem z zebrania wiejskiego  treść
23 21.01.2022 Administrowanie cmentarzem komunalnym w gminie  treść
22 21.01.2022 Utrzymanie urządzeń i zieleni na gminnych placach zabaw i siłowniach plenerowych  treść
21 21.01.2022 Odbiór odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w gminie  treść
20 21.01.2022 Demontaż świątecznych ozdób latarniowych na terenie gminy  treść
19 21.01.2022 Wymiana uszkodzonej w kolizji latarni aluminiowej led na ul. 3 Maja w Izabelinie C przy ul. Kopernika  treść
18 21.01.2022 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy  treść
17 21.01.2022 Najem i serwis toalety do obsługi cmentarza komunalnego w gminie treść
16 19.01.2022 Realizacja przez VENA Sp. z o.o. wsparcia psychologicznego dla mieszkańców gminy - wykonawca wybrany w drodze konkursu treść
15 14.01.2022 Realizacja przez PRO-INTEGRA Aleksandra Banasiewicz - Tenerowicz wsparcia psychologicznego dla mieszkańców gminy - wykonawca wybrany w drodze konkursu  treść
14 11.01.2022 Realizacja przez YGC Marcin Kulpiński wsparcia psychologicznego dla mieszkańców gminy - wykonawca wybrany w drodze konkursu treść
13 20.01.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej ul. Kołłątaja w Izabelinie B treść
12 18.01.2022 Dotacja celowa dla CKI na realizację programu rozwoju sportu treść
11 18.01.2022 Dotacja celowa dla CKI na realizację programu rozwoju kultury treść
10 20.01.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku Urzędu Gminy Izabelin oraz budowy dwóch budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenów, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną umożliwiających funkcjonowanie obiektów i terenów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz rozbiórki obiektów i zagospodarowania istniejącego treść
9 05.01.2022 Dotacja celowa dla stowarzyszenia Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Warszawa-Praga na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pn. Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe treść
8 05.01.2022 Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej pn. Stowarzyszenie Dla Nas na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, poprzez organizację i prowadzenie ryneczku ze zdrową żywnością treść
7 07.01.2022 Dofinansowanie do świadczeń medycznych obejmujących porady i badania specjalistyczne lekarza ginekologa treść
6 14.01.2022 Usługi doradcze dotyczące przygotowania przedsięwzięcia PPP do projektu polegającego na rewitalizacji przestrzeni publicznych w centrum Gminy Izabelin treść
5 13.01.2022 Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na umowę dla pracownika biurowego w posterunku w Izabelinie  treść
 04.01.2022  Wynajem pomieszczeń na potrzeby Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego na terenie T.O.N.O. w Laskach  treść
 03.01.2022  Szkolenia w ramach Forum Sekretarzy  treść
 03.01.2022  Szkolenia w ramach Forum Skarbników  treść 
1 03.01.2022  bieżące doradztwo podatkowe dotyczące działalności gminy treść
Autor: Agata Bartoszewicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2022-01-04
Data publikacji:2022-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Agata Bartoszewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Paulina Kicior
Liczba odwiedzin:9409

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-02-07 12:17:56Paulina Kicioraktualizacja2022 - część I (1-100)
2023-02-07 12:17:25Paulina Kicioraktualizacja2022 - część I (1-100)
2023-01-24 14:28:33Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2023-01-24 14:17:40Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2023-01-19 16:00:19Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-09-09 12:43:32Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-08-01 11:42:52Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-06-08 13:25:12Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-06-03 09:41:35Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-06-01 12:59:00Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-05-13 11:50:44Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-05-13 11:37:28Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-05-05 12:58:09Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-05-05 12:56:03Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-05-05 11:47:46Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-05-05 11:34:03Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-05-05 11:31:24Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-04-20 11:45:34Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-04-20 11:29:08Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-04-20 11:23:48Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-04-20 11:17:22Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-04-15 11:00:49Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-04-15 10:52:35Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-04-15 10:46:36Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-04-15 10:40:15Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-03-25 09:48:15Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-03-25 09:44:15Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-03-25 08:32:06Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-03-25 08:27:52Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-03-10 08:27:53Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-03-09 09:09:03Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-03-08 15:40:08Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-03-08 15:39:00Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-03-07 09:59:28Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-03-07 08:49:11Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-03-07 08:47:57Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-03-04 16:02:20Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-03-04 16:00:13Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-03-03 13:27:59Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-03-03 13:27:22Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-03-03 13:16:52Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-03-03 13:02:42Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-03-02 11:17:12Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-03-02 11:14:22Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-03-02 11:12:01Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-02-02 15:10:41Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-02-02 14:59:18Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-02-02 10:43:51Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-02-02 10:36:36Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-02-02 10:34:25Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-02-02 10:21:29Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-02-02 10:17:06Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)
2022-02-02 10:08:02Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część I (1-100)